sabato 15 settembre 2007

Ål "dì dlå fèstå".


Lå turtå dål pårådìš.

Incö dòpdišnà ål nòs grüp dål diålåt ås riünìså nò: l'è ål sàbåt dål "dìdlåfèstå"!...Già, ål dìdlåfèstå: mich'lå cüntàvå lå Cristìnå Låbò int un sò årtìcul püblicà un quai an fa sü "Lå Piràmide", "...Lå sàgrå dlå tèrså dumìncå 'd sétémbår l'ér spità då tütå lå pupulåsión. I dòn i cüntån che 's måtìvån dré å prépårà giåmò dålå smånå prìmå: ås pinsàvå å lå pitnådürå, åi vistì då måt sü, må spéciålmént ål dišnà ch'ål duìvå vègh di piat tårméntå bón pår cuntintà pårént e åmìš. Giåmò dål giuidì i fùrån di siùr Gibàrd, Ånuvàs, Véchièti e Mårsiån i érån pén åd dòn chi purtåvån å cöš i sò Turt Pårådìš tårméntå bònn e i sò ròst güstùš...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio il nostro gruppo del dialetto non si riunisce: è il

sabato della sagra!...Già, la sagra: come raccontava Cristina Labò in un suo articolo pubblicato qualche anno fa su "La Piramide", "...La sagra della terza domenica di settembre era un motivo di attesa per tutta la popolazione. Raccontano le signore che i preparativi fervevano già dalla settimana precedente: si pensava all'acconciatura, agli abiti da indossare, ma soprattutto al pranzo che doveva vantare le migliori prelibatezze per accontentare parenti ed amici. Già dal giovedì i forni dei Sigg. Gibardi, Annovazzi, Vecchietti e Marziani brulicavano di massaie che portavano a cuocere le loro squisite Torte Paradiso e i loro gustosi arrosti...".

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento