mercoledì 31 dicembre 2008

Bón An! - 1


Bón An å tüti i åmiš dål "Blògh dål bårdügh", cun unå cånsón... åd cinquånt'an fa!

R. M.

domenica 28 dicembre 2008

Dà då du.


Lå cånsón åd Raf, "Dü", lå gh éntrå pòch e gnìntå cun cul pòst chi, ch'ål pàrlå d'un àltår mòd åd dì dål nòs diålåt ch'å sùmå nò bón då spiégà fénå in fónd: "Dà då du". Ål séns ål lå sùmå, ål vö dì "daglå då cåpì" å un quåidün, ciårcånda då cunvìnciål d'un quåicòs. Må... sich'ål gh éntrå ål "du", tra l'àltår ål féminìl? "Dà då du" che ròbå, létérålmént? Mah!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

La canzone di Raf, "Due", c'entra poco e nulla con questo post,

che parla di un altro modo di dire del nostro dialetto che non siamo capaci di spiefare a fondo: "Dà då du" - dar da due (?). Il significato di fondo lo sappiamo, vuol dire "farla intendere" a qualcuno, cercando di convincerlo di qualcosa. Ma...cosa c'entra il "due", tra l'altro al femminile? "Darla da due" che cosa, letteralmente? Mah!...

R. M.

mercoledì 24 dicembre 2008

Pìvå, pìvå...


Unå méludìå  'd Nådàl tårméntå cunusü in tütå lå Lumbårdìå:


In diålåt (nò ål nòs, pérò...):
In italiano:


Pìa, pìa, l'òli d'ulìva,

pìa, pìa, l'òli d'ulà!
L'è 'l Bambin che porta i belé
L'è la mama che spènd i dané.


Pia pia suna la pia

Pia pia suna 'l baghèt
Canta, canta bèla fiùr
l'è nassìt ol nòst Signùr:
l'è nassìt in Betleèm
tra 'l bö e l'asinèl.Gh'è gnà fassa, gnà panisèl
per fassà chèl Bambì bèl;
gh'è gnà fassa, gnà lensöl

per fassà chèl bèl fiöl
Piva, piva, l'olio d'oliva,
piva, piva, l'olio d'olà!
E' il Bambino che porta i regali
è la mamma che spende i denari.


Piva piva suona la piva
piva piva suona la zampogna
Canta, canta bel fiore
è nato Nostro Signore
è nato in Betlemme
tra il bue e l'asinello.


Non c'è né una fascia né un pannicello
per fasciare quel Bambino bello;
 non c'è nè una fascia, nè un lenzuolo
per fasciare quel bel figliolo.


Bón Nådàl å tüti då cui dål nòs diålåt!


R. M.

domenica 7 dicembre 2008

Tåià i pagn ådòs.


Un àltår mòd åd dì dål nòs diålåt ch'å sa fai gni mat iér dòpdišnà: "Tåià i pagn ådòs å un quaidün". Ål lå sùmå che ål vö dì "spårlà då brüt d'unå pårsónå", må...pårchè "tåià i pagn ådòs"? Fórse ål vurìs dì tåiàgh i pagn å un quaidün pår fa våd i mågàgn ch'ål gh à sùtå? Ópürå fa di pagn sü mšüra dlå pårsóna,  in unå månérå tålméntå précìšå då måt in évidénså pròpi tüti i sò difèt?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un altro modo di dire del nostro dialetto che ci ha fatto ammattire

ieri pomeriggio: "Tåià i pagn ådòs å un quaidün". Sappiamo che vuol dire "sparlare pesantemente di una persona", ma...perchè "tagliare i panni addosso"? Forse vorrebbe dire tagliare i vestiti a qualcuno così da mostrare le magagne che ha sotto? Oppure confezionare vestiti su misura della persona, in una maniera talmente precisa da mettere in evidenza proprio tutti i suoi difetti?

R. M.sparlare pesantemente degli altri con critiche attagliate alla loro persona? Tagliare i panni addosso può significare sia confezionare artigianalmente abiti sulle misure specifiche di una persona, evidenziandone anche i difetti, sia tagliare i vestiti indossati da qualcuno per mettere a nudo le sue magagne nascoste.

lunedì 1 dicembre 2008

Å l'àquå gråndå.


Sàbåt påsà, måtåndå å pòst di àltår mòd åd då insérì intål lìbår sùrå ål nòs diålåt, ùmå truà åncå cuschì:
"L'è sémpår méi åndà å l'àquå gråndå", ciùè: s'å gh ùmå unå målåtìå sériå, l'è méi åndà in un uspidàl impurtånt ò då un brav spéciålìstå, pütòst che cuntintàs dål dutùr dlå mùtuå; e dóncå, "å l'àquå gråndå". Må pårchè pròpi "å l'àquå gråndå"? Fórse che "àquå gråndå" l'è unå curüsión åd "Ca' gråndå", che p'r i Milånéš l'è ål "Niguàrdå", l'uspidàl püsè gròs åd Milån (e dlå Lumbårdìå)? Pö das, må ö nò truà un mòd åd dì sìmil inti sit on line sùrå ål diålåt milånéš...Chi l'è ch'ån nå sa un quåicòs?


R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sabato scorso, sistemando degli altri modi di dire da inserire nel

libro sul nostro dialetto, abbiamo trovato anche questo: "L'è sémpår méi åndà å l'àquå gråndå" (conviene sempre andare all'acqua grande), cioè: se abbiamo una malattia seria, è meglio andare in un ospedale importante o da un bravo specialista, piuttosto che accontentarsi del medico della mutua; e dunque, all'"acqua grande". Ma perchè proprio "all'acqua grande"? Forse che "acqua grande" è una corruzione di "Ca' grande", che per i Milanesi è il "Niguarda", l'ospedale più grande di Milano (e della Lombardia)? Può darsi, ma non ho trovato un modo di dire simile nei siti on line sul dialetto milanese...Chi ne sa qualcos?

R. M.

domenica 23 novembre 2008

Stùpå, stuplón, stòp.


Quånd ùmå trådùt dål nòs diålåt lå påròlå "stuplón", s'è nò gnü in mént då pinsà d'indùå lå vénå culå påròlå chi. Lišåndå lå rübrìcå "Lå lénguå", che 'l prufésùr Giuàn Gobber ål ténå sül giurnàl "Libéro", ùmå vüst che gh è dåmèš la "stùpå" e ål vèrbo "stupà", ciuè "sårà sü di büš cun lå stupå", me inti barch e inti nav. Diš che åncå lå påròlå ingléšå "stop" lå vénå då lì, cun ål séns pérò åd "fèråm" e "fårmà". "Stùpå", "stuplón", "stòp"...Lå stòriå di påròl lå pö vès tårméntå intérésåntå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando abbiamo tradotto dal nostro dialetto la parola "stuplón"

(turacciolo), non abbiamo pensato di capire l'origine di quella parola. Leggendo la rubrica "La lingua", che il professor Giovanni Gobber tiene sul quotidiano "Libero", abbiamo visto che c'è di mezzo la "stoppa" e il verbo "stupà", cioè "turare buchi con la stoppa, come sulle barche e le navi. Pare che anche la parola inglese "stop" abbia la stessa origine, con il significato però di "fermo" e "fermare". "Stoppa", "turacciolo", "stop"...La storia delle parole può essere assai interessante...

R. M.

domenica 16 novembre 2008

Pårchè "šlà me un cudè"?

Lå cud intål cudè (fòto intål Muséo d'Ulévån).

Iér dòpdišnà sùmå 'ndài inån å giuntà i ültim mòd åd dì p'r ål lìbår sùrå ål nòs diålåt. Quånd sùmå rivà å l'ésprésión "Slà me un cudè", sùmå nò stai bón då spiégà bén ål pårågón. D'åcòrdi: ål cudè l'érå sémpår pén d'àquå pår tén ümidå lå cud då cudà lå làmå dål fèr då pra, må dificilmént  cul'àquå là lå pudìvå vès tårméntå frådå!... Ålùrå pårchè, quånd å sùmå pén åd fråd, sùmå "šlà me un cudè"?

Vérsión in Itåliån:

Ieri pomeriggio abbiamo continuato ad aggiungere gli ultimi modi di

dire per il libro sul nostro dialetto. Quando siamo arrivati all'espressione "Slà me un cudè" (gelato, infreddolito come un portacote), non siamo stati in grado di spiegare bene il paragone. D'accordo: il portacote era sempre pieno d'acqua per mantenere umida la cote con cui affilare la lame della falce, ma difficilmente quell'acqua poteva essere molto fredda!... Allora perchè, quando siamo intirizziti, siamo "gelati come un portacote"?

R. M.

sabato 15 novembre 2008

Vìå Cåiròli, incö.

Vìå Cåiròli, incö.


E intånt i vån inån i låùr pår rifà l'åréd ürbån dål påìš: èco Viå Cåiròli, incö. Pår måt a  cunfrónt lå vìå prìmå, dürånt e dòp i låùr, ö fai un pìcul slideshow, cun i fòto che m'à fai åvé géntìlmént ål Piéràngélo Fåzzini. L'è pròpi vérå: ål céntro 'd Sånåšà l'è dré cåmbià!...

R. M.

 Vérsión in Itåliån:

E intanto proseguono i lavori per il rifacimento dell'arredo urbano

del paese: ecco Via Cairoli, oggi. Per mettere a confronto la via prima, durante e dopo i lavori, ho creato un mini slideshow, con le foto che mi ha fatto avere gentilmente Pierangelo Fazzini. E' proprio vero: il centro di Sannazzaro sta cambiando!...

R. M.

lunedì 10 novembre 2008

Lå Mådònå dål pétròli.

"Mådònå dål Sucùrs" (Fòto élåburà då Tobia Gorrio).

D' unå dònå tårméntå pénå 'd culån, åné e buclén d'òr å dišùmå: "Lå par lå Mådònå dål pétròli!...". Sì, må...Pårchè "pétròli"? Fórse l'ésprésión lå vénå då iünå di tånti Mådòn négår ch'å gh è un pò dåpårtüt, in Itàliå? Chi l'è ch'ån nå sa püsè?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Di una donna strapiena di collane, anelli e orecchini d'oro diciamo:

"Sembra la Madonna del petrolio!...". Sì, ma... Perchè "petrolio"? Forse l'espressione deriva da una delle tante Madonne nere che ci sono un po' dovunque, in Italia? Chi ne sa di più?

R. M.

mercoledì 5 novembre 2008

Sånåšà in Wikipédiå.


E insì, åncåsì 'l nòs påìš ål gh à lå sò bèlå pàginå sü Wikipédiå, lå tårméntå fåmùšå énciclòpédìå on line che un pò tüti cunsültùmå suìns quånd å sùmå in Intérnét. E tra i culégåmént éstèrån  å lå pàginå surå Sånåšà gh è åncåsì cul ål "Blògh dål bårdügh"!
Gràsie, Wikipédia!

R. M.

Vérsión in Itåliån:


E così, anche il nostro paese ha la sua bella pagina su Wikipedia, la

celeberrima enciclopedia on line che un po' tutti consultiamo spesso quando siamo in Internet. E tra i links esterni alla pagina su Sannazzaro c'è pure quello al "Blogh del bårdügh"!
Grazie, Wikipedia!

R. M.

venerdì 31 ottobre 2008

Mundundón.

Móndundón (Foto Mariano66)

"D'indùå åt véni, då Mundundón?!?" L'è cul ch' ågh dišùmå cun un quaidün nò tròp...ågiurnà cui témp. Må chisà pårchè? Mundundón l'è unå bèlå fråsión åd Cudvìlå, pugià sü unå culinåtå, cunusü fén dål 997: l'è nò 'd sicür å ca dål diàul, in mèš i brich!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

"D'indùå åt véni, då Mundundón?!?" ("Da dove vieni, da

Mondondone?
"). E' quello che diciamo a qualcuno non proprio...aggiornato coi tempi. Ma chissà perchè? Mondondone è una bella frazione di Codevilla, posta su un colle, conosciuta fin dal 997: non si trova certo a casa del diavolo, in mezzo ai dirupi!...

R. M.

martedì 28 ottobre 2008

Mångià då šbågütón.

Un àltår mòd åd dì ch'ås à dai di prublémå: "Mångià då šbågütón": ål significà l'è ciàr, ål vö dì mångià tårméntå švèlt e in prèsiå. Må "šbågütón" d'indùå 'l rivå???

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Un altro modo di dire che ci ha dato dei problemi: "Mångià då

šbågütón" (Mangiare da [?]): il significato è chiaro, vuol dire mangiare velocissimamente e in fretta. Ma "šbågütón" da dove arriva?

R. M.

lunedì 27 ottobre 2008

Lå bårtürå.

E finålmént ål grüp dål nòs diålåt l'à finì då cumpilà ål vucåbulàri "Sånåšårén - Itåliån": l'érå ùrå!!!
Må 'l nòs låùr l'è nò 'ncùrå finì: ådès duvumå måt déntår i mòd åd dì ch'umå truà intånt che fàvåm ål vucåbulàri, tån me cuschì. p'r éšémpi:

"Tå m'è fai gni lå bårtürå!": "Mi hai fatto venire la [?]!",  ciuè un tårméntå spåvént (me cui intål filmà...). Già, må sich' lå sårìs lå "bårtürå"? Sùmå nò stai bón då gnin å iünå: un àltår rébus me "bårdügh"?

R. M.


Vérsión in itåliån:

E finalmente il  gruppo del nostro dialetto ha terminato la

compilazione del vocabolario "Sannazzarese - Italiano": era ora!!!
Ma il nostro lavoro non è ancora finito: ora dobbiamo inserire i modi di dire che abbiamo trovato durante la compilazione del vocabolario, come il seguente, ad esempio:
"Tå m'è fai gni lå bårtürå!": "Mi hai fatto venire la [?]!", cioè un terribile spavento (come quelli nel filmato...).
Già, ma cosa sarebbe la "bårtürå"? Non siamo stati capaci di venirne a capo: un altro rebus come "bårdügh"?

R. M.

giovedì 23 ottobre 2008

Vulp, vulpén e vulpón.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'ùmå trådùt l'ültmå vòltå, gh érå åncåsì "vulp", cun "vulpén" e "vulpón", che pö l'è nò 'mmà unå vulp gròså, må un tårméntå fürbón. Difàti dišùmå: "Målìgn me un vulpón vèg"...
E lå vulp dål filmà? Gràmå béstiå...s' lå vö mångià, ågh tùcå gni fénå inti giårdén in cità!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto l'ultima volta, v'era pure "vulp" (volpe), con "vulpén" (volpino) e "vulpón" (volpone), che poi non è solo una grossa volpe, ma un gran furbacchione. Infatti diciamo: "Målìgn me un vulpón vèg" (Furbo come un vercchio volpone)...
E la volpe del filmato? Povera bestia...se vuol mangiare, le tocca venire fin nei giardini in città!...

R. M.

domenica 19 ottobre 2008

Bårbérå e chåmpàgn

L'àltrå sìrå ål Sålón gh è stai ål  bèl cuncèrt åd Dàvide Giåndrìni e ål sò grüp sùrå i cånsón åd Giorgio Gaber. Intål vìdéo, lå fåmùšå "Bårbérå e chåmpàgn", ål bis finàl dål spétàcul. Bén, un pò 'd nustålgìå di an '60 m'è gnü, pinsåndå åi tånti vòlt ch'ö vüst Gàber in pårsónå  ål Sålón, cui sò "Giullari", inti fèst då bal...Bèi témp cui là, bèi an i mìtich '60...

(Chi di àltår vìdéo dål spétàcul "Pår Giorgio Gaber")

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'altra sera al Teatro SOMS si è tenuto il concerto di Davide

Giandrini e il suo gruppo sulle canzoni di Giorgio Gaber. Nel video, la celebre "Barbera e champagne", il bis finale dello spettacolo. Beh, un po' di nostalgia degli anni '60 m'è venuta, pensando alle tante volte che ho visto Gaber in persona al Salone, coi suoi "Giullari", nelle feste da ballo...Bei tempi quelli, begli anni i mitici '60...

(Qui altri video dello spettacolo "Per Giorgio Gaber)

R. M.

domenica 12 ottobre 2008

Lå viscàrdå.

Viscàrdå: Tordella o Cesena?

Unå dumåndå å chi l'è ch'ås n'inténdå d'üšé: lå "viscàrdå", mi ch'ås ciàmå in itåliån? "Tordella" ò "Cesena"?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una domanda agli intenditori di uccelli: la "viscàrdå", come si

chiama in italiano? "Tordella" o "Cesena"?

R. M.

giovedì 9 ottobre 2008

I vårtìš.

I vårtìs (Foto: Ithunn)

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'ùmå trådùt intå cui dì chi gh érå åncåsì "Vårtìš" (Humulus lupulus), tårméntå bón inti rišòt e i frità. Lå piånténå ål lå ciàmån blaudin in Friuli, lupari in Umbriå , lepone in Cålàbriå , bruscandolo intål Férårés, in Piémónt l'è ål Luartin, in Emiliå l' è....vartis...Se pö vurì lå ricètå dlå "frità cui vårtìš", chi gh n'è iünå.


R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto in questi giorni c'era pure "Vårtìs" (Humulus lupulus), luppolo selvatico, ottimo in risotti e frittate. La piantina è chiamata
blaudin in Friuli, lupari in Umbria , lepone in Calabria , bruscandolo nel Ferrarese, in Piemonte è il Luartin, in Emiliå  è....vartis...Se poi volete la ricetta della "frittata cui vårtìs", qui ce n'è una.

R. M.

lunedì 6 ottobre 2008

W i Ålpìni!...Me tüti i an, ål Grüp di Ålpìni 'd Sånåšà l'à sårà sü i månifèståsión dål "Sétémbår Sånåšaréš" cun un bèl cuncèrt åd cånt dlå muntàgnå, cul Còro "I.Timallo" 'd Vughérå, in "Sån Bårnårdén". Tra i tånti cånt prupòst, åncå cul dål vìdéo, in diålåt vénéto: "Me compare Giacometo", tårméntå divårtént.
E dóncå...W i Ålpìni!...

(Di àltår vìdéo dål cuncèrt chi)

R. M.

Vérsión in itåliån:

Come tutti gli anni, il Gruppo Alpini di Sannazzaro ha chiuso le

manifestazioni del "Settembre Sannazzarese" con un bel concerto di canti di montagna, con il Coro "I. Timallo" di Voghera, in "San Bernardino". Tra i tanti canti proposti, anche quello del video, in dialetto veneto: "Me compare Giacometo", assai divertente.
E dunque...Viva gli Alpini...

(Altri video del concerto qui)

R. M.

domenica 5 ottobre 2008

Ciàpå ål tréno A.

Un tårméntå bèl cuncèrt åd jazz vånårdì då sìrå å lå SOMS, cun un'urchèstrå åd sunådù giun må bén åfiåtà: lå "Monday Orchestra", dirètå då Lucå Missiti, cun unå bràvå e bèlå cåntåntå, Simónå Sévérìni. Intål vìdéo, iün di bràni püsè fåmùš dl'urchèstrå åd Duke Ellington: "Take The A Train" (Ciàpå ål tréno A), ch'l'érå ultrétüt lå sìglå dl'urchèstrå dål Dücå.
Ünicå nòtå stunà dlå sìrå: gh érå pòcå gint!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un bellissimo concerto jazz venerdì sera alla SOMS, con

un'orchestra di musicisti giovani ma affiatati: la "Monday Orchestra", diretta da Luca Missiti, con una brava e bella cantante, Simona Severini. Nel video, uno dei brani più famosi dell'orchestra di Duke Ellington: "Take The A Train" (Prendi il treno A), che era oltretutto la sigla del'orchestra del Duca.
Unica nota stonata della serata: c'era poca gente!...

R. M.

venerdì 3 ottobre 2008

Lå "vénésiånå".E lå "vénésiånå"? Nò lå téndå då fnèstrå cun cui listén, må culå bónå bròsc cón insìmå i grånén åd sücår che då fiö åm piåšìvå insì tånt!...Sì, pö gh è rivà 'l "Buondì Motta", må vurì måt?!...
(Chi lå ricètå).

R. M.

Vérsión in itåliån:

E la "veneziana"? Non la tenda da finestra con quelle listarelle, ma

quella buona brioche con sopra le granelle di zucchero che da bambino mi piacevano così tanto!...Sì, poi è aarivato il "Buondì Motta", ma volete mettere?
(Qui la ricetta).

R. M.

giovedì 2 ottobre 2008

Vidlén e vidlón.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'umå trådùt l'ültmå vòltå gh érå åncåsì "vidél", "vidlén" (me cul dål vìdéo...) e ... "vidlón", che pö l'è nò 'mmà ål vidél d'un an e pàså: l'è åncåsì... unå pårsónå gràså, pìgrå, cun vöiå åd fa gnìntå...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto l'ultima volta c'erano pure ""vidél" (vitello), "vidlén" (vitellino, come quello del video) e "vidlón" (vitellone), che poi non è solo il vitello di più di un anno: è anche...una persona grassa, pigra, con voglia di far nulla...

R. M.

mercoledì 1 ottobre 2008

Ål diålåt che 'l sa tüt.

L'àltår dì ö fai unå sèrie 'd 8 filmà, indùå che 'l pitùr åd Sånåšà Pino Zånchìn ål cuméntå i quàdår püsè impurtånt dlå sò Mustrå pårsunàl fàiå p'r ål "Sétémbår Sånåšåréš 2008". Iün di quàdår, cul dål filmà chi 'd sùrå, l'è intitulà "Ål diålåt che ål sa tüt". Cui sò fùråm  e i sò culùr tårméntå viv, Zånchìn ål mustrå tütå lå fòrså ésprésìvå dål "vèg diålåt che tüt ål sa" (A. Zanzotto).

(Chi i vòt filmà).

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'altro giorno ho realizzato una serie di 8 filmati, in cui il pittore di

Sannazzaro Pino Zanchìn commenta i quadri più importanti della sua Mostra personale allestita per il "Settembre Sannazzarese 2008". Uno dei quadri, quello del filmato qui sopra, è intitolato "Il dialetto che tutto sa". Con le sue forme e i suoi colori così accesi, Zanchin mostra tutta la forza espressiva del "vecchio dialetto che tutto sa" (A. Zanzotto).

(Qui gli 8 filmati).

R. M.

domenica 28 settembre 2008

Unå tèrå, unå pupulåsión.

Vånårdì påsà, in Bibliutécå, gh è stai lå préšéntåsión dlå riståmpå dål lìbår "Unå tèrå, unå pupulåsión - Sånåšà tråvèrs ål sò giurnàl 1890-1926", che ål prufésùr Sàndro Såvìni,  l'òm dlå Biàncå Cårpån, surèlå dlå nòså Ròšålìå, l'àvå scrit unå vinténå d'an fa. Un lìbår tårméntå impurtånt sùrå lå nòså tèrå e lå nòså gint, scrit båšåndås sü 'l giurnàl che ål nònu dlå Biàncå e dlå Ròšålìå, Ålbìno Gérvåšén, tipògråfo e giurnålìstå, ål püblìcàvå in påìš å cui témp là. Intål vìdéo, l'intérvént dlå càrå Biàncå å lå fén dlå préšéntåsión dlå riståmpå, dòp i àltår intérvént di rélåtùr invidà (chi i vìdéo).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Venerdì scorso, in Biblioteca, si è tenuta la presentazione della

ristampa del libro "Una terra, una popolazione - Sannazzaro de' Burgondi attraverso il suo giornale 1890-1926", che il professor Alessandro Savini, marito di Bianca Carpani, sorella della nostra Rosalia, aveva scritto una ventina d'anni fa. Un libro assai importante sulla nostra terra e la nostra gente, scritto basandosi sul giornale che il nonno di Bianca e di Rosalia, Albino Gervasini, tipografo e giornalista, pubblicava in paese a quei tempi. Nel video, l'intervento della cara Bianca alla fine della presentazione della ristampa, dopo gli altri interventi dei relatori invitati (qui i video).

R. M.

venerdì 26 settembre 2008

Ål vårdón.

E intånt ùmå cumincià å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V", tån' me "vårdón", un bèl üšé dlå fåmigliå di fringillidi che mich'ås vådå intål filmà ågh piàšå mångià i sémi, spéciålmént cui uléùš.

R. M.

Vérsión in itåliån:

E nel frattempo abbiamo cominciato a tradurre le parole del nostro

dialetto che cominciano per "V", come "vårdón" (verdone), un bell'uccello della famiglia dei fringillidi che come si vede nel filmato ama cibarsi di semi, soprattutto quelli oleosi.

R. M.

martedì 23 settembre 2008

Båndå IRIS triunfàl.

E Iér sìrå, lå nòså Båndå IRIS gh à vü un tårméntå sücès å lå SOMS, cun un bèl cuncèrt p'r ål "Sétémbår Sånåšårèš". Intål vìdéo, lå "Màrciå triunfàl" dl' Åidå. Bràv ål M° Gårbårén, bràvi tüti i sunådù!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E ieri sera, la nostra Banda IRIS ha avuto un grandissimo successo

alla SOMS, con un bel concerto per il "Settembre Sannazzarese". Nel video, la "Marcia trionfale" dell'Aida. Bravo il M° Garbarini, bravi tutti i suonatori!

R. M.

lunedì 22 settembre 2008

Båndå Scàlå e tåntå fråd.


Un tårméntå  bèl cuncèrt, cul åd iér sìrå (sì, må che fråd!...) là bas ålå rišérìå! Gh érå cui dlå Båndå Scàlå ch'i ån fai sintì tåntå bèi cånsón in diålåt dlå trådisión lumbàrdå e ménéghinå: un piåšé å sintìì, må gh érå då frulà! D'åltrónde, gh è rivà l'utüm...


R. M.


Vérsión in itåliån:


 Un bellissimo concerto quello di ieri sera (sì, ma che freddo!...)laggiù alla riseria! C'erano quelli della Banda Scala che hanno proposto tante belle canzoni in dialetto della tradizione lombarda e meneghina: un piacere a sentirli, ma c'era da frollare! D'altronde, è arrivato l'autunno...


R. M.

venerdì 19 settembre 2008

Lå Lümlénå åd Pino Zånchìn.

"Lå fårfàlå" åd Pino Zånchìn.

Iér sìrå in Bibliutécå gh è stai l'inåugüråsión dlå mustrå åd Pino Zånchìn. Ål "nòs" pitùr l'à préšéntà unå råcòltå åd quàdår tårméntå bèi sùrå lå nòså Lümlénå, ch'l'è pü, pürtròp, cùlå d'unå vòltå: indùå i èn, ås dumåndå l'årtìstå, i fårfàl, i lüšårö, i rån e pö i mundéen che dåchindrérå i limpìvån åd culùr, åd lüš, åd són e åd cånsón lå nòså tèrå? Són, lüš e culùr å iå pudùmå truà tråsfigürà intlå  pitürå in tècnicå mistå dål Pino Zånchìn, unå pitürå nò fàcilå må tårméntå sügéstìvå. Lå mustrå lå råstårà duèrtå fénå ål 24 sétémbår.

R. M.

Vérsión in itåliån:


Ieri sera in Biblioteca si è tenuta l'inaugurazione della mostra di

Pino Zanchin. Il "nostro" pittore ha presentato una raccolta di quadri assai belli sulla nostra Lomellina, che non è più, purtroppo, quella di un tempo: dove sono, si somanda l'artista, le farfalle, le lucciole, le rane e poi le mondine che un tempo riempivano di colori, di luci, di suoni e di canzoni la nostra terra? Suoni, luci e colori li possiamo trovare trasfigurati nella pittura in tecnica mista di Pino Zanchìn, una pittura non facile ma oltremodo suggestiva. La mostra resterà aperta fino al 24 settembre.

R. M.

mercoledì 17 settembre 2008

L'urbišö.

Dòp un périòdo che lå mè ADSL lå funsiunàvå pü, sùmå åncùrå chi å pårlà dål nòs låùr sùrå 'l diålåt åd Sånåšà. P'r ål vucåbulàri, ùmå intånt trådùt i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "U", tra i qual ùmå truà "urbišö", ch' l'è nò un sårpéntèl (åncå s'ågh å šmìå): l'è unå lüšèrtå ch' l'à pèrs i såmpén, intlå sò évulüsión. E l'è nò vérå che l'urbišö l'è un ... urbišö: ågh vådå e cóme! (Nò me mén...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Dopo un periodo in cui la mia ADSL non funzionava più, siamo

ancora qui a parlare del nostro lavoro sul dialetto di Sannazzaro. Per il vocabolario, abbiamo intanto tradotto le parole del nostro dialetto che iniziano per "U", tra cui abbiamo trovato "urbišö" (orbettino), che non è un serpentello (anche se gli assomiglia): è una lucertola che ha perso le zampine, nella sua evoluzione. E non è vero che l'orbettino sia...orbo: ci vede e come! (Non come me...).

R. M.

martedì 26 agosto 2008

38° Sétémbår Sånåsåréš.

Pålàsi Pulón.

Intånt gh è gnü fö 'l prugràmå dål 38° "Sétémbår Sånåsåréš", cun unå série d'åpuntåmént (bén 45!) tra arte, spòrt e spétàcul: sårà difìcil truà nò un quåicòs åd bèl pri nòs güst!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Intanto è uscito il programma del 38° "Settembre
Sannazzarese
",
con una serie di appuntamenti (ben 45!) tra arte, sport e spettacolo: sarà difficile non trovare qualcosa di bello per i propri gusti

R. M.

venerdì 22 agosto 2008

Cåmbiå Sånåšà Blog.


Dùmå ål nòs bénvénùto å "Cåmbiå Sånåšà", ål növ blògh d'un sånåšårén, ål siùr Elvio Vivaldini, ch'l'à créà un spasi in réd duèrt å tüti pår ésprìm upinión sùrå lå vitå dål påìš e cuméntà i årgumént prupòst.
I nòs åügùri ål növ blògh!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Diamo il nostro benvenuto a "Cambia Sannazzaro", il nuovo blog

d'un sannazzarese, il signor Elvio Vivaldini, che ha creato uno spazio in rete aperto a tutti per esprimere opinioni intorno alla vita del paese e commentare gli argomenti proposti.
I nostri auguri al nuovo blog!

R. M.

giovedì 21 agosto 2008

I ricòrd d'unå mundénå.Un àltår... dépòšit intlå "Lå Båncå dlå Mémòriå": unå ex-mundénå dål Nuåréš lå ricòrdå intål sò diålåt  lå vìtå dlå rišèrå. Lå fådìå, i muschìn, i tåvån e i "cåntåmént" i érån me cui chi då nüm!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un altro...deposito nella "Banca della Memoria": una ex-mondina

del Novarese ricorda nel suo dialetto la vita della risaia. La fatica, le zanzare, i tafani e i "cantamenti" erano come quelli qui da noi...


R. M.

lunedì 18 agosto 2008

Lå Båncå dlå Mémòriå.Ségnàli vulintérå "Lå Båncå dlå Mémòriå", un prugèt pår récüpérà i éspériéns e i råcónt åd vìtå di pårsón nåsü prìmå dål 1940, che difrónt å unå vidéòcàmérå i cüntån mich'l'érå lå vitå dåchindrérå. Intål vìdéo chi 'd sùrå, p'r éšémpi, unå siùrå mårchigiånå lå ricòrdå i giögh d'ùnå vòltå, fai in curt, nò tåntå divèrs då cui chi då nüm...
Bén, åncåsì ål nòs grüp dål diålåt, å vuré guårdà, l'è dré ciårcà då måt intlå "Båncå dlå Mémòriå" un quåicòs ch'ål méritå då vès ricurdà: ål nòs pårlà, ål nòs diålåt åd Sånåšà. Dådré d'un diålåt, ål lå sùmå bén, gh è tüt un mónd, ch'ål rìsciå då scumpårì pår sémpår...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Segnalo volentieri "La Banca della Memoria", un progetto per

recuperare le esperienze e i racconti di vita di persone nate prima del 1940, che difronte a una videocamera raccontano com'era la vita d'un tempo. Nel video qui sopra, ad esempio, una signora marchigiana ricorda i giochi d'una volta, fatti in cortile, non tanto diversi da quelli qui da noi...
Bene, anche il nostro gruppo del dialetto, a ben vedere, sta cercando di mettere nella "Banca della Memoria" qualcosa che merita di essere ricordato: la nostra parlata, il nostro dialetto di Sannazzaro. Dietro un dialetto, lo sappiamo bene,  c'è tutto un mondo, che rischia di scomparire per sempre...

R. M.


sabato 16 agosto 2008

Trücà, trücàs.

Di àltår påròl dål nòs diålåt ch'ùmå trådùt sàbåt påsà: "Trücà" / "Trücàs". Då nüm i vörån nò dì åmmà "fa / fas bèl" cun ål trüch, me intål vìdéo. I vörån dì åncåsì "ürtà / ürtàs", "sfiurà / sfiuràs åpénå": då l'åntìch pruvénsàl "trucar" (urtare), prubåbilmént dål tard låtén "trudicare", å sò vòltå dål clàsich "trudere" (spingere). Un pò d'étimulugìå, va'...

(Incö l'è sàbåt, må 'l nòs grüp dål diålåt l'è in féri: å sàbåt quén!).

R. M.


Vérsión in itåliån:

Altre parole del nostro dialetto che abbiamo tradotto sabato

scorso: "Trücà" (truccare) / "Trücàs" (truccarsi). Da noi non vogliono dire solo "fare, farsi belle" con il trucco, come nel video. Vogliono anche dire "urtare / urtarsi", "sfiorare / sfiorarsi appena": dall'antico provenzale "trucar" (urtare), probabilmente dal tardo latino "trudicare", a sua volta dal classico "trudere" (spingere). Un po' d'etimologia, va'...

(Oggi è sabato, ma il nostro gruppo del dialetto è in ferie: a sabato prossimo!).

R. M.

venerdì 15 agosto 2008

Bón Férågùst! - 2

Un bèl vìdéo, cun unå tårméntå bèlå cånsón cåntà då Sèrgio Cammariere, e un...
Bón Férågùst
å tüti i åmìš dål "Blògh dål bårdügh"!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un bel video, con una bellissima canzone cantata da Sergio

Cammariere, e un...
Buon Ferragosto
a tutti gli amici del "Blog del bårdügh"!

R. M.
giovedì 14 agosto 2008

Åndà å tråvèrs.

 "Åndà å tråvèrs", intål nòs diålåt ål vö dì, sì, åndà in cåmpàgnå, in mèš åi cåmp ò inti bòsch, åncå pår låùr, ò mågàri  p'r åndà å càciå...Må då nüm, "Åndà å tråvèrs" l'è åncåsì åndà "in cåmpurèlå", cun lå murùšå...Se pö ås va cun iünå spušà, ålurå ås fa un "tråvårsón"!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Åndà å tråvèrs", nel nostro dialetto vuol dire, sì, andare in

campagna, in mezzo ai campi o nei boschi, anche per lavoro, o magari per andare a caccia...Ma da noi "Åndà å tråvèrs" è anche andare "in camporella", con lafidanzata...Se poi si va con una sposata, allora si fa un "traversone"!...

R. M.

mercoledì 13 agosto 2008

Trisèt.

Un'àltrå påròlå trådùtå sàbåt påsà dål nòs diålåt: "Trisèt", ål giögh di cart (intål filmà, di fòto d'un tórnéo åd trisèt). Sö pòch e gnintå då cul giögh chi (vón nò mat p'r i giögh di cart), må å cùlå pàginå chi ån nå pàrlån å fónd!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un'altra parola tradotta sabato scorso dal nostro dialetto:

 "Trisèt" (tresette o tressette), il gioco di carte (nel filmato, foto d'un torneo di tresette). So poco e nulla di tal gioco (non amo particolarmente giocare a carte), ma a questa pagina ne parlano a fondo!...

R. M.

martedì 12 agosto 2008

Növ åd tréncå: ?


"Tréncå", "trincà", "trincåt": di àltår påròl ch'ùmå trådùt dål nòs diålåt sàbåt påsà. Fàcil då trådüv: lå tréncå  l'è unå ligådürå å tri gir, tårméntå strénciå (ròbå då mårinàr); ål trincåt l'è l'àlbår åd prüå (intål filmà); trincà ål vö dì ligà strénc cun unå tréncå, må åncå fa unå tårméntå bivüdå, mågàri 'd vén bón...
Pérò sùmå nò stai bón då cåpì d'indùå lå sàltå förå l'ésprésión "növ åd tréncå", che lå vurìs dì "tårméntå növ", me "növ åd pàcå", "növ åd šåcå". Pårchè "növ åd tréncå"? Inti disiùnàri ch'ùmå cunsültà, ùmå nò truà lå spiégåsión e nåncå in Intérnét sùmå gnü in pé d'un quåicòs!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Tréncå" (trinca), "trincà" (trincare), "trincåt" (trinchetto): altri

termini che abbiamo tradotto dal nostro dialetto sabato scorso. Facili da tradurre: la trinca è una legatura a tre giri, strettissima (gergo di marina); il trinchetto è l'albero di prua (nel filmato); trincare vuol dire legare stretto con una trinca, ma anche fare una gran bevuta, magari di vino buono...
Però non siamo riusciti a capire la derivazione dell'espressione "nuovo di trinca", che starebbe per "nuovissimo", come "nuovo di pacca", "nuovo di zecca". Perchè "nuovo di trinca"? Nei dizionari che abbiamo consultato non abbiamo trovato la spiegazione e nemmeno in Internet abbiamo trovato qualcosa!...

R. M.

domenica 10 agosto 2008

Trìfulå.

Iér dòpdišnà, 'ndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "T", ùmå truà åncåsì "trìfulå", ål fónš sùtå tèrå tårméntå bón, tårméntå prufümà e...tårméntå car! Intål filmà, i cån då trìfulå ål låùr, in Tuscånå.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto inizianti per "T", abbiamo trovato pure "trìfulå" (tartufo), il fungo sotterraneo prelibatissimo, profumatissimo e...carissimo! Nel filmato, i cani da tartufo in azione, in Toscana.

R. M.

lunedì 4 agosto 2008

O cara mama.

Tra i påròl dål nòs diålåt ch'ùmå trådùt l'àltår dì gh érå åncåsì "Tråpiånt", "Tråpiåntà" e "Tråpiåntén". Nåtürålmént pårlùmå dål tråpiånt dål riš, quånd å mag i mundén i tråpiåntàvån in rišèrå i måsåt di piåntén nåsü intål vivè: un låùr tårméntå dür, fai tüt... å màrciå indré...
Intål vìdéo, unå bèlå ésécüsión d'unå cånsón di mundén sùrå ål tråpiånt, fàiå dål còro "Lå Martinèlå", dlå  sésión fiurinténå dål Clüb Ålpìno Itåliån:

"O CARA MAMA

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà.

La bruta vita che ho passato
là sul trapianto e su la monda
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più.

A la matina quei mosserini
suchiavan sangue sulla mia pelle
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir.

A mezogiorno fagioli e riso
e poi la sera riso e fagioli
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar.

E ale nove la ritirata
e ale dieci c'è l'ispezione
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar.

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare".


R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che abbiamo tradotto l'altro

giorno c'erano pure "Tråpiånt" (trapianto), "Tråpiåntà" (trapiantare) e "Tråpiåntén" (trapiantino). Naturalmente parliamo del trapianto del riso, quando a maggio le mondine trapiantavano in risaia i mazzetti delle piantine nate in vivaio: un lavoro durissimo, eseguito tutto...a marcia indietro...
Nel video una bella esecuzione di un canto di mondine sul trapianto, proposta dal coro "La Matinella" della sezione fiorentina del Club Alpino ITaliano:

"O CARA MAMA

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà
che nel parlare mi fan tremare
la bruta vita che ho passà.

La bruta vita che ho passato
là sul trapianto e su la monda
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più
e la mia facia l'era rotonda
e come prima non sarà più.

A la matina quei mosserini
suchiavan sangue sulla mia pelle
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir
a mezogiorno quel forte sole
lui mi faceva abrustolir.

A mezogiorno fagioli e riso
e poi la sera riso e fagioli
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar
e poi quel pane non naturale
che l'apetito ci fa mancar.

E ale nove la ritirata
e ale dieci c'è l'ispezione
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar
c'è l'ispezione del sior padrone
e tute in branda a riposar.

O cara mama vienimi incontra
che ho tante cose da racontare".


R. M.
sabato 2 agosto 2008

Lå tråscå.

Incö dòpdišnà, quånd sùmå rivà å trådüv dål nòs diålåt lå påròlå "Tråscå", umå truà divèrsi significà. Lå "tråscå", in itåliån, l'è un bal pupulàr, må åncå lå månérå då bat ål grån (o ål riš) d'unå vòltå: chi då nüm, cul "tråsch", dü båstón ligà cun unå cinghiå 'd curàm, iün lingér ch'ål fàvå då måni; l'àltår åd lagnå fòrtå pår bat. In bas'Itàliå, mich'ås pö  våd intål filmà, i érån i pé di cåvàl å bat i spigh...Pö gh è lå tråscå åmurùšå. Che ligàm ågh pö vès tra ål bal pupulàr, bat ål grån cui pé di cåvàl e lå tråscå di murùš? Lå rispòstå, pö, ål l'ö truà in Intérnét, me tånti àltår vòlt: ål bal dlå tråscå l'è un bal indùå che i bålårén i bàtån i pè såltåndå e l'érå unå tìpicå dånså åd curtégiåmént...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, quando siamo arrivati a tradurre dal nostro

dialetto la parola "Tråscå", abbiamo trovato diversi significati. La "tresca", in italiano, è un ballo popolare, ma anche il modo di battere il grano (o il riso) di un tempo: qui da noi, con il  "tråsch" (correggiato), due bastoni legati con una cinghia di cuoio, uno leggero che faceva da manico; l'altro di legno duro per trebbiare. Nel meridione, come si può vedere nel filmato, erano gli zoccoli del cavallo a trebbiare le spighe...Poi c'è la tresca amorosa. Che legame ci può essere tra il ballo popolare, trebbiare il grano con gli zoccoli dei cavalli e la tresca degli amanti? La risposta l'ho trovata poi in Internet, come tante altre volte: il ballo della tresca è un ballo in cui i danzatori pattono i piedi saltando ed era una tipica danza di corteggiamento...


R. M.

lunedì 28 luglio 2008

Bón Sån Sånåšà!


Incö, 28 lüi, l'è lå nòså fèstå påtrunàl: bón  "Sån Sånåšà" å tüti! E pår féstégià mich'ås dév lå nòså trådisión, un bèl piàt åd gnòch! Gh i nò vöiå då fai? Åndè ståsìrå là bas å lå rišérìå (ådès "Piàsàl Måinòli"), å lå "Fèstå di gnòch" dlå Prò lòco. Ultrå å mångiài, ås pudrà bålà e divårtìs! E pö, l'élésión åd "Mis Gnòcå": vurì måt?


R. M.


Vérsión in itåliån:

Oggi, 28 luglio, è la nostra festa patronale: buon "San

Sannazzaro" a tutti! E per festeggiare come si deve la nostra tradizione, un bel piatto di gnocchi! Non vi va di prepararli? Andate stasera laggiù alla riseria (ora "Piazzale Mainoli"), alla "Festa degli Gnocchi" della pro Loco. Oltre a mangiarli, si potrà ballare e divertirsi! E poi, L'elezione di "Mis Gnocca": volete mettere?

R. M.

domenica 27 luglio 2008

Ål tiråsàs.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "T" ch'umå trådùt sàbåt gh'érå åncåsì "tiråsàs", unå spécie 'd fióndå fàiå cun un tòch åd råmåt å Y e un élàstich  ligà åi dü bras dål lågn: å métà d'l élàstich ås måtìvå un sas e... pòvri üšlén, pòvri védår!... Må pö gh érå åncåsì ål "tiråpåchìn": l'érå åsè un élåstichìn ligà ål didón e l'ìndice tinü largh me unå fursélå: lå pålòtulå l'érå un tòch åd càrtå fàiå sü å påchitén e... Che båtàli!...

R. M.


Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che cominciano per "T" che
abbiamo tradotto sabato c'era pure "tiråsàs" (tirasassi), una specie di fionda costruita con un pezzo di rametto a Y e un elastico legato ai due bracci del legno: a metà elastico si metteva un sasso e...poveri uccellini, poveri vetri!...Ma poi c'era anche il "tiråpåchìn": bastava un piccolo elastico legato al pollice e all'indice tenuti larghi a mo' di forcella: la pallottola era un pezzo di carta avvoltolata a pacchettino e...Che battaglie!...

R. M.

giovedì 24 luglio 2008

2 an åd "Blògh dål bårdügh".

Bón cumpléàn!

Incö, ål blògh dål "bårdügh" ål cumpìså dü an! L'érå un lünédì, ål 24 åd lüi dål 2006, quånd ö duèrt al blògh cun cui paròl chi:

" Cus chi l'è ål prim pòst (= intérvént) intål "Blògh dål bårdügh", ål blògh dål nòs diålåt  åd Sånåšà, scrit tüt in diålåt! Pårchè "Blògh dål bårdügh"? Pårchè  "bårdügh " l'è unå påròlå  dål nòs diålåt ch'l'è dré fas gni mat!  Umå nò 'ncù cåpì sich'l'è stu "bårdügh" , tüti i dišån lå suå, må nüm ch'å sumå ådrérå å tra åsèmå un libår sü 'l nòs diålåt, sumå nò bón då trådüv ål mòd åd dì "S-ciàsi me 'l bårdügh": fitto come il ? Mah! Spérùmå då gnin å iünå, primå då finì ål lìbår!...".


In dü an, ål nòs blògh l'è stai vüst püsè 'd 14.000 vòlt: ièn nò tånt, må nåncå pòch, s'å pinsùmå å l'årgumént, ål fàto ch'ås préšéntå tüt in diålåt, cun un'åcéntåsión rigurùšå, sì, må pròpi nò fàcil då léš!...E ålùrå vurårìs ringråsià tüti cui ch'i ån gnü å truvàs unå quai vòltå. Spérùmå då vègh åncùrå l'åténsión e lå pårtécipåsión åd tüti, pårchè ål nòs låùr sùrå 'l diålåt åd Sånåšà l'è åncùrå lóngh: pinsùmå då finì intlå primåvérå dål 2009, nò prìmå 'd sicür!... E ål "bårdügh"? L'è 'ncùrå un mistéro, mich'å pudè våd intål sundàg å dèstrå! E dòp dü an, sùmå åncùrå chi å ripét: "Spérùmå då gnin å iünå, primå då finì ål lìbår!...".


R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi, il blog del "bårdügh" compie due anni! Era un lunedì, il 24

luglio del 2006, quando ho aperto il blog con queste parole:

"Questo è il primo post (= intervento) nel "Blog del bårdügh", il blog del nostro dialetto di Sannazzaro, scritto tutto in dialetto. Perchè "Blog del bårdügh"? Perchè "bårdügh" è una parola del nostro dialetto che sta facendoci impazzire! Non abbiamo ancora capito cosa sia 'sto "bårdügh", tutti dicono la loro, ma noi che stiamo cercando di realizzare un libro sul nostro dialetto, non siamo capaci di tradurre il modo di dire "S-ciàsi me 'l bårdügh": fitto come il ? Mah! Speriamo di riuscirci, prima della fine del libro!..."

In due annio, il nostro blog è stato visto più di 14.000 volte: non sono tante, ma neanche poche, se pensiamo all'argomento, al fatto che si presenta tutto in dialetto, con un'accentazione rigorosa, sì, ma non proprio facile da leggere!...E allora vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti a trovarci qualche volta. Speriamo di continuare ad avere l'attenzione e la partecipazione di tutti, perchè il nostro lavoro sul dialetto di Sannazzaro è ancora lungo: pensiamo di finire nella primavera del 2009, non prima di sicuro!...E il "bårdügh"? E' ancora un mistero, come potete vedere nel sondaggio a destra! E dopo due anni siamo ancora qui a ripetere: "Speriamo di venirne a una, prima di finire il libro!"...

R. M.