martedì 29 dicembre 2009

Ål råsiådù.


Incö dòpdišnà sùmå 'ndai åvånti å riléš i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", sémpår p'r ål disiunàri "Diålat sånåšårén - Itåliån" che sùmå 'dré pripårà. Tra i àltår påròl, gh érå åncåsì "råsiådù" (segantino). Må quånd å dišùmå che iün  "L'à fai ål råsiådù tütå lå nòt", vurùmå nò dì 'd sicür ch'l'à råsià lå lågnå invéci då drumì!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo proseguito nella rilettura delle parole del nostro dialetto inizianti per "R",sempre per il dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che stiamo preparando. Tra gli altri vocaboli, c'era anche "råsiådù" (segantino).Ma quando diciamo che qualcuno "Ha fatto il segantino tutta la notte", non vogliamo certo dire che ha segato la legna invece di dormire...

R. M.

giovedì 24 dicembre 2009

Bón Nådàl! - 1


Un kåråòche åd "Biånch Nådàl" då pudé cåntà åncå int ål nòs diålåt? Tålchì!


Ti, név åt vén sü ‘ncù, léntå


Pår dà dlå giòiå åd ògni cör


Àlså i ög e guàrdå là insü


L’è Nådàl, åt dévi sufrì pü!


 


Ti, åt dìsi int ål gni sü, né-ev


Ål ciél åt dévi ringråsià


Àlså i ög e guàrdå là insü


L’è Nådàl, åt dévi sufrì pü!


E dål Grüp dål "Nòs diålåt" Bón Nådàl å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un karaoke di "Bianco Natale" da poter cantare anche nel nostro dialetto? Eccolo!
E dal Gruppo del "Nòs Diålåt" Buon Natale a tutti!

R. M.

martedì 22 dicembre 2009

Ål quåiårö.lunedì 21 dicembre 2009

Quach e šgòlgiå.


L'àltår dì ùmå finì då riléš i påròl dål nòs diålat chi cuménciån pår "Q", tra i qual gh érå åncåsì "quach", ch'ål duvrìs vès l'airone cenerino... E lå sgòlgiå, ålùrå? L'è un àltår nòm pår dì l'istés üšé? Vurìsåm nò fa dlå cunfüšión, l'è che ås n'inténdùmå nò tròp, in måtériå!...

R. M.

Vérsion in Itåliån:

L'altro giorno abbiamo terminato di rileggere le parole del nostro dialetto che cominciano per "Q", tra le quali c'era pure "quach", che dovrebbe essere l'airone cenerino...E la sgòlgiå, allora? È un altro nome per indicare lo stesso uccello? Non vorremmo far confusione, gli è che non ce ne intendiamo troppo, in materia!...

R. M.

mercoledì 16 dicembre 2009

Barbagianni 2.


Åncù du påròl sùrå i "barbagianni " e sü mich'ås ciàmån int ål nòs diålat: gh è chil'è ch'å dìšå "murición"; sécónd un quàidün d'àltår, "pòvròm" e di àltår åncù "pòvrå dònå". Chil'è ch'å gh åvrà råšón???

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Ancora due parole sui "barbagianni" e su come si chiamano nel nostro dialetto: c'è chi dice "murición"; secondo altri, "pòvròm" (pover'uomo) e altri ancora "pòvrå dònå" (povera donna). Chi avrà ragione???

R. M.

martedì 15 dicembre 2009

Ål püvrunén spågnö.

Fòto åd matteo_dudek.

Riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån", sùmå giüst  rivà å lå fén di påròl chi cuméncian pår "P" e pròpi l'ültimå l'è "püvrunén". Lå mént lå va sübit ål "püvrunén spågnö", nåtürålmént... Må åncå å cul mòd åd dì chi, un po'... picånt, dišùmå:

"'T å gh è lå tus? Frìåt ål cü cul püvrón rus!".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano", siamo per l'appunto giunti alla fine delle parole che iniziano con "P" e proprio l'ultima è "püvrunén" (peperoncino). La mente va subito al "püvrunén spågnö" (peperoncino spagnolo), naturalmente. ma anche a questo modo di dire, un po'... piccante, diciamo:

"Hai la tosse, sfregati il sedere col peperone rosso!".

R. M.

lunedì 7 dicembre 2009

In Viå Cåiròli, spitåndå ål Nådàl.


Grån bèlå månifèståsión, iér dòpdišnà, in Vìå Cåiròli e in àltår vìi dål påiš, cun båncåt vari, mòto in éspušisión e i šbåndiéråtùr dål Pàlio d'Asti, tårméntå brav!
Lå Mònicå Månérå, dlå Prò Lòco, lå fa pö un bilånc dlå bèlå fèstå e lå ricòrdå  i pròsim åpuntåmént nåtålìsi.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Gran bella manifestazione, ieri pomeriggio, in Via Cairoli e in altre
vie del paese, con bancarelle varie, moto in esposizione e gli sbandieratori del Palio d'Asti, veramente bravi!
Monica Manera, della Pro Loco, traccia poi un bilancio della bella festa e ricorda i prossimi appuntamenti natalizi.

R. M.

sabato 5 dicembre 2009

Barbagianni e urlùch.Un àltår di nòs tånti dübi: må ål barbagianni (Tyto alba, dlå fåmìliå di  Titonidi), mich ås dìšå int ål nòs diålåt? Pårchè l'urlùch l'è l'allocco (Strix aluco, dlå fåmìliå di Strigidi).
Chil'è ch'ål lå sa, ch'ås lå dìšå, pår piåšì!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un altro dei nostri tanti dubbi: ma il barbagianni (Tyto alba, della
famiglia dei Titonidi), come si dice nel nostro dialetto? Perchè l'l'urlùch l'è l'allocco (Strix aluco, della famiglia degli Strigidi).
Chi losa, ce lo dica, per favore!...

R. M.

sabato 28 novembre 2009

In påršón!

Då déntår (foto: Perline).

Ståndå å cul ch'å càpitå ål dì d'incö int i påršón itåliåan (guàrdå ål càš Cucchi e àlt'r åncù, åncå å Påvìå un quai témp fa...), l'è pròpi vérå cul ch'ål dìšå ål nòs pruèrbi:

"Nè pår rid, nè pår dåbón, làsåt nò måt in påršón!".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stando a quel che capita oggi come oggi nelle prigioni italiane (vedi il caso Cucchi e altri ancora, anche a Pavia qualche tempo fa...), è proprio vero quel che dice il nostro proverbio:

"Nè per ridere, nè per davvero, non lasciarti mettere in prigione!".

R. M.

lunedì 16 novembre 2009

Ål mar åd lå Piév.

Cåsénå "Mar"  åd lå Piév.

Riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "M", sùmå rivà å "mar" e s'à gnü in mént che "Åndà ål mar åd lå Piév" l'è ùnå månérå irònicå pår dì che s'è pròpi nò 'ndai å fa i féri: ål pòst d'åndà ål mar,  cul vér, s'è 'ndai å cul dlå Piév, ciuè... å lå Cåsénå "Mar"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano" che iniziano per "M", siamo arrivati a "mar" (mare) e ci siamo ricordati che "Åndà ål mar åd lå Piév" ("Andare al mare di Pieve") è un modo ironico per dire che non si proprio andati in vacanza: invece di andare al mare, quello vero, si è andati a quello di Pieve Albignola, cioè...alla Cascina "Mare"!...

R. M.

lunedì 9 novembre 2009

Lå Ciåplénå.

Lå Ciåplénå...dål såtèlite.

Intånt ch'åndùmå inån å riléš ål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén - Itåliån", i dübi i måncån mai, tån' me cust: pårchè lå Ciåplénå (lå šònå dål påìš curispundént prèsåpòch ål Vìcul åd l'Išulå), ås ciàmå "Ciåplénå"? Lå Fràncå Mågnån lå m'à dì ch'l'àvå lišü (må lå sa pü indùå) che, quånd å fàvån sü lå Mådònå dlå Funtånå gh érå lå furnàšå pår fa i préi e i tòch e ciåplén di préi rut å i å tràvån int å culå šònå lì: chi l'è ch'ån nå sa un quaicòs?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Mentre proseguiamo la rilettura del nostro dizionario "Dialetto
sannazzarese - Italiano", i dubbi non mancano mai, come questo: perchè la "Ciåplénå" (la zona del paese corrispondente press'a poco a Vicolo dell'Isola) si chiama Ciåplénå? Franca Magnani mi ha detto di aver letto (ma non sa più dove) che, durante la costruzione della chiesa della Madonna della Fontana c'era la fornace per fare i mattoni e i pezzi e i cocci dei mattoni rotti li gettavano in quella zona: chi ne sa qualcosa?

R. M.

martedì 27 ottobre 2009

Pécà 'd brågåtå.Sì, pérò, gh uà nåncå éšågérà!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sì, però non bisogna nemmeno esagerare!...

R. M.

lunedì 19 ottobre 2009

Üšé rar 'dré Pò.
Iér int lå "Pruvìnciå" ö lisü che int i riv e i giåròn dål Pò, å lå Såvòiå, ùnå nåtürålìstå, Vålériå Di Lucia, l'à scupèrt che å vìvån åncùrå di üšé tårméntå rar, tütélà då lå Cumünità Euròpéå, tån' me 'l "succiacapre", l'"averla" e l'"occhione". Già, må...mich'ås ciàmån, int ål nòs diålåt, cui üšé chi?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri sulla "Provincia pavese" ho letto che sulle rive e i ghiaieti del
Po, alla frazione Savasini, una naturalista , Valeria di Lucia, ha scoperto che vivono ancora uccelli assai rari, tutelati dalla Comunità Europea, come il "succiacapre", l'averla e l'occhione. Già, ma...come si chiamano, nel nostro dialetto, questi uccelli?

R. M.

sabato 17 ottobre 2009

Gårüvlå.


Umå cumincià å rilés i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "G". Tra i tånti, gh è åncåsì "gårüvlå" ( Melolontha melolontha), un insèt åd l'ùrdin di còléòtéri, fåmìliå di scåråbèidi. Pérò, då nüm, "gårüvlå" e "gårüvlón" i vörån dì åncåsì "sciòch", "luch", "nò tåntå fürb"... Chisà pårchè?

Vérsión in Itåliån:

Abbiamo cominciato la rilettura delle parole del nostro dizionario
"Dialetto sannazzarese-Italiano" che cominciano per "G". Tra le tante, c'è pure "gårüvlå" ( Melolontha melolontha), maggiolino, un insetto dell'ordine dei coleotteri, famiglia degli scarabeidi. Però, da noi, "gårüvlå" e "gårüvlón" vogliono dire anche "sciocco", "allocco", "non tanto furbo"...Chissà come mai?

R. M.

venerdì 16 ottobre 2009

Lå furbšåtå.


Tra i påròl ch'ùmå mis int ål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" e ch'i cuménciån pår "F" truårì åncåsì "furbšåtå", ch'l'è nò ùnå fòrbis pìculå, må cul insèt che di vòlt ål sàltå förå...då un pèrsi. Lå furbšåtå (Forficula auricularia) ås ciàmå insì p'r i dü cérci åduminàl tårméntå švilüpà e, åpùnto, å furmå åd fòrbis.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Tra le parole che abbiamo inserito nel nostro dizionario "Dialetto
sannazzarese-Italiano" e che iniziano per "F" troverete pure "furbsåtå" (forbicina), che non sono forbici piccole, ma quell'insetto che a volte salta fuori...da una pesca. La forbicina (Forficula auricularia) deve il suo nome ai due cerci addominali assai sviluppati e, appunto, a forma di forbici.

R. M.

martedì 13 ottobre 2009

Che figürå då ciculåtè!


Unå påròlå cun lå "F" dål nòs disiunàri "Diålåt sånåsårén - Itåliån": "figürå". Sübit ås vénå in mént ål mòd åd dì "Fa ùnå figürå då ciculåtè". Må...pårchè ås dìšå insì? Sich'ål gh éntrå ål pòvår ciculåtè, ål brav årtigiån ch'ås prépàrå insì di ròb bón? Bén , ùmå truà trè vérsión divèrs dlå spiégåsión dål mòd åd dì, indùå che 's pàrlå åd rè dål '800, åd cåròs e, nåtürålmént, åd ciculåtè! I pårticulàr? Prusimåmént int ål nòs libår!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Una parola con la "F" del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano": "figura". Subito ci ricordiamo del modo di dire "Fare una figura da cioccolataio". Ma...perchè si dice così? Cosa c'entra il povero cioccolataio, il bravo artigiano che ci prepara cose tanto buone? Bene, abbiamo trovato tre versioni diverse della spiegazione del modo di dire, dove si parla di re dell'800, di carrozze e, naturalmente, di cioccolattai! I particolari?  Prossimamente nel nostro libro!...

R. M.

domenica 11 ottobre 2009

Me compare Giacometo.


Ståsìrå in Sån Bårnårdén å gh sårà, me tüti i an,  'l cuncèrt dål Còro "I. Timallo", åd Vughérå, cu' i sò bèi cånt pupulàr dlå muntàgnå e di ålpén. L'an påsà åm érå piåšü cul cånt chi, in diålåt vénét:
Me compare Giacometo Ål mè åmìs Giåcumén

Me compare Giacometo
el gaveva un bel galeto,
quando el canta el verze el beco
che'1 fa proprio inamorar.Ma un bel giorno la parona
per far festa agli invitati
la ghe tira el colo al galo
e lo mette a cusinar,


Le galine tutte mate
per la perdita del galo
le rebalta el caponaro
par la rabia che le gà,

Ål mè åmìš Giåcumén ål gh àvå un bèl gålåt
quånd ål cåntå ål vèrå ål bèch
ch'ål fa pròpi inåmurà.
Må un bèl dì lå pådrónå
pår fa fèstå å i invidà
å gh tìrå ål còl ål gal e ål lå måtå å fal åndà.


I gåléen tüt mat
pår lå pèrditå dål gal
i ribàltån lå cåpunèrå
då lå ràbiå ch'i gh ån.


R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stasera nella chiesa di San Bernardino ci sarà come tutti gli anni il

concerto del Coro "I Timallo" di Voghera, con i suoi bei canti popolari di montagna e degli alpini. L'anno scorso mi era piaciuto questo canto, in dialetto veneto:
Me compare Giacometo Il mio compare Giacomino.

Me compare Giacometo
el gaveva un bel galeto,
quando el canta el verze el beco
che'1 fa proprio inamorar.Ma un bel giorno la parona
per far festa agli invitati
la ghe tira el colo al galo
e lo mette a cusinar,


Le galine tutte mate
per la perdita del galo
le rebalta el caponaro
par la rabia che le gà,
Il mio compare Giacomino
aveva un bel galletto,
quando canta apre il becco
che fa proprio innamorar.

Ma un bel giorno la padrona per far festa agli invitati
tira il collo al gallo
e lo mette da cucinare.Le galline tutte matte
per la perdita del gallo
ribaltano la stia
per la rabbia che hanno.
 


R. M.

lunedì 5 ottobre 2009

Unå stìvå...écunòmicå.

Unå stìvå... écunòmicå:

L'àltår dì, riléšåndå i påròl dål nòs vucåbulàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "E", ås sùmå imbåtü int l' "écunòmicå", lå stìvå å lågnå ò cårbón fórse püsè cumünå int i an '50 e '60. L'érå üšà tånt pår scaldà me pår fa då mångià. L'érå småltà in biånch, cun åd sùrå un piån in ghìšå cun di sérc cuncéntrich ch'ås tiràvån vìå pår pudé måt i pugnàt dirétåmént int ål fögh. Sémpår int ål piån gh érå ùnå pìculå cåldérå pår l'àquå càldå. Lå gh àvå 3 ò 4 spurtèl, cul pår lå lågnå, cun sùtå cul dlå sånår, e cul dål fùrån...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'altro giorno, rileggendo le parole del nostro vocabolario "Dialetto
sannazzarese-Italiano" che iniziano per "E", ci siamo imbattuti nell'"economica", la stufa legna o carbone forse più comune negli anni '50 e '60. Era usata sia per scaldare che per cucinare. Era smaltata di bianco, con sopra un piano in ghisa con dei cerchi concentrici che si toglievano per poter mettere le pentole direttamente sul fuoco. Sempre nel piano c'era una caldaietta per l'acqua calda. Aveva 3 o 4 sportelli, quello per la legna, con sotto quello della cenere, e quello del forno...

R. M.


domenica 4 ottobre 2009

I dùldår.


Riléšåndå i påròl dål nòs vucåbulàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "D", ùmå truà åncåsì lå..."dùldrå" (Streptopelia turtur), un üšé ch'ål fa part dlå sutfåmìliå di Columbinae. I dùldår i èn nò üšé in viå d'éstinsión, må l'inquinåmént e i tràpul p'r i püvión bén å gh fån nò...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo le parole del nostro vocabolario "Dialetto sannazzarese-
Italiano" che cominciano per "D", abbiamo trovato anche la..."tortora" (Streptopelia turtur), un uccello che fa parte della sottofamiglia dei Columbinae. Le tortore non sono uccelli in via di estinzione, ma l'inquinamento e le trappole per i piccioni bene non fan loro...

R. M.

giovedì 1 ottobre 2009

Ål cåsü.

Ål cåsü. (Då Wikipédiå).

Int å cul pérìòdo chi sùmå 'dré å riléš i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåsårén - Itåliån" chi cuménciån pår "C". Rivà å "cåsü", sùmå nò stai bón då spiégà pårché ås dìšå "dà ål casü" quånd ùnå dònå lå s'årfüdå då bålà cun iün ch'ål l'à invidà (l'à 'ndài å piàlå sü å bålà). Sich'ål gh éntrå ål cåsü? Un témp l'érå ål sìmbul dlå dònå pådrónå dlå ca: pårchè iünå ch'lå vö nò bålà cun iün å gh dévå dà ål sìmbul dlå sò pådrunånså?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

In questo periodo stiamo rileggendo le parole del nostro
dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che cominciano per "C". Arrivati a "cåsü" (mestolo), non siamo stati in grado di spiegare perchè si dice "dare il mestolo" quando una donna rifiuta di ballare con uno che l'ha invitata a ballare. Cosa c'entra il mestolo? Un tempo era il simbolo della donna padrona, reggitrice della casa: perchè una che non vuol ballare con qualcuno gli deve dare il simbolo del suo potere?

R. M.

martedì 29 settembre 2009

I cuclà.Quånd då fiö å giügàvåm ål "circuìto" (cun l'åcént int lå sécóndå i), cui bålén ò i bìi åd plàsticå cun déntår i fòto di curidùr, pår fai cur int lå pìstå å dàvåm di bèi "cuclà"!...Già, "cuclà": mich'ås pudrìs trådüv in itåliån? Ål "Devoto-Oli" ål prupónå "biscotto"...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando da ragazzi giocavamo al "circuìto" (con l'accento sulla
seconda i), con le palline o le biglie di plastica con dentro le foto dei corridori, per farle correre nella pista davamo delle belle "cuclà"!...Già, "cuclà": come si potrebbe tradurre in italiano? Il "Devoto-Oli" propone "biscotto"...

R. M.

lunedì 28 settembre 2009

AbacucIntånt, ål grüp dål "Nòs diålåt" ål va inån å riléš ål måtériàl trai åsèmå in cui an chi: sì, må...chisà quånd å finisårùmå! Quånd å sårùmå "vèg me 'l cucù"?  Ò "vèg båcüch"? Ò quånd órmài "fårùmå båch-båch"? Å prupòšit åd "vèg me 'l cucù": l'üšé ål gh éntrå me i vérš å måréndå: "cucù" ål vénå då "Abacuc", iün di prufétå minùr dål Vèg Téståmént, då suìns råpréšéntà cun ùnå bàrbå biåncå e lóngå (nò me int lå miniåtürå chi insìmå). Må "båch-båch"? D'indùå ål sàltå fórå? Åncùrå då "Abacuc"? E sich'ål vurìs dì, létérålmént, "fa båch-båch"? Gh è un quåidün ch'ån nå sa un quaicòs?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Intanto il gruppo del "Nostro dialetto" continua a rileggere il
materiale raccolto in questi anni: sì ma... chissà quando finiremo! Quando saremo "vecchi come il cucù"? O "vecchi bacucchi"? O quando ormai "faremo båch-båch"? A proposito di "vecchio come il cucù": l'uccello c'entra come i cavoli a merenda; "cucù" deriva da "Abacuc", uno dei profeti minori del Vecchio Testamento, spesso rappresentato con una barba bianca e lunga (diversamente dalla miniatura qui sopra). Ma "båch-båch"? Da dove salta fuori? Ancora da "Abacuc"? E cosa vorrebbe dire, letteralmente, "fa båch-båch"?C'è qualcuno che ne sa qualcosa?

R. M.

lunedì 21 settembre 2009

Foto e cårtuléen.


Finålmént å són in grad då ågiurnà ål blògh: l'érå ùrå! E m'è smià giüst ricumincià cul vidéo dlå inåügüråsión dlå bèlå mùstrå "Sånåšà vüst cui ög d'un årchìvi", mìså sü dål Pårtìd Démucràtich int ål sò cìrcul in vìå Nàšåro e Cèlso. L'è ùnå mùstrå 'd cårtulén, map e ducümént dål Sånåšà d'ùnå vòltå, pår lå mågiùr part mis å dispušisión dål siùr Fråncèsco Scüdéri, un culésiunìstå 'd Sånåšà tårméntå åpåsiunà dlå stòriå dål sò påìs d'ådusión (lü 'l vénå då lå Sicìliå!...).
Lå Mùstrå lå rèstå duèrtå fénå å d'mån.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Finalmente sono in grado di aggiornare il blog: era ora! E mi è
sembrato giusto ricominciare col video della inaugurazione della bella mostra "Sannazzaro vista con gli occhi di un archivio", allestita dal Partito Democratico nel suo circolo in via Santi Nazzaro e Celso. È una mostra di cartoline, mappe e documenti della Sannazzaro d'un tempo, per la maggior parte messi a disposizione dal signor Francesco Scuderi, un collezionista di Sannazzaro assai appassionato della storia del suo paese d'adozione ( egli proviene dalla Sicilia!...).
La Mostra resta aperta fino a domani.

R. M.


domenica 19 luglio 2009

Senza titolo 7

Problemi di connessione ADSL continuano a impedire un regolare aggiornamento del blog. Mi spiace. Non posso fare a meno di ribadire che...Chi lascia la strada vecchia...


R. M.

martedì 19 maggio 2009

Ål Mušéo dål Påišån.


Sàbåt påsà ål nòs grüp dål diålåt ål s'è nò truà pårchè mén e Ròšålìå s'éråm invidà å Fråscårö å ùnå préšéntåsión åd lìbår sùrå lå Lümlénå. Intånt ch'å s'éråm là, ùmå višità ål bèl "Mušéo dål Påišån". Cun nüm gh érå åncåsì ål Såntìno Gåüli: quåntå ricòrd in mèš å tüti cui ròb là d'ùnå vòltå!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sabato scorso il nostro gruppo del dialetto non si è riunito perchè

io e Rosalia eravamo invitati a Frascarolo a una presentazione di libri sulla Lomellina. Mentre eravamo là, abbiamo visitato il bel "Museo del Contadino". Con noi c'era pure Santino Gaulio: quanti ricordi fra tutte quelle cose di un tempo!...

R. M.

giovedì 14 maggio 2009

E brau ål Giuàn Magi!


Intånt che 'l nòs grüp ål va inån å riléš ål måtériàl fai sü fénå 'dès p'r ål lìbår-cd dål nòs diålåt, lå cåmpàgnå éléturàl p'r i cumünàl l'ås fa sémpår püsè càldå!...E l'àltrå sìrå, ùnå bèlå surpréšå, å lå préšentåsión dlå lìstå cìvicå "Ariå növå": ål cåndidà sìndich Giuàn Magi, un snåšårén dòch må luntån dål påìš då tånti an, l'à duèrt ål sò discùrs in diålåt: ùnå müšicå p'r i nòs uråg!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Mentre il nostro gruppo continua nel lavoro di revisione del

materiale fin qui raccolto per il libro-cd sul nostro dialetto, la campagna elettorale per le elezioni comunali si fa sempre più calda!...E l'altra sera, una bella sorpresa, alla presentazione della lista civica "Aria nuova": il candidato sindaco Giovanni Maggi, un sannazzarese doc ma lontano dal paese da tanti anni, ha aperto il suo discorso in dialetto: una musica per le nostre orecchie!...

R. M.

mercoledì 6 maggio 2009

Cån då càciå.


Fra i tånti ésprésión tìpich dål nòs diålåt ch'ùmå trai åsèmå p'r ål nòs lìbår-cd sùrå ål diålåt åd Sånåšà, gh è åncåsì "Fàciå då cü då cån då càciå". L'è pròpi cun cùlå ésprésión chi che ål grüp påvéš di "Fiö dlå nèbiå" l'à cuinvòlt ål püblich préšént ål cuncèrt dål Prìmo Màgio, ål Sålón. Unå cånsón tårméntå divårténtå pår finì un grån bèl cuncèrt.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Fra le tante espressioni tipiche del nostro dialetto che abbiamo

raccolto per il nostro libro-cd sul dialetto di Sannazzaro, c'è pure "Fàciå då cü då cån då càciå" (Faccia da culo di cane da caccia). È proprio con questa espressione che il gruppo pavese dei "Ragazzi della nebbia" ha coinvolto il pubblico presente  al concerto del Primo Maggio, al Teatro SOMS. Una canzone divertentissima per terminare un gran bel concerto.

R. M.
 

lunedì 4 maggio 2009

I Fiö dlå nèbiå e i cåntåstòri.


Fra i cånsón prupòst då "I Fiö dlå nèbiå" ål cuncèrt dål Prìmo Màgio ål Sålón, gh érå åncåsì "Fèstå", indùå ch'ås pàrlå di cåntåstòri e imbunitùr åd piàså Cålégàri e  Cåvålìni cun lå sò dònå Vincénsìnå, che ùnå vòltå då Trümé i giràvån p'r i dìdlåfèstå e i fér dlå pruvìnciå e åncå förå, p'r i sò éšibisión. I gh érån sémpår åncå å lå Férå dål mårtidì dål nòs dìdlafèstå e i érån cunsidérà fra i püsè génüìn éspunént dlå trådisión itåliånå di cåntåstòri.


I cantastorie tromellesi.

(Dal blog Circolo Pasolini Pavia)

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Fra i brani proposti da "I Fiö dla nebia" al concerto del Primo Maggio alla SOMS,  vi era anche "Festa", in cui si parla dei cantastorie e imbonitori di piazza  Callegari e  Cavallini con la moglie Vincenzina, che un tempo da Tromello raggiungevano le sagre e le fiere del Pavese e non solo, per le loro esibizioni. Erano sempre presenti anche alla Fiera del martedì della nostra sagra settembrina ed erano considerati fra i più genuini esponenti della tradizione italiana dei cantastorie.


I cantastorie tromellesi.


R. M.


venerdì 1 maggio 2009

Ål Prìmo Màgio cui "Fiö dlå nèbiå".


Åncùrå ùnå bèlå cånsón di "Fiö dlå nèbiå", "Ålùrå m'åndùmå", cun ål tìpich  "vu cumprà" sénégålèš årivà å Påvìå pår vénd i sò åcéndìni e  cåsåt, ch'l'à impårà un pò 'l diålåt påvéš, må cun int ål cör lå sò Africå...
Å ståsìrå, ål Sålón, cui "Fiö dlå nèbiå"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ancora una bella canzone dei "Ragazzi della nebbia", "Allora come

andiamo", con il tipico "vu cumprà" senegalese giunto a Pavia per vendere i suoi accendini e cassette,  che ha imparato un po' il dialetto pavese, ma con nel cuore la sua Africa...
A stasera, al Teatro SOMS, con i "Fiö dlå nèbiå"!

R. M.

giovedì 30 aprile 2009

ÅL DÌ DLÅ FESTÅ.


Un'àltrå bèlå cånsón in diålåt påvéš di "Fiö dlå nèbiå" (che, ricòrdi, i sårån ål Sålón dumån då sìrå p'r ål cuncèrt dål prìmo màgio), dédicà å tüti i cådü dlå prìmå guèrå mundiàl. Chi sùtå, i påròl in diålåt påvéš e in  itåliån:
AL DÌ DLA FESTA IL GIORNO DELLA SAGRA
(S. Negroni)  
   

L’è rivà stämätina, insèma ai mè vintòt àn


E’ arrivata stamattina, insieme ai miei ventott’anni
una cärtulina, lä pärtensä dumän  una cartolina, la partenza è domani 
pr’una tèra luntana, pär sträpàla ai tudèsch, per una terra lontana, per strapparla ai tedeschi
mi cl’è asè cä vò in burgh, pär sentim un furèst ! io, che già in Borgo, mi sento straniero !
   

E säruma in tänti dal paes a partì,


E saremo in tanti a partire dal paese,
la mè cumpagnìa cl’è cresü’ insèma ä mì ; la mia compagnia cresciuta insieme a me;
prima adré al balón e pö adré ai fiulèt prima a rincorrere un pallone e poi le ragazze
adess l’ ültima nòt da päsà in ti nòs lét. e adesso l’ultima notte da trascorrere nei nostri letti.
   

Täm me äl dì dla fèsta, quänd ghè la prucessión,


Come nel giorno della sagra, quando c’è la processione,
gente alla finestra e i bander triculur ai balcón. gente alla finestra e bandiere tricolori al balcone.
   
Tam me äl di dla fèsta, nüm in coro a cantà, Come nel giorno della sagra, noi in coro a cantare,
tüt i sbrasän sü e i fiulin adrè a cur e a saltà !! tutti ad abbracciarsi e i bambini a correre e saltare !!
   

Uno squillo di tromba ….. äm sum truà in s’al vägón


Uno squillo di tromba ….. mi sono ritrovato sul vagone
e lì föra la dòna cui fiulìn …. e al magón; e lì fuori la moglie con i bambini ….e il magone;
sum apéna a Vughera e giamò i cori jèn finì, siamo appena a Voghera e già i cori sono terminati,
cui gutón ai òcc, sèt in cà adrè ä cüsì. con le lacrime agli occhi sei in casa a cucire.
   
E i m’hän dat la divisa e g’ho in tésta l’elmèt, Mi hanno dato una divisa e ho in testa un elmetto,
chi fa un frèd dla Madòna, jèn mai asè i calsètt. qui fa un freddo della Madonna, non bastano le calze.
   
G’ho pü in män la bachèta pr' arburel e capsàl, Non ho più in mano la canna da pesca per alborelle ecavedani
ma füsì e bäjiunèta ….. tra un quèi dì l’è Nädal. ma fucile e baionetta ….. tra qualche giorno sarà Natale.
   

Täm me al dì dla fèsta, in battaglia si va,


Come nel giorno della sagra in battaglia si va,
per quelli di trincea la grappa …… giù a volontà ! per quelli di trincea la grappa …… giù a volontà !
   
Täm me al dì dla fèsta i ciùcc insèma ai mundin, Come nel giorno della sagra gli ubriachi con le mondine,
chi tegni giù la tésta, la föra gh’è un certo “céchin”. qui tengo giù la testa, là fuori c’è un certo “cecchino”.
   

E sum pasà pär l’infèran e quanti jèn restà lì !


Ho attraversato l’inferno e quanti vi ci sono rimasti !
ma che pecà um fat ?… äncä al prét al sà pü se dì; ma che peccato abbiamo commesso ?... anche il prete non sa cosa dire;
bità giù int’ un fòss am sa gelän i òss, distesi in un fosso mi si gelano le ossa,
vedi i fiö e ti ... setà in cà adrè a cüsì. vedo i bambini e tu ... seduta a cucire.
   

Täm me al dì dla fèsta hän mis via i canón


Come il giorno della sagra hanno ritirato i cannoni,
gente alla finèstra, i bandier triculur ai balcón; gente alla finestra e bandiere tricolori al balcone;
   
Täm me al dì dla fèsta, dopu täntä pätì,  Come il giorno della sagra dopo tanto soffrire,
tüti is brasän sü, ma tì a cà a cüsì ….. in däpärtì. tutti ad abbracciarsi, ma tu in casa a cucire ….. da sola.
   

Täm me äl dì dla fèsta quand ghè la prucesión,


Come nel giorno della sagra, quando c’è la processione,
gente alla finestra e bandiere tricolori al balcone.
gente alla finestra e i bander triculur ai balcón.


Vérsión in Itåliån:

Un'altra bella canzone in dialetto pavese dei "Ragazzi della
nebbia" (che, ricordo, saranno al Teatro SOMS domani sera per il concerto del primo maggio), dedicata a tutti i caduti della prima guerra mondiale.


R. M.

mercoledì 29 aprile 2009

"I fiö dlå nèbiå" å Sånåšà!


 
Ål prìm åd mag, å lå sìrå å növ ur int ål Sålón, pårdèv nò 'l cuncèrt di "Fiö dlå nèbiå"!  L'è un grüp åd Påvìå urmài stòrich, ch'ål fa di cånsón in diålåt (påvéš, nåtürålmént) tårméntå bèi, me lå "Mundìnå".  Unå mundènå di nòs part  l'è émigrà in südåméricå, må là gh è nò i rišèr me chi da nüm...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Il primo maggio, alle nove di sera nel Salone (SOMS), non perdetevi

il concerto dei "Ragazzi della nebbia"! È un gruppo di Pavia, ormai storico, che fa canzoni in dialetto (pavese, naturalmente) assai belle, come "Mondina". Una mondina delle nostre parti è emigrata in sudamerica, ma là non ci sono le risaie come qui da noi...

R. M.


domenica 26 aprile 2009

Ål 25 åprìl.


Iér ål nòs grüp dål diålåt ål s'è nò riünì, èsåndå un sàbåt féstìv, pår lå célébråsión dål 25 åprìl. Int ål vìdéo, un quåi mumént dlå månifèståsión, cun lå nòså Båndå IRIS in primo piano.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri il nostro gruppo del dialetto non si è riunito, essendo un

sabato festivo, per la celebrazione del 25 aprile. Nel video, alcuni momenti della manifestazione, con la nostra Banda IRIS in primo piano.

R. M.

sabato 25 aprile 2009

Gh érå sèt frådé...
Int lå nèbiå dl'àlbå
's ån scuš i cån
e i ån sårà sü i ög
pår nón vådås i mån.
Int i ög di sèt Cèrvi
l'åuròrå lå s'à spigià,
då i ög füšilià
ål su 's à ålsà.

Vèg, tånår pàdår,
ùråm di sèt ram,
int lå påršón vöiå
pår nòm åncù 't i å ciàmi...
Nella nebbia dell'alba
si nascosero i cani
e chiusero gli occhi
per non vedersi le mani.
Negli occhi dei sette Cervi
l'aurora si specchiò,
dagli occhi fucilati
il sole si levò.

Vecchio, tenero padre,
olmo dai sette rami,
nella vuota prigione
per nome ancora li chiam...

R. M.

venerdì 17 aprile 2009

ÅL LÀDÅR DI SÒGN


Int ål filmà ùnå tårméntå bèlå cånsón in diålåt våréšòt di Maltra B-Folk, un grüp dlå pruvìnciå åd Våréš åmìš dål nòs blògh.
Èco un tòch dål tèsto int i nòs dü diålåt, nò tròp divèrs, å lå fén di cünt...

UL LADRO DI SOGN

Camina in pintèra, al fa mia de rümur
se nascund in fund al tô lécc
Nissün sa ul so nom,
nissün l’ha mai vidü
L’al ciàmen “ul ladro di sogn”
L’è ul fiö dul su e de la lüna
vìgnü grand a pan e strémizzi,
A giügà cunt i fiö de tücc i fantasmi
che rincùrren la nocc e ‘l sô dì
Sa déséda cu’l su che nascund ul sô pass
Dadrè d’una muntagna
E arriva la nocc, cul vistì fai de stell
che rapìss tücc i cùlùr
Süi spall al tégn una gerla,
in dii mann un fulcìn e una lenza,
Al rapìss tücc i sogn dii pover fiurèj
che hinn drè a durmì in de la nocc...

R. M.ÅL LÀDÅR DI SÒGN

Cåménå pé pår tèrå, ål fa mìå åd rumùr
så scóndå in fónd ål tò lét
Ninsünå sa 'l sò nòm,
ninsünå ål l'à mai vüst
ål lå ciàmån "ål  làdår di sògn"
L'è il fiö dål su e dlå lünå
gnü grånd å pån e stråmìsi,
å giügà cun i fiö åd tüti i fåntàšåm
ch'å gh curår'n ådré å lå nòt e 'l dì
Så švìgiå cul su ch'ål scóndå 'l sò pas dådré d'ùnå muntàgnå
 e 'l rìvå lå nòt, cui vistì fai då stål
ch'ål råpìså tüti i culùr.
Int i spal ål ténå ùnå gèrlå,
int i mån un sigàs e ùnå lénså,
ål råpìså tüti i sògn di pòvår fiulén
ch'i èn 'dré drumì int lå nòt...


   

Vérsión in Itåliån:

Nel filmato, una bellissima canzone in dialetto varesotto dei

Maltra B-Folk, un gruppo della provincia di Varese amico del nostro blog.
Ecco una parte del testo  in dialetto varesotto e in italiano:

UL LADRO DI SOGN

Camina in pintèra, al fa mia de rümur
se nascund in fund al tô lécc
Nissün sa ul so nom,
nissün l’ha mai vidü
L’al ciàmen “ul ladro di sogn”
L’è ul fiö dul su e de la lüna
vìgnü grand a pan e strémizzi,
A giügà cunt i fiö de tücc i fantasmi
che rincùrren la nocc e ‘l sô dì
Sa déséda cu’l su che nascund ul sô pass
Dadrè d’una muntagna
E arriva la nocc, cul vistì fai de stell
che rapìss tücc i cùlùr
Süi spall al tégn una gerla,
in dii mann un fulcìn e una lenza,
Al rapìss tücc i sogn dii pover fiurèj
che hinn drè a durmì in de la nocc...
IL LADRO DI SOGNI

Cammina a piedi nudi senza far rumore,
si nasconde in fondo al tuo letto
Nessuno conosce il suo nome,
nessuno l’ha mai visto,
lo chiamano”il ladro di sogni”
E’ figlio del sole e della luna
cresciuto a pane e spaventi,
Giocando con i figli di tutti i fantasmi
che rincorrono la notte ed il giorno
Si sveglia quando il sole nasconde il suo passo
dietro ad una montagna
E arriva la notte, con il vestito fatto di stelle,
che ruba tutti i colori
Ha una gerla sulle spalle,
nelle mani un falcetto e una lenza
Ruba tutti i sogni dei poveri bambini
che stanno dormendo nella notte
   


R. M.

mercoledì 8 aprile 2009

Ròb d’ùnå vòltå, in lågn.


Ål siùr Rìno Ioan, un giunòt friulån dål ’27, m’à ségnålà ’l sò sÌto indùå ål fa våd i låùr in lågn e ram fai cui sò mån. I èn di miniåtür lóngh int i 70 cm e alt int i 40 åd ròb d’ùnå vòltå: årà, cåråt, årnéš då låùr, ròb pår ålvà i bigàt e tånti àltår (clichè insìmå di figürén chi åd sùrå. Ah, åncå ål sò sìto l’è in dùpiå vérsión: friulån e itåliån!)
E bràu ’l siùr Rìno!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Il signor Rino Ioan, un giovanotto friulano del ’27, mi ha segnalato il suo sito dove mostra i lavori in legno e rame costruiti con le sue mani. Sono miniature lunghe sui 70 cm e alte sui 40 di oggetti d’una volta: aratri, carri, arnesi da lavoro, oggetti per l’allevamento dei bachi da seta e tanti altri (cliccate sulle figurine qua sopra. Ah, anche il suo sito è in doppia versione: friulano e italiano!).
E bravo il signor Rino!

R. M.