giovedì 27 settembre 2007

Ål diålåt åd Sån Giòrg.

Ål libår sü Sån Giòrg.

Å Sån Giòrg, påišén dlå Lümlénå nò tåntå distånt då nüm, i ån då pòch püblicà un tårméntå bèl libår ch'ås ciàmå "Cùj dlå còrdє in sacòcє". Ås tràtå d'un "viàg tråvèrs lå mémòriå culétìvå å lå ricércå di són e di émusión dål dialåt sångiurgéš". L'è un viàg tårméntå bén årticulà, divìš in tånti cåpìtul che, pårtåndå dål diålåt åd Sån Giòrg, i mùstrån tånti åspèt dlå vitå dål påìš d'unå vòltå: då lå fåmìgliå, å lå ca e lå curt; dål låùr in cåmpàgnå åi måsté d'unå vòltå, åi giögh; dåi stòri åi mòd åd dì... e tånti, tånti àltår. Ål libår, che dåbón ål réndå bén l'"ånmå" dål påiš e i "rådìš" dlå sò gint,  ål gh'à dådré un gròs låùr åd ricércå fai då lå Cumisión dlå Bibliutécå Cumünàl cun l'åiüt di püsè éspèrt e infurmà dål påìš, cuurdinà då lå bràvå Ådriànå Vicìni (che, trå l'àltår, l'è d'urìgin sånåšårénå...).

Dål grüp dål diålåt åd Sånåšà, tånti cunplimént å tüti cui åd Sån Giòrg!

R. M.

Vérsión in itåliån:


A San Giorgio, piccolo paese della Lomellina non tanto lontano danoi, è stato pubblicato un bellissimo libro intitolato "Quelli della corda in tasca". Si tratta di "un viaggio attraverso la memoria collettiva alla ricerca dei suoni e delle emozioni del dialetto sangiorgese". E' un viaggio molto ben articolato, suddiviso in diverse sezioni che, partendo dal dialetto di San Giorgio, presentano tanti aspetti della vita del paese d'un tempo: dalla famiglia, alla casa e al cortile; dal lavoro dei campi ai mestieri di una volta, ai giochi; dai racconti ai modi di dire... e tanti, tanti altri. Il libro, che davvero rende bene l'"anima" del paese e le "radici" della sua gente, ha alle spalle un grosso lavoro di ricerca portato avanti dalla Commissione della Biblioteca Comunale con l'aiuto dei più esperti e informati del paese, coordinati dalla brava Adriana Vicini (che, tra l'altro, è di origine sannazzarese...).


Dal gruppo del dialetto sannazzarese, tanti complimenti a tutti quelli di San Giorgio!


R. M.

domenica 23 settembre 2007

Céntrüp e pintén.

Di céntrüp chi fån ål nid (då Wikipédiå).

Åiüt!!! Sùmå drucà åncåsì nüm...inti üšé, me lå cuncuréntå 'd Mike Bongiorno dlå fåmùšå gaf!...Ål prublémå l'è...ål "pintén": mich'ås ciàmå in itåliån cul üšlén chi? Sécónd ål siùr Lignàs, tårméntå cunusü in påìš p'r ål sò négòsi åd càciå e péscå, "pintén" l'è un àltår nòm pår dì in diålåt lo "scricciolo", insèmå å "céntrüp". Ål Màrio ål bårbé e ål påpà dlå nòså Làurå, invéce, 's ån dì che ål céntrüp l'è lo scricciolo, må ål pintén ål curispóndå åd un àltår üšlén pìcul, fórse lå cinciållégrå. Ciårcåndå in intérnét ö vüst che in Briånså "pintén" (lur i dìšån "pintìn") ål sårìs ål "codibugnolo"...Insùmå: gh'è un quàidün ch'ål pö iütàs å gnin å iüna?

R. M.


Vérsión in itåliån:

Aiuto!!! Siamo caduti anche noi...sugli uccelli, come la concorrente

di Mike Bongiorno della famosa gaffe!...Il problema è...il "pintén": come si chiama in italiano quest'uccellino? Secondo il signor Legnazzi, molto conosciuto in paese per il suo negozio di caccia e pesca, "pintén" è un altro nome per dire in dialetto lo "scricciolo", insieme a "céntrüp". Mario il barbiere e il papà della nostra Laura, invece, ci hanno detto che il "céntrüp" è lo scricciolo, ma il pintén corrisponde ad un altro uccellino piccolo, forse la cinciallegra. Cercando in internet ho visto che in Brianza "pintén" (loro dicono "pintìn") sarebbe il "codibugnolo"...Insomma: c'è qualcuno che può aiutarci a venirne a una?

R. M.

lunedì 17 settembre 2007

I mundén åd Gåbriéle Mucchi.


(G. Mucchi: Ritràt d'unå mundénå - Lito7, 1954).

Iér måténå gh'è stai unå bèlå månifèståsión in Pålàsi Pulón: lå culucåsión d'unå tårméntå bèlå série åd litugråfìi 'd Gåbriéle Mucchi, ål fåmùš pitùr che, intål '50, l'è gnü å Sånåšà å dišégnà i mundén intånt che i låuràvån inti nòs rišèr (pår såvèn püsè, guårdè cùlå pàginå chi ). D'ùrå in åvånti, 5 impurtånt litugråfìi surå i nòs mundén i sårån in bèlå mustrå intlå sàlå dål Cunsìli Cumünàl, in Pålàsi Pulón.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri mattina si è tenuta una bella manifestazione in Palazzo

Pollone: la collocazione d'una bellissima serie di litografie di Gabriele Mucchi, il famoso pittore che, nel '50, venne a Sannazzaro a disegnare le mondine mentre erano intente a lavorare nelle nostre risaie (per saperne di più, vedete questa pagina ). D'ora in poi, 5 importanti litografie sulle nostre mondine saranno in bella mostra nella sala del Consiglio Comunale, in Palazzo Pollone.

R. M.

domenica 16 settembre 2007

I cåmpån dål dìdlåfèstå.
Ringrasiùmå åncùrå unå vòltå l'ing. Michéle Cüsón p'r ål bèl filmà ch'l'à mis in YouTube surå 'l cuncèrt di cåmpån dlå nòså céšå 'd iér sìrå. Cun i nòs åugùri d'un bón dìdlåfèstå å tüti!

Lå sunàdå dål dìdlåfèstå

I cåmpån dål dìdlåfèstå


R. M.

Vérsión in itåliån:

Ringraziamo ancora una volta l'ing. Michele Cuzzoni per il bel

filmato che ha caricato su YouTube relativo al concerto di campane della nostra chiesa di ieri sera. Con i nostri auguri di una buona sagra a tutti!

La suonata della Sagra

  Le campane della Sagra

R. M.

sabato 15 settembre 2007

Ål "dì dlå fèstå".


Lå turtå dål pårådìš.

Incö dòpdišnà ål nòs grüp dål diålåt ås riünìså nò: l'è ål sàbåt dål "dìdlåfèstå"!...Già, ål dìdlåfèstå: mich'lå cüntàvå lå Cristìnå Låbò int un sò årtìcul püblicà un quai an fa sü "Lå Piràmide", "...Lå sàgrå dlå tèrså dumìncå 'd sétémbår l'ér spità då tütå lå pupulåsión. I dòn i cüntån che 's måtìvån dré å prépårà giåmò dålå smånå prìmå: ås pinsàvå å lå pitnådürå, åi vistì då måt sü, må spéciålmént ål dišnà ch'ål duìvå vègh di piat tårméntå bón pår cuntintà pårént e åmìš. Giåmò dål giuidì i fùrån di siùr Gibàrd, Ånuvàs, Véchièti e Mårsiån i érån pén åd dòn chi purtåvån å cöš i sò Turt Pårådìš tårméntå bònn e i sò ròst güstùš...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio il nostro gruppo del dialetto non si riunisce: è il

sabato della sagra!...Già, la sagra: come raccontava Cristina Labò in un suo articolo pubblicato qualche anno fa su "La Piramide", "...La sagra della terza domenica di settembre era un motivo di attesa per tutta la popolazione. Raccontano le signore che i preparativi fervevano già dalla settimana precedente: si pensava all'acconciatura, agli abiti da indossare, ma soprattutto al pranzo che doveva vantare le migliori prelibatezze per accontentare parenti ed amici. Già dal giovedì i forni dei Sigg. Gibardi, Annovazzi, Vecchietti e Marziani brulicavano di massaie che portavano a cuocere le loro squisite Torte Paradiso e i loro gustosi arrosti...".

R. M.

giovedì 13 settembre 2007

Lå mòrt, lå vitå...

E dòp i dì dål lüto pår lå mòrt d'un fiö insì giun, sich'ål gh'è  åd méi che quàtår fiulén chi ridån åsèmå: quàtår vit chi cuménciån e, ridåndå, åfróntån l'åvgnì!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

E dopo i giorni del lutto per la morte di un ragazzo così giovane,

cosa c'è di meglio che quattro bimbi che ridono all'unisono, quattro vite che cominciano e, ridendo, affrontano il futuro!...

R. M.

martedì 11 settembre 2007

Ciàu, Lucå!

Luca Di Mineo.

Incö dòpdišnà, tütå lå nòså cumünità lå sårà  ål fünéràl åd Lucå Di Minéo, ål fiö 'd quind'š an mòrt un quai dì fa int un incidént strådàl. Åncå nüm dål grüp dål "nòs diålåt" vurùmå vès åprèså ålå màmå Tisiànå, ål påpà Sålvåtùr, ålå surèlå Våléntìnå e å tüti i pårént e åmìš åd Lucå, spéråndå che 'l Signùr ågh dàiå lå fòrså då supurtà culå trågédiå chi, tårméntå gròså!
Ciàu, Lucå!

R. M.


Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, tutta la nostra comunità sarà presente al

funerale di Luca Di Mineo, il ragazzo di quindici anni morto qualche giorno fa in un incidente stradale. Anche noi del gruppo del "nostro dialetto" vogliamo essere vicini alla mamma Tiziana, al papà Salvatore, alla sorella Valentina e a tutti i parenti e amici di Luca, sperando che il Signore dia loro la forza di sopportare questa immane tragedia!
Ciao, Luca!

R. M.

domenica 9 settembre 2007

Ål pc strach.

.

Iér dòpdišnà, me tüti i sàbåt, sùmå 'ndài åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "P" (i èn tårméntå tånt!...). Àvåm quàši finì i nòs trè ur åd låùr quånd, tüt d'un bòt, iün di dü pc ch'å drubùmå pår régistrà i påròl e lå sò trådüsión s'à impiåntà e 'l vurìvå pü funsiunà (ågh n'àvå åsè? Mah!...). E insì, ål låùr dål dòpdišnà l'è 'ndài å fas bénédì: ùmå nò pudü sålvà gnintå, nåncå pårtåndå då l'àltår pc culégà in réd!...Åm tucårà ciårcà då rifà tüt un'àltrå vòltå...Iér l'érå lå giurnà dål "Vaffa..." åd Bèppe Grillo: bén, un quai "vaffa..." å i ö tirà åncå mén!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, come tutti i sabati, siamo andati avanti a tradurre
le parole del nostro dialetto che cominciano per "P" (sono tantissime!...). Avevamo quasi finito le nostre tre ore di lavoro quando, all'improvviso, uno dei due pc che usiamo per registrare le parole e la loro mtraduzione s'è impiantato e non voleva più funzionare (ne aveva abbastanza? Mah!...). E così, il lavoro del pomeriggio è andato a farsi benedire: non abbiam potuto salvare niente, neanche partendo dall'altro pc collegato in rete!... Mi toccherà cercare di rifare tutto un'altra volta...Ieri era la giornata del "Vaffa..." di Beppe Grillo: bene, qualche "vaffa..." l'ho tirato anch'io!...

R. M.

domenica 2 settembre 2007

Pòvròm!...

Un "pòvròm" (Mušéo d'Art e Trådisión påišånå d'Ulévån).

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "P" ch'ùmå trådut ültimåmént, gh'érå åncåsì "Pòvròm". Ål pòvròm l'érå un gånc åd fèr che i påišån i tåcàvån sü dådré intlå curåiå p'r infilàgh déntår ål pudårö. Åd sòlit l'èrå prèså ål cudè, ål còrån åd bö cun déntår lå cud. Già, må pårchè ås ciàmå "pòvròm"? Fórse pårchè l'érå tåcà sü å lå curåiå pròpi me l'òm l'è tåcà sü å lå sòcå dlå dònå?...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra i vocaboli del nostro dialetto che iniziano per "P" che abbiamo

tradotto ultimamente, c'era pure "Pòvròm" (Poveruomo). Il "poveruomo" era un gancio di ferro che i contadini appendevano dietro alla cintura per agganciarvi la roncola. Di solito era vicino al portacote, il corno di bue che conteneva la cote. Già, ma perchè si chiamava "poveruomo"? Forse perchè era appeso alla cintura proprio come l'uomo (marito) è appeso alla gonna della donna (moglie)?...


R. M.