domenica 23 giugno 2013

Ågh cålàvå pü 'mmà lå quinòå!...Eh, i mårubén d'ùnå vòltå!...

sabato 22 giugno 2013

Ciåpà å pulè.Ùnå dònå l'à ciåpà å pulè ål sò òm cun l'åmànte: l'òm l'è 'ndài fòrt me cul di cinch sòld e lå sò muié l'à strüšà lå rivàl fén ch'ål l'à trai šü d'un rivón... Puténså di còrån!...