domenica 29 ottobre 2006

Då "Fulårén" å "Futugråfìå".
giovedì 26 ottobre 2006

I årnéš dål frè.

I årnéš dål frè.

Ål nòs lìbår sü 'l diålåt åd Sånåšà ål gh'åvrà déntår un CD cun l'àudio pår sintì tüt ål måtériàl ch'å sùmå dré måt åsèmå (pruèrbi, mòd åd dì, stòri, ecc. ecc.). Må ål CD ål fårà våd åncåsì tånti figür åd ròb d'unå vòltå: truårì divèrsi futugråfìi  e un bèl pò åd dišågn, fài dål Prufésùr Ròcå, åd Méd, intål 1980 e püblicà intål lìbår dål Måšinàri "I sågn dlå cultürå påisånå", che ål Distråt Sculàstich åd Sånåšà l'à fai ståmpà intål 1981. Ièn di schis sémplic, må tårméntå précìs, ch'i fån våd di ròb che unå vòltå tüti i sàvån sich'iérån e mich'ås ciåmàvån, må ådès...Un éšémpi: in alt, i årnéš dål frè.

Vérsión in itåliån:

Il nostro libro sul dialetto di Sannazzaro avrà all'interno un CD con

l'audio per ascoltare tutto il materiale che stiamo raccogliendo (proverbi, modi di dire, storie, ecc. ecc.). Ma il CD mostrerà anche tante figure di cose d'una volta: troverete diverse fotografie e un bel po' di disegni, fatti dal Professor Rocca, di Mede, nel 1980 e pubblicati nel libro del Masinari "Le tracce della cultura contadina", che il Distretto Scolastico di Sannazzaro fece stampare nel 1981. Sono degli schizzi semplici, ma molto precisi, che mostrano oggetti che una volta tutti sapevano cos'erano e come si chiamavano, ma adesso...Un esempio: in alto, gli arnesi del maniscalco.

R. M.


martedì 24 ottobre 2006

Lå frità.


Unå frità.

L'àltår dì, ciårcåndå i påròl ch'å cuménciån pår "F", ås sùmå imbåtü intlå..."frità" (frittata). Sübit å s' ån gnü in mént i frità ch'ås fån (ås fàvån?) chi dåi nòs part: lå frità cui sigùl, culå cui sparš, cui vårtiš, cui spinàs  e...la frità rugnùšå. Già, lå frità rugnùšå, må curèlå? Culå cun dèntår di tucàt åd ròst åd vidél, me in Piémónt, ò cùlå cun déntår ål sålàm? Gh'àvåm nò tròp idéå dlå ricètå dlå frità rugnùšå  ch'ås fa chi då nüm. É pö: gh'ùmå unå ricètå nòså pårticulàr  ò l'è å vuluntà me åndà å puntà lå giùstrå? Mah!...

Vérsión in itåliån:

L'altro giorno, cercando le parole che cominciano per "F",  ci siamo

imbattuti nella..."frità" (frittata). Subito abbiamo ricordato le frittate che si fanno (si facevano?) qui dalle nostre parti: la frittata con le cipolle, quella con gli asparagi, col luppolo selvatico, con gli spinaci e...la frittata rognosa. Già, la frittata rognosa, ma quale? Quella con dentro dei pezzetti di arrosto di vitello, come in Piemonte, o quella con dentro il salame? Non avevamo troppo idea della ricetta della frittata rognosa che si fa qui da noi. E poi: abbiamo una ricetta nostra particolare o è a volontà come andare a spingere la giostra? Mah!...

R. M.


domenica 22 ottobre 2006

Då "Fnèstrå" å "Fulàr".

Ål fugón.

Iér dòp dišnà, me tüti i sàbåt (ò quàši...), sùmå  åndài åvånti å trådüv dål nòs diålåt in itåliån i påròl chi cuménciån pår "F". Pårtåndå  då "Fnèstrå" (Finestra), sùmå rivà  å "Fulàr " (Foulard). Tra i påròl ch'ùmå truà, gh'érå åncåsì "Fugón". Ål fugón l'érå un fuliè åd råmèrå pår scåldà l'àquå, förå 'd ca, ò pår låvà i pagn, ò pår scutà lå cùdiå dål gugnìn, dòp che ål måsulàr ål l'àvå måsà,  pår pö rås-ciàgh viå i pél. Püsè åvånti dišårùmå un quaicòs sü 'l gugnìn e ...lå sò fén...

Vérsión in itåliån:


Ieri pomeriggio, come tutti i sabati (o quasi...), siamo andati avanti

a tradurre dal nostro dialetto in italiano le parole che cominciano per "F". Partendo da "Fnèstrå" (finestra), siamo arrivati a "Fulàr" (Foulard). Tra le parole che abbiamo trovato, c'era pure "Fugón". Il "fugón" era un focolare di lamiera per scaldare l'acqua, all'aperto, o per fare il bucato o per scottare la cotenna del maiale, dopo che il macellaio l'aveva ucciso, per poi raschiar via i peli. Più avanti diremo qualcosa sul maiale e ...la sua fine...


R. M.

sabato 21 ottobre 2006

Sånt'Ùrsulå.

Sånt'Ùrsulå. e i sò åncèl.

Incö l'è Sånt'Ùrsulå e intål nòs diålåt gh'è un mòd åd dì ch'ål pàrlå då cùlå såntå chi:

"Tå m'è fai fa ål gir åd Sånt'Ursulå":mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\santursula.mp3"  Mi hai fatto fare il giro di Sant'Orsola (ciuè un gir tårméntå lóngh).

Intål libår e intål cd sü 'l nòs diålåt ågh sårà lå stòriå dlå såntå, di sò vündåsmìlå (?) åncèl  e dål viàg tårméntå löngh ch'iån fai å tråvèrs l'Éuròpå. Må fórse gh'è dåmèš un équìvuch:  så vurì såvén püsè, ò spitè ål libår ò, så gh'i prèsiå, åndè å cùlå pàginå chi. Åugùri å i tüti i Ùrsul! Fénå å un quai an fa, å gh'érå ålméno un'Ùrsulå å Sånåšà: spérùmå ch'ågh sìå åncùrå!...


Vérsión in itåliån:

Oggi è Sant'Orsola e nel nostro dialetto c'è un modo di dire

che parla di questa santa:

"Tå m'è fai fa ål gir åd Sånt'Ursulå":mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\santursula.mp3"  Mi hai fatto fare il giro di Sant'Orsola (cioè un giro lunghissimo).

Nel  libro e nel cd sul nostro dialetto ci sarà la storia della santa, delle sue undicimila (?) ancelle e del lunghissimo viaggio che hanno fatto attraverso l'Europa. Ma forse c'è di mezzo un equivoco: se volete saperne di più, o aspettate il libro o, se avete fretta, andate a questa pagina. Auguri a tutte le Orsole! Fino a qualche anno fa, c'era almeno un'Orsola a Sannazzaro, speriamo ci sia ancora!...

R. M.

venerdì 20 ottobre 2006

Ål "fitàul".


Ål "fitàul" (riélåburåsión då disågn åd P. Mogni).

Tra i påròl ch'ùmå trådùt lå smånå påsà gh'érå åncåsì "Fitàul"  (fittavolo, affittuario), unå figürå tipicå dlå cåmpàgnå d'unå vòltå, unå pårsónå quàši sémpår nò tròpå bén vüstå dåi sò sålårià. Ål Càrlo Årigón, intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clemàtis, Vigévån, 2000), ål cüntå che unå vòltå gh'érå di påišån ch'iérån dré å tåià l'èrbå cul fèr då pra, intånt che 'l fitàul, pugià, me sémpår, tàcå unå gàbå (e difàti ål fitàul, in Lümlénå, ål lå ciåmàvån "friågàb", "sfregacapitozze"...), ål survégliàvå i låùr. Vénå che 'l fitàul ågh crìå drérå å un påišån, pårchè ål tåiàvå nò bén ràšo tèrå. Cul påišån là, fórse pårchè ål gh'àvå ål màl då pånså ò fórse pår ficå, l'à mulà unå tårméntå scuråšå. Pö cåpì 'l fitàul: gh'à sübit dì då pià sü 'l sò fèr e d'åndà å ca, ch'l'érå licénsià. Må ål cap påišån, séri e risulüt, l'à dì: - Ås pö nò licénsià un påišån p'r unå scuråšå: cà lü, ca tüti!...
L'à mis in spàlå ål sò fèr då pra e tüti i àltår påišån åncåsì lur. Ål fitàul, pår fa nò sücéd di quåråntòt, l'à pinsà bén då ciåmà scüšå å cul påišån là e tüti ièn åndài åvånti å tåià l'èrbå.

Version in itåliån:

Tra le parole che abbiamo tradotto la settimana scorsa c'era

anche "Fitàul" (fittavolo, affittuario), una figura tipica della campagna di una volta, una persona quasi sempre non troppo ben vista dai  suoi salariati.  Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), racconta che una volta c'erano dei contadini che stavano tagliando l'erba con la falce fienaia, mentre il fittavolo, appoggiato, come sempre, ad una capitozza ( e infatti il fittavolo, in Lomellina, lo chiamavano "sfregacapitozze"...), sorvegliava i lavori. Avviene che il fittavolo rimprovera un contadino perchè non tagliava l'erba ben radente al terreno. Quel contadino, forse perchè aveva mal di pancia o forse per ripicca, lasciò andare un grosso peto. Immaginare il fittavolo: gli disse subito di prendere la sua falce  e di andare a casa, che era licenziato. Ma il capo contadino,  serio e deciso, disse: - Non si può licenziare un contadino per un peto: a casa lui, a casa tutti!
Mise in spalla la sua falce e tutti gli altri contadini anche loro. Il fittavolo, per non far succedere un quarantotto, pensò bene di chiedere scusa a quel contadino e tutti ripresero a tagliare l'erba.

R. M.

martedì 17 ottobre 2006

Ål filón.


Filón åd pån.

L'àltår dì, inti påròl chi cuménciån pår "F" ås sùmå imbåtü in "filón" (filone), unå påròlå che intål nòs diålåt lå gh'à divèrsi significà (me in itåliån, dål rèst). Å gh'è ål "filón åd pån", ål "filón åd cåstégn" ch'i véndån å lå "Mådònå dlå Bòslå"  åd Gårlàsch, å Påsquåtå; gh'è ål "filón dl'å schénå" (spina dorsale)...D'ùnå pårsónå fürbå, scàltrå, ch'lå nudrìgå då sùtå pår fa i sò intårès fåndå fintå åd gnintå, ås dišå ch'l'è un "filón" (un furbacchione). E påsåndå å un'àltrå påròlå cun lå "F", chi l'è ch'å sa si ch'ål vö dì in itåliån "fincìs"? Pudì pårtécipà ål nòs "quiz", å dèstrå. Å prupòšit: i induinà cul dlå vòltå påsà? "" ål vö dì "fiele".

Vérsión in itåliån:

L'altro giorno, nelle parole che cominciano per "F" ci siamo imbattuti

in "filón" (filone), una parola che nel nostro dialetto ha diversi significati (come in italiano, del resto). C'è il "filone di pane", il "filone di castagne" che vendono alla "Madonna delle Bozzole" di Garlasco, a Pasquetta; c'è il "filone della schiena" (spina dorsale)...Di una persona furba, scaltra, che manovra di nascosto per fare i propri interessi facendo finta di nulla, si dice che è un "filone" (un furbacchione). E passando ad un'altra parola con la "F", chi sa cosa vuol dire in italiano "fincìs"? Potete partecipare al nostro quiz, a destra. A proposito: avete indovinato quello della volta scorsa? "" vuol dire "fiele".

R. M.

sabato 14 ottobre 2006

Då "Figh" å "Flip".

Ål fiurón.

E piån piånén, dàši dàši, ål disiunàri dål nòs diålåt ål và 'vånti: incö ùmå trådùt i påròl chi vån då "Figh" (Fico) å "Flip" (Ramanzina, sgridata, filippica). Å prupòšit åd "figh", ùmå nò šmintià i "fiurón",  i prim figh chi mådürån å lå fén dlå primåvérå ò å l'inìsi dl'istài. Så vurì såvé tüt sü lå piåntå dål figh  e i sò früt tårméntå duls (i scàrån fénå un pò, pår dìlå tütå...), pruvè å våd in Wikipédìå, å cùlå pàginå chi.

(Pårtåndå då incö, truè åncåsì lå...)

Vérsión in itåliån:

E pian pianino, adagio adagio, il dizionario del nostro dialetto procede:

oggi abbiamo tradotto le parole che vanno da "Figh" (Fico) a "Flip" (Ramanzina, sgridata, filippica). A proposito di "Fico", non abbiamo dimenticato "fioroni", i primi fichi che maturano alla fine della primavera o all'inizio dell'estate. Se volete sapere tutto sulla pianta del fico e i suoi frutti dolcissimi (nauseano persino un poco, per dirla tutta...) provate a vedere in Wikipedia, a questa pagina.


R. M.

venerdì 13 ottobre 2006

I "fåšulén då l'ög".

I fåšulén  då l'ög.


Sémpår cun lå "F", ùmå truà åncåsì  "Fašö" (fagiolo) e "Fåšulén" (fagiolini). I "fåšulén  då l'ög" (fagioli dell'occhio) ièn fåšö un pò pårticulàr, cun ål sò ög négår insìmå. E pinsàlå ch' ièn stài i prim fåšò che l'om l'à mångià: i gnìvån då l'Africå e iå mångiàvan giåmò i Égisiån, i Gréci e i Rumån. I àltår fåšö, invéci, ièn gnü då l'Åmérica, dål Mèsico...
(Ièn déš ùr, må mén gh'ö giåmò fam...)


R. M.

mercoledì 11 ottobre 2006

Unå fiåmà.
Lå stìvå (dišågn åd Giuseppe Rocca).

Tra i påròl chi cuménciån cun lå "F" ch'ùmå trådùt lå vòltå påsà, gh'érå åncåsì "Fiåmà" (fiammata). "Dagh unå fiåmà" (dare una fiammata) ål vurìvå e ål vö dì "accendere per un poco la stufa (un tempo) o il riscaldamento (oggi)".  E in cul pérìòdo chi, å lå måténå ò å lå sìrå, å vénå giåmò vöiå då "dagh unå fiåmà"...


R. M.

lunedì 9 ottobre 2006

Ål quårtirö.

Ål quårtirö

Tra i påròl ch'ùmå  trådùt l'àltår dì gh'érå åncåsì "Fén". L'è unå påròlå ch'l'å gh'à tånti significà intål nòs diålåt, iün då cùi l'è "Fieno". Å gh'è quàtår quålità 'd fén:  ål måšéngh (maggengo), ch' l'è ål prim å vès tåià; pö vénå l'ågustån (agostano), ål tårsö (terzuolo) e quàrt e ültim, ål quårtirö (quartirolo).  I dišån che l'èrbå ch'lå gnìvå sü dòp ål tèrs tài ågh dàvå ål lat un åròmå pårticulàr, che pö ål påsàvå ål furmàg fài tra sétémbår e utùbår, ch'ås ciåmàvå, e 's ciàmå åncùrå ådès, "quårtirö" (quartirolo).  Så vurì såvèn pusè sü cul furmàg chi, pudì våd cùlå pàginå chi.  Å mén, intånt, m'è gnü fam...


R. M.

domenica 8 ottobre 2006

Då "Fas" å...

Ål fèr då pra (foto B. Molinari).

Iér dòpdišnà, sùmå åndài åvanti å trådüv i påròl chi cuménciån pår F. Sùmå pårtì då "Fas" (fascio) e sùmå rivà, p'r ådès, å...(éhm)... "Figå" (ébén? Si ch'ål gh'è...L'è unå påròlå me un'åltrå, tåntu pü ål dì d'incö!...).  Tra i påròl ch'ùmå trådùt, gh'érå åncåsì "fèr då pra" (falce fienaia).  Intlå fòto gh'è ål fèr då pra ch'ås trövå ål Müšéo d'Ulévån, indùå ål gh'è tåntå ròb d'unå vòltå...Å prupòšit åd fòto: intånt ch'å séråm dré låurà, gh'è gnü mè šånår Ròbèrto e ål s'à fai lå fòto (in alt å dèstrå): sùmå åncå nüm "ròb d'unå vòltå"? Mah!...
Un'àltrå påròlå ch'ùmå truà l'è "": si ch'ål vö dì, in itåliån? Pruè å fa ål nòs "quiz", å dèstrå. (I fai cul dlå vòltå påsà? "Fårlòch" ål vö dì "grossa quantità").

R. M.

martedì 3 ottobre 2006

Då "Fa" å "Fårsö".

I fårsö åd Sån Giüšèp

Sàbåt påsà ùmå cumincià å trådüv i påròl chi cuménciån pår F: sùmå pårtì då "Fa" e sùmå rivà, p'rådès, å "Fårsö" (frittelle). Tra i påròl ch'ùmå truà, å gh'è åncåsì "fårlòch": si ch'å vö dì in itåliån? Sårnisè lå rispòstå giüstà intål nòs "quiz", å dèstrå.  Å prupòšit: ål 70 pår cént då cùi ch'ån rispòst ål "quiz" åd l'àltrå vòltå iån induinà: "éndi" ål vö dì åncåsì "pòch pulìd". Bràvi!

R. M.