venerdì 27 febbraio 2009

I diålåt i èn dré murì.

Cårténå di léngv in pérìcul in Euròpå.

Dumìmcå påsà, intål giurnàl "Libero" gh érå un årtìcul sùrå i léngv e i diålåt ch'i èn å ris-c då scumpårì. Sécónd l'Unesco (l'urgånišåsión di Nåsión Ünì pår l'édücåsión, lå sciénså e lå cultürä), 2500 di 6900 léngv / diålåt pårlà intål mónd i èn in pérìcul. Intlå càrtå, ùnå lénguå/diålåt sgnà cul bålén giàld l' è in pérìcul grav, pårchè i fiö å l' impàrån pü me lénguå màdår e ål lå cåpìsån pòch. Intå cul séns chi, ål Lumbàrd l' è sgnà in giàld e dóncå ål rìs-ciå då scumpårì. Püsè che ål Lumbàrd, che pår dìlå tütå l'éšìstå nò, pudrìsåm dì ch'i èn å ris-c tüti i diålåt dlå nòså régión e dóncå åncå ål nòs diålät!...Fénå å quånd ål sårà pårlà e cåpì ål "sånåšårén"?
Spérùmå då finì 'l nòs lìbår in témp!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Domenica scorsa, sul quotidiano "Libero" c'era un articolo sulle

lingue e i dialetti che sono a rischio d'estinzione. Secondo l'Unesco (l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura), 2500 delle 6900 lingue/dialetti parlati nel mondo sono in pericolo. Nella carta, una lingua/dialetto segnato col pallino giallo è in grave pericolo, perchè i bambini non l'imparano più come lingua madre e lo capiscono poco. In tal senso, il Lombardo è segnato in giallo e dunque rischia di scomparire. Più che il Lombardo, che in verità non esiste, potremmo dire che sono a rischio tutti i dialetti della nostra regione, compreso anche il nostro dialetto!...Fino a quando sarà parlato e capito il "sannazzarese"?
Speriamo di terminare in tempo il nostro libro!...

R. M.

martedì 24 febbraio 2009

I bålårén dål Grüp Forràs.


Dumìncå påsà, ål Cårnuàl Burgùndo, gh è stai l'éšibisión di bålårén dål grüp fólch "Forràs", åd Százhalombatta, lå citådénå ünghéréšå gémélà cun Sånåšà. Tüti tårméntå giùn, må brav pår dåbón, i ån préšéntà divèrsi bal trådisiùnàl dlå sò tèrå: pår mè cünt, lå ròbå püsè bèlå åd tüt ål cårnuàl då st'an.

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Domenica scorsa, al Carnevale Burgundo, c'è stata l'esibizione dei

ballerini del gruppo folk "Forràs", di Százhalombatta, la cittadina ungherese gemellata con Sannazzaro. Tutti giovanissimi, ma davvero bravi, hanno presentati diversi balli tradizionali della loro terra: a mio parere, l'evento più bello di tutto il carnevale di quest'anno.

R. M.

mercoledì 18 febbraio 2009

Lå cånsón åd Crånvà.


Sùmå rivà å Cårnuàl e m'è gnü in mént un mòd åd dì dål nòs diålåt ch'ål fa: "Ål l'à pågà ùnå cånsón åd crånvà", ciuè gnìntå. Fórse, dåchindrérå, å Cårnuàl, i cånsón e i bal p'r i stra i érån üšuàl e gh åndàvå nò pågà pår sintì dlå müšicå. In àltår mumént åd l'an, invéci, gh érå åmmà i sunådù åmbülånt e gh åndàvå dagh un quåi suldén. Lå påròla crånvà lå rìvå då dådlà då Pò, d'indùå l'è påsà intål nòs diålåt åmmà in cùlå ésprésión chi.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Siamo arrivati al Carnevale e mi son ricordato che

 un modo di dire del nostro dialetto recita: "L'ha pagato (con) una canzone di carnevale", cioè nulla. Forse, un tempo, nel periodo di Carnevale, i canti e i balli per le strade erano usuali e non bisognava pagare nulla per sentire della musica. In altri perodi dell'anno, invece, c'eran solo i musicanti di strada, e bisognava dar loro qualche soldino. La parola crånvà (carnevale) è originaria dell'Oltrepo, da dove è passata nel nostro dialetto solo in questa espressione.

R. M.

lunedì 16 febbraio 2009

Sånåšà Vìdéo Blògh.


Iér gh è nåsü un àltår mè blògh, ål tèrs (tån' me s'å gh füs nò cår'n ål fögh åsè!...). Pår dì lå vrità, ål sårìs un vidéòblògh, indùå che riciàmi di filmà åmåturiàl sùrå évént, månifèståsión, célébråsión e vari àltår åspèt dlå vìtå in påìš. Ål prim vìdéo ch'ö riciåmà ål riguàrdå ål Piéràngélo Fåsén, che pròpi in cui dì chi l'à préšéntà lå sò cåndidåtürå å sìndich pår i élésión cumünàl åd giügn.  Ål blògh ås ciàmå Sannazzaro Video Blog: åndè å dà un'uciàdå.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri ha preso il via un altro mio blog, il terzo (come se non ci fosse

abbastanza carne al fuoco!...). Veramente, sarebbe un videoblog, in cui richiamo filmati amatoriali su eventi, manifestazioni, celebrazioni e vari altri aspetti della vita in paese. Il primo video che ho richiamato riguarda Pierangelo Fazzini, che proprio in questi giorni ha presentato la sua candidatura a sindaco per le elezioni comunali di giugno. Il    blog si chiama Sannazzaro Video Blog: andate a dare un'occhiata.

R. M.

domenica 15 febbraio 2009

Ål cåtlinón.


Inti mòd åd dì dål nòs diålåt ùmå truà püsè d'ùnå vòltå lå påròlå "cåtlinón". Ål cåtlinón ål sårìs ål picchio verde, må ål séns dlå paròlå, in diålåt, ål smiårìs stés me "üšé dål målåugüri": sich'ål gh éntrå, ålùrå, ål picchio verde? Fórse "cåtlinón" ål pudrìs gni dål spågnö "Cåtålinón", ål sèråv büf må fifón e guaståfèstå åd Dón Giuàn (Leporello, intl'òpérå 'd Mozart).
Un àltår di nòs tånti dübi!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Nei modi di dire del nostro dialetto abbiamo trovato la parola

"cåtlinón". Il cåtlinón sarebbe il picchio verede, ma il senso della parola, in dialetto, sembrerebbe rimandare a "uccello del malaugurio": cosa c'entra, allora, il picchio verde? Forse  "cåtlinón" potrebbe derivare dallo spagnolo "Cåtålinón", il servo buffo ma fifone e guastafeste di Don giovanni (Leporello, nell'opera di Mozart).
Un altro dei nostri tanti dubbi!...

R. M.

giovedì 12 febbraio 2009

Lå cràvå biciumbèlå.

Lå cràvå biciumbèlå.

Lå cràvå.

Åndåndå inån å riléš i mòd åd dì dål nòs diålåt ch'àvåm truà e cåtålùgà, ås sùmå imbåtü intlå..."cràvå biciumbèlå". Lå cràvå, cùlå åd lågn, pår råsià i bic e i tòch åd lågn lóngh, in itåliån lå sårìs lå "pietica". Må lå cràvå biciumbèlå l'è cùlå dlå stòriå "La capra ferrata", ùnå nuvèlå tuscånå püblicà dål Vitòri Imbriani intlå sò råcòltå "Novellaja fiorentina", intål 1871. Ùnå bèlå vérsión dlå stòriå, ilüstrà cun di bèi tàul å culùr, ål l'ö truà on line å cul sìto chi. Må 'l prublémå l'è lå påròlå "biciumbèlå": d'indùå lå sàltå fö?

R. M.


Vérsión in Itåliån:


Proseguendo nella rilettura dei modi di dire del nostro dialetto che avevamo

trovato e catalogato, ci siamo imbattuti nella..."cràvå biciumbèlå" (capra biciombella). La cràvå, quella dim legno, per segare i ceppi e i pezzi di legno lunghi, in italiano corrisponde a "pietica". Ma la capra biciombella è quella della storia "La capra ferrata", una novella toscana pubblicata da Vittorio Imbriani nella sua raccolta "Novellaja fiorentina", nel 1871. Una bella versione della storia, illustrata con belle tavole a colori, l'ho trovata on line a questo sito. Ma il problema è la parola "biciumbèlå": da dove proviene?

R. M.

martedì 10 febbraio 2009

Mål'àriå å Sånåšà.


Sì, l'è pròpi vèrå: å Sånåšà gh è lå mal'ariå, nò lå målåtìå infétìvå, må pròpi l'àriå cåtìvå e inquinà: l'è un pès ch'ål lå sùmå e ål fa bén ål Gàspår Åmàri å urgånišà åncå då nüm l'inisiåtìvå dlå Légåmbiénte. Måt fö dlå fnèstrå ò inti bålcón i linsö biånch e pö ritirài dòp un pari åd méš ål var püsè che mìlå discüsión sùrå ål stat åd l'àriå ch'å réspirùmå in påìš...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sì, è proprio vero: a Sannazzaro c'è la mal'aria, non la malattia

infettiva, ma proprio l'aria cattiva e inquinata: è un pezzo che lo sappiamo e fa bene Gaspare Amari a organizzare anche da noi l'iniziativa della Legambiente. Esporre alla finestra o nei balconi le lenzuola bianche e poi ritirarle dopo un paio di mesi vale più di mille discussioni intorno allo stato dell'aria che respiriamo in paese...

R. M.

mercoledì 4 febbraio 2009

Å gh uà l'umbrèlå incö?

Méteo in diålåt.

Giråndå in Intérnét ö truà cul sìto chi: http://umbrela.cagnulein.com/. L'è un sit åd prévišión dål témp scrit in diålåt (åm pårårìs dl'Émìliå Rumàgnå), ch'ål rispóndå å lå dumåndå: "Å gh uà l'umbrèlå incö?". L'è 'sè insérì ål còdic pustàl ò ål nòm dål cumün ed èco lå rispòstå! Incö, pår Sånåšà, l'umbrèlå lå duvrìs nò sårvì...Vådrùmå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Girando in Internet ho trovato questo sito:
http://umbrela.cagnulein.com/. È un sito di previsioni del tempo scritto in dialetto (mi sembrerebbe dell'Emilia Romagna), che risponde alla domanda: "Serve l'ombrello oggi?". Basta inserire il codice postale o il nome del comune ed ecco la risposta Oggi, per Sannazzaro, l'ombrello non dovrebbe servire...Vedremo...

R. M.

martedì 3 febbraio 2009

Cåmpè 'd butégå.

Unå butégå.

L'ésprèssión dål nòs diålåt "Cåmpè 'd butégå" l'è fàcil då trådüv in itåliån: lå curispóndå å "fondo di magazzino", un årtìcul invindü, mågàri pårchè förå mòdå... Må l'è lå påròlå "cåmpè" ch'ås à dai då pinsà: d'indùå lå pö gni? E mich' å pudùmå trådüvlå, létérålmént? Ål "cåmpè", intèš me guàrdiå cåmpèstre, ål gh éntrå gnìntå. E ålùrå? Fórse å gh éntrå ål vèrbo fråncéš "camper", che ål vurìs dì, fra l'àltår, "piantarsi": fórse che ål cåmpè 'd butégå ås piåntå lì in négòsi e ål va pü vìå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'espressione del nostro dialetto "Cåmpè 'd butégå" è facile da

tradurre in italiano: corrisponde a "fondo di magazzino", un articolo invenduto, magari perchè fuori moda... Ma è la parola "cåmpè" che ci dà da pensare: da dove può provenire? E come possiamo tradurla, letteralmente? Il "cåmpè", inteso come guardia campestre, non c'entra nulla. E allora? Forse c'entra il verbo francese "camper", che vorrebbe dire, fra l'altro, "piantarsi": forse che il fondo di magazzino si pianta lì in negozio e non va più via...

R. M.

domenica 1 febbraio 2009

Lå Shoah in bibliutécå.


Iér måténå, in Bibliutécå, gh érå lå "Giurnà dlå Mémòriå": di frónt åi fiö åd tèrså médiå s'è pårlà dla Shoah, di cåmp åd cuncéntråmént e dål stérmìnio åd milión åd pårsón: tüt ròb åd sésåntå e pàså an fa, må che pudùmå nò e duvùmå nò šmintià. Trè fiöl di süpériùr åd Vigévån i ån fai våd un filmà fai då lur e ch'l'érå stai prémià å un cuncùrs. L'åtùr Càrlo Ferrara l'à lišü di pàgin tårméntå cumuvént e i åuturità préšént i èn intérvénü tinåndå ùnå lìsión då stòriå che i fiö då scòlå i ån séguì cun åténsión e pårtécipåsión. Insùmå: ùnå grån bèlå célébråsión dlå "Giurnà dlå Mémòriå", cùlå di st'an!
(Tüti i  vìdéo å cùlå pàginå chi).

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Ieri mattina, alla Biblioteca Civica, s'è tenuta lå "Giornata della

Memoria": di fronte ai ragazzi di terza media s'è parlato della Shoah, dei campi di concentramento e dello sterminio di milioni di persone: tutti avvenimenti di sessanta e più anni fa, ma che non possiamo, non dobbiamo dimenticare. Tre ragazze delle superiori di Vigevano hanno presentato un filmato da loro prodotto e che era stato premiato ad un concorso. L'attore Carlo Ferrara ha letto pagine assai commoventi e le autorità presenti sono intervenute tenendo una lezione di storia che gli studenti hanno seguito con attenzione e partecipazione. Insomma: una gran bella celebrazione della "Giornata della Memoria", quella di quest'anno!
(Tutti i video a questa pagina)

R. M.