martedì 27 febbraio 2007

Åugùri! - 1

Åugùri, Ånå!...

Incö lå mè fiölå lå cumpìså i ån e mén ö pinsà då fagh i åugùri åncå då cul blògh chi. Sì, ål lå sö: lå mè fiölå lå gh'éntrå gnintå cul "Blògh dål bårdügh" e åv ciàmi scüšå pår cul pòst chi pütòst pérsunàl. Pérò lå mè Anå ål diålåt åd Sånåšå ål lå pàrlå e ål lå cåpìså bén, pårchè fén då quånd l'érå piculå mén ö vurü che, insèmå å l'itåliån, l'impåràs ål nòs diålåt...E spéri che lå sò fiölå, lå mè nvudénå Måtìlde, åll'impàrå åncå lé!... (Unå påròlå in diålåt ål lå dišà giåmò: "Åncù!" (Ancora!).
Tånti åugùri, Anå!...

Vérsión in itåliån:


Oggi mia figlia compie gli anni e io ho pensato di farle gli auguri

anche da questo blog. Sì, lo so: mia figlia non c'entra nulla con il "Blog del bårdügh" e vi chiedo scusa per questo post piuttosto personale. Però mia figlia Anna il dialetto di Sannazzaro lo parla e lo capisce bene, perchè fin da quando era piccola io ho voluto che, insieme all'italiano, imparasse il nostro dialetto...E spero che anche sua figlia, la mia nipotina Matilde, lo impari anche lei!...(Una parola in dialetto la dice già: "Åncù!" (Ancora!).
Tanti auguri, Anna!...

R. M.

domenica 25 febbraio 2007

Lå låvåndérå.


giovedì 22 febbraio 2007

Lå Quårešmå


giovedì 15 febbraio 2007

Ål "prèv".

Ål "prèv" e lå scåldénå (Giüšèp Ròcå, 1980).

Ståmåténå, lå nòså culégå Luišå lå vurìvå såvé pårchè ål "prèv", l'årnéš che unå voltå ås måtìvå sutå i quèrt cun sü lå scåldénå pår scåldà 'l lét, ås ciàmå insì. Già, pårchè ås ciàmå "prèv"? Ö fai unå ricércå in intérnét e primå 'd tüt ö vüst che  ål nòs scàldålét d'unå vòltå ål vénå ciåmà insì un pò dåpårtüt, in Itàliå: nò åmmå in àlt'Itàliå, må in Umbriå, inti March, in Åbrüs...Pö ö truà du spiégåsión surå ål nòm. Lå prìmå lå riguàrdå ål vut åd cåstità ch'i fån i prèv, che dóncå, intål sò lét, püsè che... scåldàl, i fån nò...
Lå sécóndå spiégåsión l'è püsè målisiùšå e lå tìrå å mån cui prèv...sàltåciuìnd, ch'ås infilà(vå)n vulintérå déntr ål lét d'unå quai spùšåtå...
Gh'è un quaidün che ål gh'à di àltår spiégåsión? Fèsål såvé, pår piåšì!...

Vérsión in itåliån:Stamattina la nostra collega Luisa voleva sapere perchè il "prete",

l'arnese che una volta si metteva sotto le coperte con su la "scaldina" per scaldare il letto, si chiama così. Già, perchè si chiama "prete"? Ho fatto una ricerca in internet e prima di tutto ho visto che il nostro scaldaletto d'una volta viene chiamato così un po' dappertutto, in Italia: non solo al nord, ma in Umbria, nelle Marche, in Abruzzo...Poi ho trovato due spiegazioni circa il nome. La prima riguarda il voto di castità che fanno i preti, che dunque, nel loro letto, più che ...scaldarlo, non fanno...
La seconda spiegazione è più maliziosa e chiama in causa quei preti "saltasiepi", che s'infila(va)no volentieri nel letto di qualche sposina...
C'è qualcuno che ha qualche altra spiegazione? Fatecelo sapere, per favore!...

R. M.

lunedì 12 febbraio 2007

"Inquìšån" ò "incüdnå"?

Dišågn dål Giüšèp Ròcå, 1980.

Sàbåt påsà sùmå 'ndai åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "I". Rivåndå å "inquìšån" (incudine) ås è gnü 'l dübi: å Sånåšà dišùma "inquìšån" ò "incüdnå"? Inti påìš chi åtùrån ås rišültå ch'i disån "inquìšån", må nüm? Éco un àltår di tånti dübi ch'ås vénån, ògni tånt,  fåndå lå nòså ricércå: gh'è un quaidün ch'ås dà unå mån cun l'årnéš püsè tìpich dlå butégå dål frè? Gràsie!


Vérsión in itåliån:

Sabato scorso abbiamo proseguito la traduzione delle parole del

nostro dialetto che cominciano per "I". Arrivando a "inquìšån" (incudine), ci è sorto il dubbio: a Sannazzaro diciamo "inquìšån" o "incüdnå"? Nei paesi qui attorno ci risulta dicano "inquìšån", ma noi? Ecco un altro dei tanti dubbi che ci vengono, ogni tanto, facendo la nostra ricerca: c'è qualcuno che ci dà una mano con l'arnese più tipico della bottega del fabbro? Grazie!

R. M.