martedì 30 gennaio 2007

I "tri dì dlå mèrlå".

Lå mèrlå (då Wikipédìå).

E åncå st'an sùmå rivà åi "tri dì dlå mèrlå"...Chi l'è ch'å sa nò lå lègéndå? Lišè mich'ål lå cüntå ål Carlo Årigón, intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clèmàtis, Vigévån, 2000):

"Lå légéndå lå dìšå che, tåntå témp fa, génàr ål gh'àvå 'mmà véntòt dì e fébràr tréntün; rivà ål véntòtéšim dì dål méš püsè crüdél, lå mèrlå lå gh'à dì: «T'è finì, finålmént, génårón! Va' å l'infèrån, p'r st'an l'è påsà lå tò cåtivériå då fa sufrì ». Ålùrå génàr l'è 'ndài då fébràr e 'l gh'à dì: «Fam un piåšì: pråståm un quai dì, tånt ti t'ågh n'è tånti, pårchè mén 'gh'ö då sistémà unå fåcéndå». Fébràr l'è stai d'åcòrdi e 'l gh'à cuncès tri dì, che génàr å i à drubà fåndå gni un fråd insì fòrt che lå mèrlå (che prìmå l'érå biåncå), pår rišìst ål fråd, l'à duü scóndås intlå càpå dål cåmén, fåndås sü tütå, måtåndås ål bèch intål cü. Å lå fén di tri dì, lå mèrlå s'à truà tütå négrå, cun ål bèch tüt giald, mich'l'è 'ncùrå ådès...".

(Bèh, s'ål füs sücès st'an, lå mèrlå lå sårìs gnü pénå pénå un pò grišulà...).

Vérsion in itåliån:

E anche quest'anno siamo arrivati ai "tre giorni della merla"...

Chi non conosce la leggenda? Leggete come la racconta Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000):

"La leggenda dice che, tanto tempo fa, gennaio aveva solo ventotto giorni e febbraio trentuno; giunti al ventottesimo giorno del mese più crudele, la merla, rivolgendosi a gennaio, disse: «Sei finito finalmente, gennarone! Va' all'inferno, per questo anno è passata la tua cattiveria di far soffrire». Allora gernnaio andò da febbraio e disse: «Fammi un favore: prestami qualche giorno, tanto tu ne hai tanti, perchè devo sistemare una faccenda ». Febbraio acconsentì e concesse tre giorni, che gennaio utilizzò generando un freddo talmente intenso che la merla (in origine bianca), per resistere al freddo, dovette nascondersi nella cappa del camino, avvolgendosi su se stessa, mettendo il becco nel culo. Alla fine dei tre giorni, la merla si ritrovò tutta nera con il becco tutto giallo, come è tuttora...".

(Bèh, se fosse successo quest'anno, la merla sarebbe diventata appena appena un po' grigiastra...).

R. M.

sabato 27 gennaio 2007

Pår nón šmintià.

Lüìš Såvåšìni

Incö l'è 'l "Dì dlå mémòriå": šmintiùmås nò dål Lüìš Såvåšìni, nåsü å Sånåšà intål 1901, pitùr décuråtùr dlå Bålòså. Dåndås då fa å urgånišà i prim C.L.N dlå bàså Lümlénå, ål iütàvå i påršuné ànglò-åméricån e i furmåsión "GL" dådlà då Pò. L'è stai åréstà intål nuémbår dål '44 e dépurtà å Måtàušén. L'è mòrt ål 20 åprìl dål 1945 intål cåmp principàl: šmintiùmål nò!...

Vérsión in itåliån:

Oggi è il "Giorno della memoria": non dimentichiamoci di Luigi

Savasini, nato a Sannazzaro nel 1901, pittore decoratore di Balossa Bigli. Attivo nell'organizzazione dei primi C.L.N. della Bassa Lomellina, aiutava i prigionieri anglo-americani e le formazioni "GL" dell'Oltrepo. Fu arrestato nel novembre del '44 e deportato a Mauthausen. Morì il 20 aprile del 1945 nel campo principale: non dimentichiamolo!...

R. M.


sabato 20 gennaio 2007

Un induinèl


venerdì 5 gennaio 2007

Ciau, cåpitån Billy!

Sandro Salvadore.

Mich'å m'à di géntilmént ål dr. Ålbèrto Fågnån pår pòstå élétrònicå ståmåténå e mich'ån dì pö åncåsì inti télégiurnàl, iér gh'è mòrt cåpitån Billy, ciuè Sandro Salvadore, un giügådùr tårméntå brav, ch'l'à giügà prìmå intål Milån, pö intlå Juve e l'è stai åncåsì intlå nåsiunàl, pårtécipåndå åi Cåmpiunà dål Mónd dål '62 in Cile e dål '66 in Inghiltèrå. Ål dr. Fågnån ås ricòrdå åd quånd Salvadore, un dòpdišnà dål didlåfèstå (1955, 1956?) l'à giügà unå pårtìdå åmichévulå cóntrå ål Sånåšà: ålùrå l'érå inti giun dål Milån. Intå cùlå ucåšión lì, ål dr. Fågnån ål l'à intårvistà, gh'érå åncåsì Tråpåtón, e tüti dü i giügådù ås èn måråviglià pår l'åcugliénså tårméntå bèlå che i Sånåšårén i gh'ån fai, cul dì là, ål cåmp dål fùlbår... Lå crònåcå 'd l' incóntår  l'érå stai püblicà pö intlå "Voce della Lomellina". Chisà se un quaidün l'à tinü ål giurnàl: pudrìsåm måt l'årtìcul dål dr. Fågnån chi 'ntål blògh, me un umàg å lå mémòriå 'd cåpitån Billy!...

Versión in itåliån:Come mi ha detto gentilmente il dr. Alberto Fagnani per posta

 elettronica stamattina  e come han detto poi anche i telegiornali, ieri è morto capitan Billy, alias Sandro Salvadore, un calciatore bravissimo, che ha militato prima nel Milan, poi nella Juve ed è stato anche in Nazionale, partecipando ai Campionati del Mondo del '62 in Cile e del '66 in Inghilterra. Il dr. Fagnani si ricorda di quando Salvadore, un pomeriggio del giorno della sagra (1955, 1956?), giocò una partita amichevole contro il Sannazzaro: allora era nei giovani del Milan. In quella occasione, il dr. Fagnani lo intervistò, era presente anche Trapattoni, e tutti e due i giocatori si erano meravigliati per l'accoglienza bellissima che i Sannazzaresi gli fecero, quel giorno, al campo sportivo...La cronaca dell'incontro fu poi pubblicata sulla "Voce della Lomellina". Chissà se qualcuno ha conservato il giornale: potremmo riportare l'articolo del dr. Fagnani qui sul blog, a mo' di omaggio alla memoria di capitan Billy!...

R. M.


lunedì 1 gennaio 2007

BUNDÌ, BÓN AN!Già, incö l'è 'l prim dì dl'an e åm vénå in mént che, quånd ås éråm fiö pìcul, åndàvåm å purtà l' "bundì" inti ca di pårént e di nòs åvšén. Cùlå trådisión chi ål lå cüntå bén ål Càrlo Årigón intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clémàtis, Vigévån, 2000, pag. 12):

"Ålùrå gh'érå l'üšånså che, lå måténå dål prìm dì dl'an, i mås-cìn dåi séš åi déš an (mén as érå fra cùsti) i åndàvån å bat ålå pòrtå  di åvšén: lur ås fàvån åndà déntår pårchè 's  crådìvå che lå vìšitå di fió lå purtàs bén pår tüt l'an. Ås dišìvå nò «Augùri», må «Bundì!», ò sid nò «Bundì bón an!»... Ål nòs «Bundì», cui åd lå fåmigliå višità... i vušàvån fòrt: «Càvå i brài (cålsón) e làsi lì!». Quånd å dišìvåm «Bundì bón an!», lur i vušàvån: «Ti lå pèl e mi ål sålàm!» (å ti lå pèl e å mén ål sålàm)...É pö ås rigålàvån un quai måndårén e, åd rèr, unå månà 'd cåråmèl ål turunén cun lå càrtå rùså tråspåréntå e l'érå åsè då fas cuntént...".

É ålùrå..."Bundì bón an!" å tüti i višitåtùr dål blògh då cui dål grüp d' "Ål nòs diålåt"!
(Måndès i cåråmèl, nèh !?!).

Vérsión in itåliån:

Già, oggi è il primo dell'anno e mi ricordo che, quando eravamo

bambini piccoli, andavamo a fare gli auguri di buon anno in casa dei parenti e dei nostri vicini. Questa tradizione la racconta bene Carlo Arrigone nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000, pag. 12):

"Allora c'era l'usanza che al mattino del primo dell'anno, i maschietti dai sei ai dieci anni (io ero fra questi) andassero a bussare alla porta dei vicini: questi ci facevano entrare perchè si credeva che la visita dei ragazzi fosse augurio di una buona sorte per tutto l'anno. Non si diceva «Auguri», ma «Buondì!» oppure «Buondì Buon anno!»...Al nostro «Buondì!» i componenti della famiglia visitata esclamavano forte: «Cava le braghe e lasciale lì!». L'altro augurio «Buondì buon anno!» veniva ribattuto da un sonoro «A te la pelle, a me il salame!»...Poi ci veniva regalato qualche mandarino e, caso raro, una manciata di caramelle al torroncino con la carta rossa trasparente e questo bastava per farci contenti...".

E allora..."Buondì Buon anno!" a tutti i visitatori del blog da parte di quelli del gruppo "Ål nòs diålåt"!
(Mandateci le caramelle, neh!?!).


R. M.