martedì 21 giugno 2011

I pettirossi: e in diålåt?Robins: 4 Eggs, 4 Weeks from Fred Margulies on Vimeo.
 Belli i pettirossi, eh? Må mich'ås ciàmån int ål nòs diålåt? Påtrùs? Péc-rùs? Chil'è ch'ål lå sa?

R. M.