sabato 31 maggio 2008

I vòl di stùrån.

Me (quàši) tüti i sàbåt då un pò 'd témp in sa, åncå incö dòpdišnà sùmå 'ndai inån å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S". Tra i àltår 'gh érå  åncåsì "stùrån",  sturnus vulgaris. I stùrån i èn üšé  dlå furmå d'un påsårén, ch'ål gh ån l'åbitüdin då  vulà invèr sìrå tüt insèmå, åncå sùrå i cità. Che vòl, che spétàcul!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Come (quasi) tutti i sabati da un po' di tempo a questa parte,

anche oggi pomeriggio abbiamo proseguito nella traduzione delle parole del nostro dialetto che iniziano per "S". Tra le altre, c'era pure " stùrån" (storno), sturnus vulgaris. Gli storni sono uccelli passeriformi, che hanno l'abitudine di volare sul far della sera a stormo, anche sopra le città. Che voli, che spettacolo!...

R. M.

martedì 27 maggio 2008

Cröšå de ma

Sàbåt då sirå, in Bibliutécå, 'gh érå l'umàg å Fåbrìsio De André e i dü sunådù ch'ål 'gh éra, Ròbèrto Salis e Giüsèp Brigåndì, trå i tånti cånsón dål Faber ch'i ån préšéntà, i ån fai åncasì "Cröšå de ma", unå cånsón tårméntå bèlå in diålåt génuéš (lur pérò ål l'ån cåntà in itåliån).

 


CRÖSÅ DE MÄ


Umbre de muri muri de mainé
dunde ne vegnì duve l'è ch'anè
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
e a muntä l'àse gh'é restou Diu
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria
a a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria.
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
gente de Lûgan facce da mandillä
qui che du luassu preferiscian l'ä
figge de famiggia udù de bun
che ti peu ammiàle senza u gundun.
E a 'ste panse veue cose che daià
cose da beive, cose da mangiä
frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddià ai quattru tucchi
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi.
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä.MÜLÅTÉRÅ DÅ MAR


Ómbår åd fac fac då mårinàr
d'indùå å gni indùå l'è ch'åndè
då un sit indùå lå lünå ås mustrå biùtå
e lå nòt ås à puntà 'l curté ålå gulå
e å muntà l'a
šü 'gh è råstà Dìu
ål Diàul l'è in ciél e ål s'è 'gh à fai ål nì
gnùmå fö dål mar pår sügà i òs d'Åndréå
ålå funtånå di püvión intlå ca åd préiå.
E 'ntlå ca åd préiå chi l'è ch'ågh sårà
'ntlå ca dl'Åndréå ch'l'è nò mårinàr
gint åd  Lügån fac då bålòs
cui che dlå spìgulå i prèférìsån  l'àlå
fiöl åd fåmìgliå, udùr åd bón
ch'åt tiå pö guårdà sénså gundón.
E å cui påns vöi chi sich'ågh dårà,
che ròbå då bév, che ròbå då mångià
fritürå 'd påslén (vén) biånch åd Purtufén sårvél åd bicìn intål stés vén
šàgn då tåià åi quàtår sügh
påciügh in agrodolce åd légurå di cup.
E intlå bàrcå dål vén ågh nåvigårùmå inti scògli
émigrånt dål rid cun i ciòd inti ög
fénå che 'l måtén ål cråsårà då pudé cåtàl frådé di gåròfån e di fiöl
pådrón dlå còrdå màrså d'àquå e 'd sa
ch'ås lìgå e 's pòrta int unå mülåtérå 'd mar.
R. M.

Vérsión in itåliån:

Sabato sera, in Biblioteca, c'era l'omaggio a Fabrizio De André e i

due musicisti presenti, Roberto Salis e Giuseppe Brigandì, tra le tante canzoni del Faber che hanno presentato, hanno eseguito pure "Cröså de ma" ("Mulattiera di mare"), una canzone bellissima in dialetto genovese (loro però l'hanno cantata in italiano).
CREUZA DE MÄ

Umbre de muri muri de mainé
dunde ne vegnì duve l'è ch'an
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
e a muntä l'àse gh'é restou Diu
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria
a a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria.
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
gente de Lûgan facce da mandillä
qui che du luassu preferiscian l'ä
figge de famiggia udù de bun
che ti peu ammiàle senza u gundun.
E a 'ste panse veue cose che daià
cose da beive, cose da mangiä
frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddià ai quattru tucchi
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi.
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä.


MULATTIERA DI MARE


Ombre di facce facce di marinai
da dove venite dov'è che andate
da un posto dove la luna si mostra nuda
e la notte ci ha puntato il coltello alla gola
e a montare l'asino c'è rimasto Dio
il Diavolo è in cielo e ci si è fatto il nido
usciamo dal mare per asciugare le ossa dall'Andrea
alla fontana dei colombi nella casa di pietra.
E nella casa di pietra chi ci sarà
nella casa dell'Andrea che non è marinaio
gente di Lugano facce da tagliaborse
quelli che della spigola preferiscono l'ala
ragazze di famiglia, odore di buono
che puoi guardarle senza preservativo.
E a queste pance vuote cosa gli darà
cosa da bere, cosa da mangiare
frittura di pesciolini, bianco di Portofino
cervelle di agnello nello stesso vino
lasagne da tagliare ai quattro sughi
pasticcio in agrodolce di lepre di tegole.
E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli
emigranti della risata con i chiodi negli occhi
finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere
fratello dei garofani e delle ragazze
padrone della corda marcia d'acqua e di sale
che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare.
R. M.

lunedì 26 maggio 2008

Ålpinistå in bibliutécå.

Vånårdì påsà, in Bibliutécå, i åtùr dlå Cumpånìå Téåtràl Årcòbåléno guidà då lå nòså Làurå i ån prupòst unå létürå ånimà åd dü cåpìtul dål lìbår "Ålpinistå såvåtón", åd A. G. Càgnå. Intål vìdéo, lå létürå dål finàl åd lå scénå fórse püsè divårténtå dål lìbår, "Å lå ricércå dål lat", cun i dü prutågunìstå, i siùr Gibélå åd Sånåšà, che 'ndåndå å fa un'éscürsión in muntàgnå, i finìsån pår pèrdås. Bràvå lå Cumpånìå e bràvå Làurå!

(Tüti i filmà dlå létürå ånimà chi )

R. M.


Vérsión in itåliån:

Venerdì scorso, in Biblioteca, gli attori della Compagnia Teatrale

Arcobaleno guidati dalla nostra Laura hanno proposto una lettura animata di due capitoli del libro "Alpinisti ciabattoni", di A. G. Cagna. Nel video, la lettura del finale della scena forse più divertente del libro, "Alla ricerca del latte", con i due protagonisti, i signori Gibella di Sannazzaro, che andando a fare un'escursione in montagna, finiscono per perdersi. Brava la Compagnia e brava Laura!

(Tutti i filmati della lettura animata qui )


R. M.

martedì 20 maggio 2008

Ålpinìstå såvåtón in bibliutécå.

Lå cupértìnå dål lìbår.

E insì, vånårdì 23 mag, å 9 ur, in Bibliutécå, cuminciårùmå lå létürå dål lìbår "Ålpinìstå såvåtón", dl' Åchìle Giuàn Càgnå. O méi: lå nòså Làurå, cun lå sò cumpågnìa téåtràl "Årcòbåléno" lå fårà unå létürå ånimà d'un quai tòch dål lìbår, cui dü pérsunàg principàl ch'i én åd Sånåšà!...Mich'ùmå giåmò dì, intål lìbår i dü prutågunìstå i pàrlån un diålåt ch'l'è nò pròpi me 'l nòs. L'è pår cul lì che mén ö trådùt tüt i sò båtüd intål nòs diålåt intùnå vérsión élétrònicå dål libår ch'å pudì scårgà chi, intål furmà PDF. Bónå létürå e in bùcå 'l lu å i åmìš dlå Cumpågnìå "Årcòbåléno"!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E così, venerdì 23 maggio, alle ore 21, in Biblioteca, cominceremo

la lettura del libro "Alpinisti ciabattoni", di Achille Giovanni Cagna. O meglio: la nostra Laura, con la sua compagnia teatrale "Arcobaleno" proporrà una lettura animata di alcuni brani del libro, coi due personaggi principali che sono di Sannazzaro!...Come già detto, nel libro i due protagonisti parlano un dialetto che non è proprio come il nostro. E' per questo che io  ho tradotto tutte le loro battute nel nostro dialetto in una versione elettronica del libro che potete scaricare qui, in formato PDF. Buona lettura e in bocca al lupo agli amici della compagnia "Arcobaleno"!

R. M.

venerdì 16 maggio 2008

Ål ståntårö.

Inti påròl dål nòs diålåt ch'i cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt l'ültmå vòltå 'gh érå åncåsì "ståntårö", che unå vòltå l'érå un tråbìcul åd lågn cui röd indùå ås måtìvå déntår i fiulén pìcul pår fagh möv i prim pas. I érån no béi e técnulògich me cui dål didincö, må i fàvån ål sò låùr (difàti ùmå impårà tüti å cåminà...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per  "S" che abbiamo

tradotto l'ultima volta, c'era anche "ståntårö" (girello), che un tempo era un trabiccolo di legno con le ruote dove si mettevano i bambini piccoli per fargli muovere i primi passi. Non erano belli e tecnologici come quelli di oggi, ma svolgevano il loro compito (infatti abbiamo imparato tutti a camminare....).

R. M.

giovedì 15 maggio 2008

Stirà.

Eh, sì, l'è nò insì fàcil stirà unå cåmìšå: mén ån nå sö un quåicòs!...Intål nòs diålåt i èn divèrsi i påròl sùrå cul åntipàtich måsté chi: "stirà", "stiràdå" e "stirådénå", "stirådürå", "stirérå" (lå dònå che pår måsté lå stiràvå pår i àltår: gràmå dònå... ). E méno màle che ådès 'gh è di fèr då stir süpértécnulògich, åltår ch 'l fèr cun lå bràscå d'unå vòltå!...Må mén, diš lå vrità, m'è 'd car fra i òch che stirà!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Eh, sì, non è così facile stirare una camicia: io ne so qualcosa!...

Nel nostro dialetto sono diverse le parole che riguardano questa antipatica incombenza: "stirà" (stirare, stirato); "stiràdå" e "stirådénå" (stirata e stiratina), "stirådürå" (stiratura), "stirérå" (stiratrice, la donna che per mestiere stirava per gli altri: povera donna...). E meno male che ora vi sono dei ferri da stiro supertecnologici, altro che il ferro con la brace d'un tempo!... Ma io, dico la verità, preferisco ferrare le oche che stirare...

R. M.

martedì 13 maggio 2008

"Stråchìn" e "stråchìn mòl".

Chi l'è ch'ås ricòrdå nò dlå réclàm cun lå "bèlå tupulónå"? Lå réclåmìšå un furmàg tårméntå bón, ål gurgunšölå, che pérò intål nòs diålåt å ciåmùmå "stråchìn". Pån e stråchìn, unå vòltå, l'érå un dišnà tårméntå cumün, gh'érå nò dåbšògn åd tåntå püblicità, l'érå åsè un pò 'd fam... E ål "stråchìn mòl"? Tüt un àltår furmàg, in itåliån "crescenza", då mångià mågàri cun un pò 'd mustàrdå, che unå vòltå ås crumpàvå åmmmà sfüšå inti nòs butégh...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Chi non ricorda la pubblicità con la "bella topolona"? Reclamizza un

formaggio buonissimo, il gorgonzola, che però nel nostro dialetto chiamiamo "stråchìn". Pane e gorgonzola, un tempo, era un pranzo assai comune, non c'era bisogno di tanta pubblicità, bastava un po' di fame...E il "stråchìn mòl"? Tutto un altro formaggio, in italiano "crescenza", da consumare magari con un po' di mostarda, che un tempo si comprava soltanto sfusa nelle nostre botteghe...

R. M.

domenica 11 maggio 2008

Lå nòså "Cròce d'òro".

Ståmåténå, å lå "Cróce d'òro", gh'érå l'inåügüråsión di låùr åd sistémåsión dål Pålàsi Fügàså, indùå ågh è lå séde; d'un növ mèšo Doblò pri disàbil;  dål défibrilåtùr e 'd iàltår åtrèsådür nécésàri  åi vuluntàri dlå "Cruš" pår das un sårvìsi sémpår püsè å l'åltåså di témp. Lå nòså "Cróce d'òro" l'è dål 1945 ch'lå fa dål bén åi sånåšårén, e nò mmà å lur: gràsie, "Cròce"!

(Di àltår filmà, chi ).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Stamattina, alla "Croce d'oro", c'era l'inaugurazione dei lavori di

sistemazione di Palazzo Fugazza, dove c'è la sede; d'un nuovo automezzo Doblò per disabile; del defibrillatore e di altre attrezzature necessarie ai volontari della "Croce" per darci un servizio sempre più all'altezza dei tempi. La nostra "Croce d'oro" è dal 1945 che fa del bene ai sannazzaresi, e non solo a loro: grazie, "Croce"!

(Altri filmati, qui).

R. M.

sabato 10 maggio 2008

Ål stòrtåcòl.

Tra i tånti påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt incö dòpdišnà, gh'érå åncåsì "stòrtåcòl", ch'l'è nò 'mmà 'l dulùr inti müscul dål còl ch'ål làså nò girà bén lå testå; l'è åncå un üšé sìmil ål pich, che invéci ål còl ål lå tòršå tårméntå bén: guårdè 'l filmà!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le tante parole del nostro dialetto inizianti per "S" che

abbiamo tradotto oggi pomeriggio, c'era pure "stòrtåcòl" (torcicollo), che non è solo il dolore nei muscoli del collo che impedisce di girare in modo completo la testa; è anche un uccello silile al picchio, che invece il collo lo gira benissimo: guardate il filmato...

R. M.

mercoledì 7 maggio 2008

Cun mén.

Che bèl ål diålåt nåpulétån e che bèlå lå cånsón "Cu'mmé", cantà tårméntå bén då la fiulåtå intål vìdéo, Simónå Collura, åd 11 an!


Cu’mmé.


 


Scinne cu 'mme


nfonno o mare a truva'


chillo ca nun tenimmo acca'


vieni cu mme


e accumincia a capi'


comme e' inutile sta' a suffri'


guarda stu mare


ca ci infonne e paure


sta cercanne e ce mbara'


ah comme se fa'


a da' turmiento all'anema


ca vo' vula'


si tu nun scinne a ffonne


nun o puo' sape'


no comme se fa'


adda piglia' sultanto


o mare ca ce sta'


eppoi lassa' stu core


sulo in miezz a via


saglie cu 'mme


e accumincia a canta'


insieme e note che l'aria da'


senza guarda'


tu continua a vula'


mientre o viento


ce porta la'


addo ce stanno


e parole chiu' belle


che te pigliano pe mbara'


ah comme se fa'


a da' turmiento all'anema


ca vo' vula'


si tu nun scinne a ffonne


nun o puo' sape'


no comme se fa'


adda piglia' sultanto


o mare ca ce sta'


eppoi lassa' stu core


sulo in miezz a via...
Cun mén.


 


Vé šü cun mén


in fónd ål mar å truà


cul ch’ågh ùmå nò chi


vénå cun mén


e cumìnciå å capì


mich’l’è inütil sta å påtì


va’ cul mar chi


ch’ås måtå pågürå


l’è dré ciårcà då mustràs


ah, mi ch’ås fa


å turmintà l’ånmå


ch’lå vö vulà


se ti ‘t vè nò å fónd


‘t lå pö nò såvé


nò mich’ås fa


‘gh uà pià åmmà


‘l mar ch’ål gh’è


e pö låsà cul cör chi


åmmà lü in mès å lå stra


vé sü cun mén


e cuménciå å cåntà


insémå i nòt che l’åriå lå dà


sénså guårdà


ti va innån å vulà


intånt che ‘l vént


ås pòrtå là


ïnduå ch'ål gh’è


i påròl püsè bèi


che åt pìån pår mustràt


ah mich’ås fa


å turmintà l’ånmå


ch’lå vö vulà


se ti ‘t vè nò å fónd


åt lå pö nò såvél


nò mich’ås fa


‘gh uà pià åmmà


‘l mar ch’ål gh’è


e pö låsà cul cör chi


åmmà lü in mès å lå stra... 

R. M.

Vérsión in itåliån:


Che bello il dialetto napoletano e che bella la canzone "Cu'mmé",

cantata splendidamente dalla ragazzina nel video, Simona Collura, di 11 anni!


Cu’mmé.


 


Scinne cu 'mme


nfonno o mare a truva'


chillo ca nun tenimmo acca'


vieni cu mme


e accumincia a capi'


comme e' inutile sta' a suffri'


guarda stu mare


ca ci infonne e paure


sta cercanne e ce mbara'


ah comme se fa'


a da' turmiento all'anema


ca vo' vula'


si tu nun scinne a ffonne


nun o puo' sape'


no comme se fa'


adda piglia' sultanto


o mare ca ce sta'


eppoi lassa' stu core


sulo in miezz a via


saglie cu 'mme


e accumincia a canta'


insieme e note che l'aria da'


senza guarda'


tu continua a vula'


mientre o viento


ce porta la'


addo ce stanno


e parole chiu' belle


che te pigliano pe mbara'


ah comme se fa'


a da' turmiento all'anema


ca vo' vula'


si tu nun scinne a ffonne


nun o puo' sape'


no comme se fa'


adda piglia' sultanto


o mare ca ce sta'


eppoi lassa' stu core


sulo in miezz a via...
Con me.


 


Scendi con me


in fondo al mare a trovare


quello che non abbiamo qui


vieni con me


e comincia a capire


com'è inutile stare a soffrire


guarda 'sto mare


che ci infonde paure


sta cercando di insegnarci


ah, come si fa


a dar tormento all'anima


che vuole volare


se non vai a fondo


non lo puoi sapere


no come si fa


bisogna prendere soltanto


il mare che c'è


e poi lasciare questo cuore


solo in mezzo alla strada


sali con me


e comincia a cantare


insieme le note che l'aria dà


senza guardare


tu continua a volare


mentre il vento


ci porta là


dove si trovano


le parole più belle


che ti predono per insegnarti


ah come si fa


a dar tormento all'anima


che vuole volare


se tu non vai a fondo


non lo puoi sapere


no come si fa


bisogna prendere soltanto


il mare che c'è


e poi lasciare 'sto cuore


solo in mezzo alla strada...

R. M.

domenica 4 maggio 2008

Che ståmågnå!...

Intål filmà, unå stòriå cürtå dlå nòså båndérå itåliånå, che unå vòltå, me tüti i båndér, l'érå fàiå då "ståmågnå", unå tilå rèrå, quàši sémpår åd cutón, drubà åpùnto pår fa i båndèr e in sårturìå, må åncåsì in cüšénå, pår fa då filtår. E l'è pròpi då cul üš chi in cüšénå che, d'unå pårsònå åvàrå, strénciå, ch'lå mòlå pòch e gnintå dål sò, å dišùmå: "Che ståmågnå!...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel filmato, una breve storia della nostra bandiera italiana, che un

tempo, come tutte le bandiere, era fatta di "stamigna", una tela rada, quasi sempre di cotone, usata appunto per fare le bandiere e in sartoria, ma anche in cucina, come filtro. Ed è proprio da questo uso in cucina che, d'una persona avara, tirchia, che molla poco o nulla del proprio, diciamo: "Che stamigna!...".

R. M.

giovedì 1 maggio 2008

Lå Fèstå dål Låùr. - 1

Lå Fèstå dål Låùr? Sì, féstégiùmlå pürå åncå stan, må 's pö nò fa å méno då pinsà åi tånti, tròp låuråtùr ch'ågh làsån lå pèl, intål låùr!...Tüti i dì, 'gh n'è un quåidün: l'è nò pusìbil!...Dåchindrérå i érån püsè? Pö das, må intål 2008 l'è unå ròbå incuncépìbilå!...É dóncå, vìvå 'l låùr, sì, må intlå sicüråså, ò finisårùmå då dué cåmbià 'l pruèrbi: "Ål pån dål pådrón ål gh'à sèt crust" in "Ål pån dål pådrón ål gh'à sèt cruš (ål dì)"!

R. M.

Vérsión in itåliån:

La Festa del Lavoro? Sì, festeggiamola pure anche quest'anno,

ma non si può non pensare ai tanti, troppi lavoratori che ci lasciano la pelle, sul lavoro!... Ogni giorno ve n'è qualcuno: non è possibile!... Un tempo erano di più? Può darsi, ma nel 2008 è una cosa inconcepibile!... E dunque, viva il lavoro, sì, ma nella sicurezza, o finiremo per dover cambiare il proverbio: "Il pane del padrone ha sette croste" in "Il pane del padrone ha sette croci (al giorno)"!

R. M.