martedì 27 novembre 2007

Rišòt ål cåcào.

E dòp un rišòt dlå nòså trådisión lümlénå, ål rišòt cul såfrån e fónš, èco un rišòt...un pò divèrs: ål rišòt ål cåcào. Å mén, diš lå vrità, m'ispìrå pòch, må mågàri l'è tårméntå bón!...Pénsi ch'ål duvrìs piåšègh åd sicür å du åmìš dål nòs blògh: sénså fagh ål nòm, lå Ràfå e lå Sušy...

R. M.

Vérsión in itåliån:

E dopo un risotto della nostra tradizione lomellina, il risotto con lo

zafferano e funghi porcini, ecco un risotto...un po'  diverso: il risotto al cacao.  A me, veramente, m'ispira poco, ma magari è ottimo!... Penso che dovrebbe piacere sicuramente a due amiche del nostro blog: senza far nomi, la Raffa e la Susy...

R. M.

lunedì 26 novembre 2007

Ål såfrån.


Iünå di prim påròl chi cuménciån pår "S" ch'ùmå trådùt sàbåt l'è stàiå "såfrån" (zafferano), ål tìpich ingrédient pår fa ål rišòt ålå milånéšå, ål rišòt giald, tårméntå cumün åncåsì då nüm in Lümlénå. Se pö s'ågh gióntån åncåsì di bèi fónš, l'è 'ncùrå püsè bón!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una delle prime parole che cominciano per "S" che abbiamo

tradotto sabato è stata "såfrån" (zafferano), il tipico ingrediente per cucinare il risotto alla milanese, il risotto giallo, assai comune anche da noi in Lomellina. Se poi gli si aggiungono pure dei bei funghi porcini, è ancora più buono!...

R. M. 

sabato 24 novembre 2007

Sàltåcåvålénå.

Incö dòpdišnà ùmå cumincià å trådüv i påròl chi cuménciån pår "S". Tra i àltår, ùmå truà åncåsì "sàltåcåvålénå", un giögh che då fiö fàvåm suìns. Intål filmà gh'è di fiö che, intånt ch'i curån å unå cåmpèstre, impruìšån unå "sàltåcåvålénå", insì, tån' pår fa i luch...Nüm, åi nòs témp, séråm püsè séri intål giögh! (Fórse).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo cominciato a tradurre le parole che

iniziano per "S". Tra le altre, abbiamo tradotto anche "cavallina", un gioco che da ragazzi facevamo spesso. Nel filmato ci sono dei ragazzi che, durante una campestre, improvvisano una "cavallina", così, tanto per fare gli scemi...Noi, ai nostri tempi, eravamo più seri nel gioco! (Forse).

R. M.

venerdì 23 novembre 2007

Nòni intål wèb.

Ål vìdeo sü "Nòni intål wèb".

Sü "Lå Répüblicå.it" d'incö gh'è un vìdeo sü "Nòni intål wèb", ùnå bèlå inisiåtìvå ch'lå va inån giåmò  då séš an å Rùmå (må ås fa  åncåsì in tånti àltår cumün grånd e pìcul d''Itàliå). Ås tràtå åd curs tinü då stüdént pår mustràgh å i ånsiån å drubà ål pc e å nåvigà in intérnét. Un quai témp fa, àvå sügérì åi nòs åministråtùr då fa un quåicòs åd sìmil åncåsì å Sånåšà, må fénådès...gnìntå. L'è un pécà, pérò!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Su "La Repubblica.it" di oggi c'è un video su "Nonni nel web",

una bella iniziativa portata avanti già da sei anni a Roma (ma si fa anche intanti altri comuni grandi e piccoli d'Italia). Si tratta di corsi tenuti da studenti per insegnare agli anziani ad usare il pc e a navigare in internet. Qualche tempo fa, avevo suggerito ai nostri amministratori di fare qualcosa di simile anche a Sannazzaro, ma finora...niente. E' un peccato, però!....

R. M.


giovedì 22 novembre 2007

Senza titolo 5

Lå rušå.

Pårlåndå sémpår di påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", åténsión å lå prunünciå, pårchè lå "rùšå"...l'è nò "rùså"!... In "rùšå" gh'è lå "S" sunòrå ò dùlså,  ch'l'è divèrså då lå "S" surdå dlå påròlå "rùså". Å prupòšit: dòpdumån cuminciarùmå å trådüv i påròl chi cuménciån pròpi cun lå "S": prìmå ciårcårùmå pérò i påròl cun lå "S" surdå, me "sàbåt", "sach", "sålàm" e viå insì...Sùmå giåmò ch'lå gnårà lóngå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Parlando sempre di parole del nostro dialetto che cominciano per

"R", attenzione alla pronuncia, perchè la "rùšå" (roggia)...non è "rùså" (rossa)!...In "rùšå" c'è la "S" sonora o dolce, che è diversa dalla "S" sorda della parola "rùså". A proposito: dopodomani cominceremo a tradurre le parole che iniziano proprio con la "S": prima cercheremo però le parole con la "S" sorda, come "sabato", "sacco", "salame" ecc. Sappiamo già che verrà lunga!...

R. M.

mercoledì 21 novembre 2007

Un òrb å Rùmå.


Sémpår cón "Rùmå", gh'è intål nòs diålåt di àltår mòd åd dì: un quaidün cunusü åncåsì in itåliån, me:
"Tüt i stra i pòrtån å Rùmå" e "Ål cåpìså Rùmå pår Tùmå". E pö gh'ùmå:
"Lénguå in bùcå, å Rùmå 's va!", ciuè: l'è 'sè såvè ciåmà infurmåsión e 's rivå dåpårtüt! Må cul ch'åm piàšå püsè l'è 'l mòd åd dì che drubùmå pår indicà un quaidun ch'ål gh'à ådòs un tårméntå udùr:
"Ål ménå un òrb å Rùmå!...", ciuè: ål spüså insì tånt che un òrb, åndåndå dré å lå sò scìå, ål pö bénìsim rivà å Rùmå cun lü sénså prublémå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sempre con "Roma", vi sono nel nostro dialetto altri modi di dire:

qualcuno noto anche in italiano, come:
"Tutte le strade portano a Roma" e "Capisce Roma per Toma".  E poi abbiamo:
"Lingua in bocca, a Roma si va!", cioè: basta saper chiedere informazioni e si arriva dappertutto! Ma quello che preferisco è il modo di dire che usiamo per indicare qualcuno che ha addosso un odore fortissimo: "Conduce un cieco a Roma!...", cioè: puzza talmente che un cieco, andando dietro la sua scia, può benissimo arrivare a Roma con lui senza problemi!...

R. M.

martedì 20 novembre 2007

I cåmpån åd Rùmå.

Intål filmà, i cåmpån åd iünå di tånti céš åd Rùmå (S. Éugénio). E å prupòšit di cåmpån åd Rùmå, intål nòs diålåt gh'è un mòd åd dì sùrå  di pårsón chi vån pròpi nò d'åcòrdi (se iünå lå dišå "pum", l'àltrå lå rispónda "pér"...):

"I vån intéš me i cåmpån åd Rùmå!...". I èn insì tånt i campånén di céš åd Rùmå che, ådès mågàri méno, må ùnå vòltå i érån nò tånt sincrunišà å sunà i ur!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel filmato, le campane di una delle tante chiese di Roma (S.

Eugenio). E a proposito di campane di Roma, nel nostro dialetto c'è un modo di dire su persone che non vanno proprio d'accordo (se una dice "mela", l'altra risponde "pera"...):

"Vanno d'accordo come le campane di Roma!...". Sono così tanti i campanili delle chiese di Roma che, adesso magari meno, ma un tempo non erano tanto sincronizzate a suonare le ore...

R. M.

lunedì 19 novembre 2007

Runfón.

Tra i påròl chi cuménciån pår "R", ùmå trådùt åncåsì "Runfà". Sübit s'è gnü in mént ål mòd åd dì: "Ål fa mårsì me 'Runfón!'", un tìsi dål påìš che ål runfàvå nò 'mmà me l'òm dål filmà, l'érå åncåsì tårméntå nuiùš e péšånt då supurtà. Già, må chisà chile l'érå cul òm chi? Gh'è un quaidün che ån nå sa püsè?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole che iniziano per "R", abbiamo tradotto anche

"Runfà" (russare). Subito abbiamo ricordato il modo di dire: "Fa marcire come 'Runfón' ('Ronfone')!", un tizio del paese che non solo russava come il signore del filmato, ma era anche assai noioso e pesante da sopportare. Già, ma chissà chi era costui? C'è qualcuno che ne sa di più?

R. M.

domenica 18 novembre 2007

Lå rundånénå.

E sémpår å prupòšit d'üšé, ch'å cuménciå pår "R" gh'è åncåsì "rundånénå". Fórse chi då nüm ågh n'è pü tån' me unå vòltå, må åd ògni mòdo, tüt i an, å primåvérå ås nå vådå åncùrå å gni indré inti sò ni...Ni che ninsünå å tucå, d' invèrån: diš che i rundånéen i pòrtån furtünå å lå ca indùå l'an primå i àvån fai ål sò ni...

R. M.

Vérsión in itåliån:

E sempre a proposito di uccelli, che inizia per "R" c'è pure la

"rondine". Forse qui da noi non ce ne sono più come un tempo, ma comunque, tutti gli anni, a primavera se ne vede ancora tornare al proprio nido...Nido che nessuno tocca, d'inverno: si dice che le rondini  portino fortuna alla casa dove l'anno prima avevano costruito il loro nido...


R. M.

sabato 17 novembre 2007

Ål rušgnö.

Incö dòpdišnà ùmå finì då trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R": l'érå ùrå!...
Tra i påròl ch'ùmå truà gh'érå åncåsi "rušgnö", un üšlén quàši stés me 'l påsårén, må ch'ål cåntå tårméntå bén. Diš che ål rušgnö l'è bón då cåntà dåi 120 åi 260 stròf divérs e ål sò cånt ås diférénsiå då unå régión å l'àltrå, pròpi me i nòs diålåt!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo terminato di tradurre le parole del nostro

dialetto che cominciano per "R": era ora!...
Tra le parole che abbiamo trovato c'era pure "rušgnö" (usignolo), un uccellino molto simile al passero, che canta veramente bene. Pare che l'usignolo sia capace di cantare da 120 a 260 strofe diverse e il suo canto si differenzia da una regione all'altra, proprio come  i nostri dialetti!...

R. M.

giovedì 15 novembre 2007

Ål ròcul.

Un ròcul intål Trintén ( då www.centrodidatticaambientale.it).

Quånd sàbåt påsà ùmå truà då trådüv "ròcul", sübit s'è gnü in mént ål "ròcul åd pårsón" che di vòlt ås furmå intùrån å un quaidün ò un quåicòs ch'ål gh' è sücès, pår curiušà, såvèn åd pü e pårlàn. Må ål ròcul ål sårìs cul pérgulà å sémicérchio o å fèr åd cåvàl, con di réd pår ciåpà i üšé, ròbå che ådès l'è pruibì, pår furtünå...Fórse, må sùmå nò sicür, lå dispušisión in circul di piånt dål pérgulà, chi smìån di pårsón riünì åtùrån å un quàicòs, l'à fai nas l'éspressión "ròcul åd gint"...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Quando sabato scorso abbiamo trovato da tradurre "ròcul",

subito ci siamo ricordati del "roccolo, capannello di persone" che a volte si forma attorno a qualcuno o a qualcosa che è successo, per curiosare, saperne di più e parlarne. Ma il roccolo sarebbe quel pergolato a semicerchio o a ferro di cavallo, con delle reti per l'uccellagione, cosa che ora è proibita, per fortuna... Forse, ma non ne siamo sicuri, la disposizione in circolo degli alberi del pergolato, che sembrano persone riunite attorno a qualcosa, ha dato origine all'espressione "roccolo, capannello di gente"...

R. M.

martedì 13 novembre 2007

Pulón å ròst.

L'ültimå påròlå dål nòs diålåt ch'ùmå trådùt sàbåt påsà l'è ståiå "Ròst". Chi l'è ch'ågh piàš nò un bèl ròst åd vidél, ò 'd pulàstår (cui d'ùnå vòltå, intindùmås!) ò 'd pulón, cun un bón ripén?!...E å prupòšit åd pulón ripén, chi d'ådsùrå gh'è un filmà ch'ål mùstrå me fa un ròst bèl mustùš e nò süc. Pécà ch'l'è in ingléš: gh'åndrìs lå Råfåèlå, un'åmìšå dål nòs blògh ch'lå sta å lå Vrüå e lå mångiå pån e ingléš tüti i dì!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'ultima parola del nostro dialetto che abbiamo tradotto sabato

scorso è stata "Ròst" (arrosto). A chi non piace un bell'arrosto di vitello, o di pollo (quelli di una volta, s'intende!) o di tacchino ripieno?!... E a proposito di tacchino ripieno, qui sopra c'è un filmato che insegna come fare un arrosto bel mostoso e non asciutto. Peccato che sia in inglese: ci vorrebbe Raffaella, un'amica del nostro blog che abita a Verrua e mangia pane e inglese tutti i giorni!...

R. M.

domenica 11 novembre 2007

"Ròšå" e "Röšå".

Iér, åndåndå åvånti å ciårcà i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", ùmå truà åncåsì "ròšå" e "röšå". Chi i åcént i èn tårméntå impurtånt, pårchè se in itåliån cun "rosa" ås pö vurè dì tånt ål fiùr me 'l culùr, in diålåt ågh ùmå du påròl cun unå prunünciå divèrså e ås pö pròpi nò cunfóndås: då l'åcént, å cåpisùmå sübit se intindùmå ål fiùr ò 'l culùr, sénså vègh dåbšògn då riférìs ål cuntèst: un pìcul éšémpi dlå ricåså dål nòs diålåt!...(E nò åmmà dål nòs, pår dì lå vrità...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri, proseguendo nella ricerca delle parole del nostro dialetto che

iniziano per "R", abbiamo trovato anche "ròšå" (colore) e "röšå (fiore)". Qui gli accenti sono assai importanti, perche se in italiano con "rosa" si può intendere tanto il fiore che il colore, in dialetto abbiamo due parole con una pronuncia diversa e non ci si può proprio confondere: dall'accento, capiamo subito se intendiamo il fiore o il colore, senza aver la necessità di riferirsi al contesto: un piccolo esempio della ricchezza del nostro dialetto!...(E non solo del nostro, a dire il vero...).

R. M.

sabato 10 novembre 2007

I trè cåmpån.

I låùr åd réstàur dål cåmpånén dål nòs Såntüàri dlå "Mådònå dlå Funtånå" i vån åvånti, sutå lå dirésión 'd l' ingégnér Michéle Cüsón. Giuidì påsà i ån tirà šü i trè cåmpån, chi gh'ån dåbšògn åncå lur då vès réståurà: i èn dål 1773! Tüti i pårticulàr intål bèl sit che Michéle l'à duèrt då pòch sùrå lå sò påsión: i cåmpån. Gràsie, Michéle!

R. M.

Vérsión in itåliån:

I lavori di restauro del campanile del nostro Santuario della
"Madonna della Fontana" proseguono, sotto la direzione dell'ingegner Michele Cuzzoni. Giovedì scorso hanno calato le tre campane, che necessitano anch'esse di venir restaurate: sono del 1773! Tutti i particolari nel  bel sito  che Michele ha aperto da poco sulla sua passione: le campane. Grazie, Michele!

R. M.

giovedì 8 novembre 2007

Cåntån i mundén!

L'ipòdplàyér dål nòs blògh.

Riš, rišèr...E i mundén? Pudùmå nò šmintià cui dòn che, unå vòltå, i låuràvån tüt ål dì in mèš å l'àquå. Låuràvån e...cåntàvån! S'å vurì risintì un quai cånt åd móndå, då incö, intål nòs blògh, in bas intlå culònå åd dèstrå, truårì un simil-ipòd (gràsie, Julius!). Clichè: cåntån i mundén åd Sånåšå!...

(Intånt, vurùmå ringråsià tüti i višitåtùr dål blògh che, in pòch åd pü d'un an, i èn gnü å truàs püsè åd 10.000 vòlt: i èn nò pòch, p'r un blògh insì...pårticulàr...GRASIE!).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Riso, risaie...E le mondine? Non possiamo dimenticare quelle

donne che, un tempo, lavoravano tutto il giorno in mezzo all'acqua. Lavoravano e...cantavano! Se volete risentire qualche canto di monda, da oggi, nel nostro blog, in basso nella colonna di destra, troverete un simil-ipod (gazie, Julius!). Cliccate: cantano le mondine di Sannazzaro!...

(Intanto, vogliamo ringraziare tutti i visitatori del blog che, in poco più di un anno, sono venuti a trovarci più di 10.000 volte: non sono poche, per un blog così...particolare... GRAZIE!).

R. M.

martedì 6 novembre 2007

Ål rišòt cun lügànigå.

Rišòt cun lå lügànigå

E sémpår å prupòšit åd rišòt, èco lå ricètå d'un piat tìpich di nòs part:

Ål rišòt cun lügànigå.

Sich'ågh uà pår 4 pårsón:

3 hg åd riš fén ò süpårfén - 2 hg åd lügànigå - mèšå sigùlå - 2 cüciàr d'òli - unå nuš åd bütìr - 1 litår åd bröd - furmàg grånå - mèš bicér åd vén biånch såch.

Mich'ås fa:

tåià fén lå sigùlå e fàlå åndà in òli e bütìr. Giuntà lå lügànigå å tucåt e rušulàlå p'r un quai minüt. Giuntà 'l riš e låsàl tustà msiåndå. Vuià ål vén e låsàl evåpurà, quarcià tüt cul bröd e cöš, å fögh viv, pår 15-20 minüt. Tirà via ål rišòt dål fögh e måntécàl cul furmàg gråtà.
Bón åptìt!

R. M.

Vérsión in itåliån:

E sempre a proposito di risotti, ecco la ricetta di un piatto tipico delle nostre parti:


Il risotto con la luganiga (salsiccia).Ingredienti per 4 persone:3 hg di riso fino o superfino - 2 hg di luganiga - ½ cipolla - 2 cucchiai di olio - 1 noce di burro - 1 litro di brodo - formaggio grana - ½ bicchiere di vino bianco secco.

Esecuzione:Affettare finemente la cipolla e soffriggerla in olio e burro. Unire la luganiga a pezzetti e rosolare per alcuni minuti. Aggiungere il riso e lasciarlo tostare mescolando. Versare il vino e lasciarlo evaporare; coprire il tutto con il brodo e cuocere, a fuoco vivace, per 15-20 minuti.
Levare il risotto dal fuoco e mantecarlo con il formaggio grana grattugiato.


Buon appetito!


R. M.

lunedì 5 novembre 2007

Riš e... rišòt!

Riš e rišèr...Riš e rišòt! E nò åmmà cui fónš: cui vårtìš, cun lå pàstå 'd sålàm, cui sparš, cui quai, cui rån, cui cudi, cui fåšulén åd l'ög, cui bšìi...E pö: riš e fåšö, riš e verš, riš e bårlånd, riš e lat...
(I èn pòch åd pü åd sèt e mèšå dlå måténå, må mén ågh ö giåmò fam!...).

R. M.

Vérsión in itåliån:

Riso e risaie...Riso e risotti! E non solo coi funghi:

col luppolo, con la pasta di salame, con gli asparagi, con le quaglie, con le rane, con le cotiche, coi fagiolini dell'occhio, con le ortiche...E poi: riso e fagioli, riso e verze, riso e eruche, riso e latte...
(Sno poco più delle sette e mezza di mattino, ma io ho già fame!...).

R. M.

domenica 4 novembre 2007

Riš e rišèr.

Iér dòpdišnà, åndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", ùmå truà  "Riš" e "Rišèrå". Fa åndà lå tèrå å riš l'è sémpår stai unå cåråtérìsticå dlå nòså šònå e åncùrå ådès i rišèr (insèmå åi cåmp åd målgå), i lémpån lå nòså cåmpàgnå e, å lå sò stågión, ål ciél ål så spégiå tüt intlå sò acquå. Pår dì lå vrità, ål filmà chi d'åd sùrå ål riguàrdå nò lå Lümlénå, må ål pudìvå bénìsim vès girà di nòs part...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto che iniziano pee "R", abbiamo trovato "Riso" e "Risaia". Coltivare la terra a riso è sempre stata una caratteristica della nostra zona e ancora adesso le risaie (insieme ai campi di mais), riempiono la nostra campagna e, alla stagione propizia, il cielo si rispecchia tutto nelle loro acque. In verità, il filmato qui sopra non riguarda la Lomellina, ma avrebbe potuto benissino essere girato dalle nostre parti...

R. M.

sabato 3 novembre 2007

Rat, råtén e råtón!

Sémpår sàbåt påsà, ùmå vü å che fa cun..."rat",  "råtén" e "råtón"! I èn påròl che riguàrdån, sì, di bistiulén mågàri nò simpàtich å tüti, må che intål nòs diålåt ås trövån in mòd åd dì che, tüt sumà, i vurìsån rénd un séns åd ténéråså ò åd cumpåsión, me:

"Che bel råtén!..." (ås dìšå pår fa un cumplimént å un fiùlén pìcul e mnüdår, må bèl);

"Bèl råtón!..." (å un fiulén bèl e bén mis);

"Gràmå ràtå!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sempre sabato scorso, abbiamo avuto a che fare con "topo",

"topolino" e "topolone"! Sono parole che riguardano, sì, degli animaletti non simpatici a tutti, ma che nel nostro dialetto si trovano in modi di dire che, tutto sommato, vorrebbero rendere un senso di tenerezza o di compassione, come:

"Che bel topolino!..." (si dice per fare un complimento ad un bambino piccolo ed esile, ma bello);

"Bel topolone!..." (a un bambino bello e paffutello);

"Povera topolina!...".

R. M.

venerdì 2 novembre 2007

Ål råvårén.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà, gh'érå åncåsì "Råvårén", ch'ål sårìs ål "cardellino", un üšlén tårméntå bèl e ch'ål cåntå pròpi bén. Må...d'indùå ål vénå ål sò nòm in diålåt? Nò dål låtén, nò dål spågnö, nò dål fråncéš...Chil'è ch'ån nå sa un quåicòs?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto che cominciano per "R" che

abbiamo tradotto sabato scorso, c'era pure "Råvårén", che sarebbe il "cardellino", un uccellino assai bello e che canta proprio bene. Ma... da dove proviene il suo nome in dialetto? Non dal latino, non dallo spagnolo, non dal francese...Chi ne sa qualcosa?

R. M.