domenica 22 ottobre 2006

Då "Fnèstrå" å "Fulàr".

Ål fugón.

Iér dòp dišnà, me tüti i sàbåt (ò quàši...), sùmå  åndài åvånti å trådüv dål nòs diålåt in itåliån i påròl chi cuménciån pår "F". Pårtåndå  då "Fnèstrå" (Finestra), sùmå rivà  å "Fulàr " (Foulard). Tra i påròl ch'ùmå truà, gh'érå åncåsì "Fugón". Ål fugón l'érå un fuliè åd råmèrå pår scåldà l'àquå, förå 'd ca, ò pår låvà i pagn, ò pår scutà lå cùdiå dål gugnìn, dòp che ål måsulàr ål l'àvå måsà,  pår pö rås-ciàgh viå i pél. Püsè åvånti dišårùmå un quaicòs sü 'l gugnìn e ...lå sò fén...

Vérsión in itåliån:


Ieri pomeriggio, come tutti i sabati (o quasi...), siamo andati avanti

a tradurre dal nostro dialetto in italiano le parole che cominciano per "F". Partendo da "Fnèstrå" (finestra), siamo arrivati a "Fulàr" (Foulard). Tra le parole che abbiamo trovato, c'era pure "Fugón". Il "fugón" era un focolare di lamiera per scaldare l'acqua, all'aperto, o per fare il bucato o per scottare la cotenna del maiale, dopo che il macellaio l'aveva ucciso, per poi raschiar via i peli. Più avanti diremo qualcosa sul maiale e ...la sua fine...


R. M.

Nessun commento:

Posta un commento