lunedì 17 maggio 2010

Ål såcrìstå.


Ål såcristå.


'M å smìå då vådål, ål pòvår Piéro Picinén, påsà in fiånch åi bånch dlå nòså céšå e slungà ål sò båstón con ål såcåt pår cåtà sü i ufèrt...Già, må...mich ås ciåmàvå cul ågégio lì? Sùmå pròpi nò stai bón då ricurdàs ål nòm! Gh è un quaidün ch'ås pö iütà?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Mi sembra di vederlo, Piero Piccinini buon'anima, passare in fianco ai banchi della nostra chiesa e allungare il suo bastone con il sacchetto pe raccogliere le offerte...Già, ma... come si chiamava quell'aggeggio? Non siamo proprio stati in grado di ricordarne il nome! C'è qualcuno che può aiutarci?

R. M.domenica 16 maggio 2010

P'r un pélo!...Che årpélo ch'å gh à fai!...

R. M.

Versión in Itåliån:

Che sfioramento gli ha fatto!...

R. M.

sabato 15 maggio 2010

Lå ståfåtå.Gh è pü mìå 'd vårgògnå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Non c'è più alcun pudore...

R. M.

venerdì 14 maggio 2010

Supén-supåtå.

Giögh dål "mónd" (fòto åd Catepol).


Iér dòpdišnà ùmå (finålmént) finì då riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S". Tra i ültim gh érå åncåsì "supén-supåtå", lå månérå då cåminà såltåndå su un pé sul, mich i fàvån i fiöl che fénå å un quai an fa (ådès å såvrìs nò...) i giügàvån å "mónd": gh i 'n mént?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo (finalmente) terminato di rileggere le parole del nostro dizionario inizianti per "S". Tra le ultime v'era pure supén-supåtå" (zoppin-zoppetta), il modo di camminare saltando su un solo piede, coma facevano le bambine che fino a qualche anno fa (ora non saprei...) giocavano a "mondo": ricordate?

R. M.

mercoledì 12 maggio 2010

Un sòld.

Un sòld.


Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'å sùmå 'dré å riléš gh è åncåsì "sòld". Dåchindrérå, ål sòld l'érå ùnå munédå ch'lå vårìvå 5 céntéšim åd lìrå. Då chi ål nòs mòd åd dì, pårlåndå åd iün sémpår pütòst šlic: " Å gh càlå sémpår dåšnöv sòld pår fa ùnå lìrå!".

Vérsión in Itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che iniziano per "S"  che stiamo rileggendo c'è pure "sòld". Un tempo, il soldo era una moneta che avelava 5 centesimi di lira. Da qui il nostro modo di dire, parlando di uno sempre piuttosto a corto di denaro: "Å gh càlå sémpår dåšnöv sòld pår fa ùnå lìrå!" (Gli manca sempre diciannove soldi per fare una lira),  è spiantato, perchè ha solo un soldo dei 20 necessari a formare una lira.

R. M.

lunedì 3 maggio 2010

Ål bröd di vünd’š ur.
Di vòlt ‘s è cåpità då dà di spiégåsión sùrå di mòd åd dì dål nòs diålåt che pö i èn rišültà sbålià, tån’ me int ål caš då cul mòd åd dì chi: “Dà ål bröd di vünd’š ur”, ch’ål vurìs dì, in séns métåfòrich, “dà ål culp åd gràsiå”. Må…sich l’è ‘l bröd di vünd’š ur e sich ål vurìs dì? Pår caš ådès sùmå gnü å såvé lå spiégåsión giüstå (cùlå ch’àvåm dai nüm lå gh éntråvå me i vérš å måréndå…): ål bröd di vünd’š ur l’érå l’ültim past che, int ål Régno Såbàudo, ås dàvå ål cundånà å mort prìmå dl’éšécüsión, ch’lå gnìvå fài å mèšdì. Lå spiégåsión l’è int l’ültim lìbår dål Franco Cordero, un impurtånt giürìstå e scritùr: ål so lìbår ås ciàmå pròpi “Ål bröd di vünd’š ur”.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

A volte ci è capitato di dare delle spiegazioni circa dei modi di dire del nostro dialetto che poi si sono rivelate sbagliate, come nel caso di questo modo di dire: “Dà ål bröd di vünd’s ur” (Dare il brodo delle 11), che vorrebbe dire, in senso metaforico, "dare il colpo di grazia". Ma...cos'è il brodo delle 11 e cosa vorrebbe dire? Per caso adesso siamo venuti a sapere la spiegazione corretta (quella che avevamo dato noi c'entrava come i cavoli a merenda...): il brodo delle 11 era l'ultimo pasto che, nel Regno Sabaudo, si dava al condannato a morte prima dell'esecuzione, che veniva eseguita a mezzogiorno. La spiegazione è nell'ultimo libro di Franco Cordero, importante giurista e scrittore: il suo libro si intitola proprio "Il brodo delle 11".

R. M.