venerdì 31 agosto 2007

Che pòclå!...

Mastro Ciliégiå.

Gh'i in mént Mastro Ciliégiå, ål lignåmè ch'ågh dà å Gèpèto ål tòch åd lågn då fa un büråtén? Collodi ål dišå che ål gh'àvå sémpår unå pòclå rùså me un gråfión mådür..."Pòclå", già...Un nåšón bèl gròs e rutónd me...unå pòclå! Chi in Lümlénå lå pòclå l'èrå unå bìå 'd lågn, då giügà, må pår dì lå vrità å sùmå nò 'd che giögh ål duìvå tråtàs: unå spécie åd giögh di buc, coi buc åd lågn? Un ånténà di clip-clap, cui micidiàl bålåt ligà å unå còrdå che divèrsi an fa ås fàvån girà, rumpåndå i timpåni e un quåicòs d'àltår? Chi l'è che ån nå sa püsè, ch'ås dàiå unå mån!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ricordate mastro Ciliegia, il falegname che dà a Geppetto il pezzo

di legno per fare un burattino? Collodi dice che aveva sempre un nasone rosso come una ciliegia matura..."Pòclå", già...Un nasone bel grosso e rotondo come... una pòclå! Qui in Lomellina la pòclå era una biglia di legno, da giocare, ma a dire il vero non sappiamo di che gioco dovesse trattarsi: una specie di gioco delle bocce, con le bocce di legno? Un antenato delle clip-clap, quelle micidiali palline legate ad una corda che diversi anni fa si facevano girare, rompendo i timpani e qualcos'altro? Chi ne sa di più, ci dia una mano!...

R. M.

domenica 26 agosto 2007

Pög e püli.


lunedì 20 agosto 2007

Pèc...péciàdå...pécòlå...

Mónšå mécànicå (fòto © 2004 David Monniaux)

Åndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "P", ùmå truà åncåsì "Péc", lå måmèlå cui purén di vach e "Péciàdå", ùnå ròbå lóngå e tårméntå nuiùšå ("Öh, che péciàdå!..."). Pö das che "Péc" e "Péciådå" i vénån dål låtén "pinso, pinsere", ciuè "schisà" e diš che då "pinsa(m)" å vénå åncåsì "piså"...E dóncå, "Öh, che péciàdå!..." pudrìsåm trådüvlå in itåliån, guàrdå un pò, cun "Oh, che pizza!...", pårchè ål séns l'è stés...
E "pécòlå"? Chi lå ròbå lå vénå püsè difìcilå... Un pò dåpårtüt, chi ål nòrd, gh'è 'l mòd åd dì "Tå m'è fai gni lå pécòlå!...", målåtìå c'lå dà "...Lå pèl dål cü ch'å så scòlå!...". Dišùmå insì quånd un quàidün å s' à fai spità tåntå témp e nüm sùmå stai lì,  cun l'inchiét ådòs e nuià, pår tüt ål témp... Må "pécòlå", mich'å pudùmå trådüvlå, in itåliån? Fórse l'è ùnå mudificåsión åd "péciàdå" pår fa lå rìmå cun "scòlå"? Chi l'è ch'ån nå sa un quåicòs?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Proseguendo nel tradurre le parole del nostro dialetto che

cominciano per "P", abbiamo trovato anche "Péc", la mammella comprensiva dei capezzoli delle mucche e "Péciàdå" ("Peciata"?), una cosa lunga e particolarmente noiosa ("Öh, che péciàdå!..."). Può darsi che "Péc" e "Péciådå" provengano dal latino "pinso, pinsere", cioè "schiacciare" e pare che da "pinsa(m)" derivi anche "pizza"... E dunque "Öh, che péciàdå!..." potremmo tradurla in italiano, guarda un po', con "Oh, che pizza!...", perchè il senso è lo stesso...
E "pécòlå"? Qui la cosa si fa più difficile... Un po' dappertutto, qui al nord, c'è il modo di dire "Mi hai fatto venire la 'pecòlla' ", malattia che dà "...La pelle del culo che si scolla!...". Diciamo così quando qualcuno ci ha fatto aspettare tanto tempo e noi siamo stati lì, pieni di ansia e annoiati, per tutto il tempo....Ma "pécòlå", come possiamo tradurla, in italiano? Forse è una modificazione di "peciata" per far la rima con "scolla"? Chi ne sa qualcosa?

R. M.

mercoledì 15 agosto 2007

BÓN FÉRÅGÙST! - 1

"Istài" (Pàul Màgi).


Å tüti i åmìš dål "Blògh dål bårdügh"...

BÓN FÉRÅGÙST

d
å cui d'"Ål nòs diålåt"!

(Intlå fòto: Pàul Màgi, då " I Quàtår Stågión", in Pålàsi Cårdòli: "L'Istài").

R. M.

Vérsión in itåliån:

A tutti gli amici del "Blog del bårdügh"...


BUON FERRAGOSTO


da quelli de "Il nostro dialetto"!

(Nella foto: Paolo Maggi, da "Le Quattro Stagioni", in Palazzo Cardoli: "L'Estate").

R. M.

mercoledì 8 agosto 2007

Un àltår blògh tüt in diålåt.

Ål blògh in diålåt cåtålån.

L'è giåmò d'un quai dì ch'ål gh'è in réd un àltår blògh tüt in diålåt. L'è un blògh in diålåt cåtålån, nò fàcil då cåpì (e 'l nòs, ålùrå?) e ål lå ténå Eduard, un fiö 'd 25 an ch'ål vìvå å Fålgòns, in Cåtålògnå (Spàgnå).
Ål blògh ås ciàmå "Voltreu tots el racons i tornareu a Falgons", che, å naš, ål duvrìs vurè dì: "Vultårö tüti i cåntón e gnårö indré å Falgons": må són nò sicür... Eduard l'à mis un culégåmént ål nòs blògh dål bårdügh e mén ö fai atårtånt cul sò. Spérùmå che åncå lü ågh lå fàiå å fa un quaicòs p'r ål sò diålåt!...

R. M.


Vérsión in itåliån:

E' già da qualche giorno in rete un altro blog tutto in dialetto. E'

un blog in dialetto catalano, non facile da capire (e il nostro, allora?) e lo tiene Edoardo, un ragazzo di 25 anni che vive a Falgons, in Catalogna (Spagna). Il blog si chiama "Voltreu tots el racons i tornareu a Falgons", che a naso, dovrebbe voler dire: "Volterò tutti gli angoli e tornerò a Falgons": ma non sono sicuro...Edoardo ha inserito un link al nostro blog del bårdügh e io ho fatto altrettanto col suo. Speriamo che anche lui riesca a fare qualcosa per il suo dialetto!...


R. M.

domenica 5 agosto 2007

Påtåtùch!

Riliév cun di suldà åustrìåch (fòto åd Michal Mañas).

Iér dòpdišnà, åndåndå åvånti å trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "P", ås sùmå imbåtü in "påtåtùch" (patatucco). S'ågh dišå å unå pårsónå un pò cuiunòtå, gòfå se nò pròpi stüpidå. Lå spiégåsión? Lå påròlå lå sårìs såltà fö incrušiåndå lå primå part åd "påtàtå" cun l'ültimå part åd "måmålüch". D'urìgin vénétå, lå påròlå l'érå rivòltå dåchindrérå åi suldà åustriåch e tudåsch, grån mångióni åd påtàti...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto che cominciano per "P", ci siamo imbattuti in "påtåtùch" (patatucco). Lo si dice a una persona un po' sempliciotta, goffa se non proprio stupida. La spiegazione? La parola sarebbe uscita dall'incrocio della prima parte di "patata" con l'ultima parte di "mammalucco". D'origine veneta, la parola era rivolta un tempo ai soldati austriaci e tedeschi, gran mangiatori di patate...

R. M.

giovedì 2 agosto 2007

Lå Fèstå åd l'Òm!

Nåpuléón

Incö, dü ågùst, l'è... lå Fèstå åd l'Òm!...Må che månérå, gh'è åncùrå un quaidün che ål sa nò ål pårchè? Ån n'ùmå giåmò pårlà intål blògh un quai témp fa, må l'è méi ripét lå stòriå. Dóncå, diš che quånd å séråm sùtå Nåpuléón e i Fråncéš, å l'Åcådèmiå åd Mòdénå, i stüdént , å lå måténå, måtåndå sü cui cålsón tårméntå strénc dlå divìšå, i duìvån inguålàs bén i..."giuièl  åd fåmìgliå", sintåndå tüti i vòlt l'ùrdin:

"Les deux  (couillons) à gauche!", ciuè: "I dü (cuión) å snìstrå!".

"Deux à gauche" incó, "Deux à gauche" dumån, gh'è gnü fö in diålåt "Dü ågùst", lå fèstå åd l'Òm!...
E ålùrå: åugùri å tüti i òm!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi, due agosto, è...la Festa dell'Uomo!...Ma come, c'è ancora

qualcuno che non sa il perchè? Ne abbiamo già parlato sul blog qualche tempo fa, ma è meglio ripetere la storia. Dunque, si dice che quando eravamo sotto Napoleone e i Francesi, all'Accademia di Modena, gli studenti, alla mattina, indossando quei pantaloni strettissimi della divisa, dovevano sistemarsi bene i..."gioielli di famiglia", sentendo tutte le volte l'ordine:

"Les deux  (couillons) à gauche!", cioè:  "I due (coglioni) a sinìstra!".

"Deux à gauche" oggi, "Deux à gauche" domani, è uscito in dialetto "Dü ågùst", due agosto, la festa dell'Uomo!...
E allora: auguri a tutti gli uomini!...

R. M.