mercoledì 31 dicembre 2008

Bón An! - 1


Bón An å tüti i åmiš dål "Blògh dål bårdügh", cun unå cånsón... åd cinquånt'an fa!

R. M.

domenica 28 dicembre 2008

Dà då du.


Lå cånsón åd Raf, "Dü", lå gh éntrå pòch e gnìntå cun cul pòst chi, ch'ål pàrlå d'un àltår mòd åd dì dål nòs diålåt ch'å sùmå nò bón då spiégà fénå in fónd: "Dà då du". Ål séns ål lå sùmå, ål vö dì "daglå då cåpì" å un quåidün, ciårcånda då cunvìnciål d'un quåicòs. Må... sich'ål gh éntrå ål "du", tra l'àltår ål féminìl? "Dà då du" che ròbå, létérålmént? Mah!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

La canzone di Raf, "Due", c'entra poco e nulla con questo post,

che parla di un altro modo di dire del nostro dialetto che non siamo capaci di spiefare a fondo: "Dà då du" - dar da due (?). Il significato di fondo lo sappiamo, vuol dire "farla intendere" a qualcuno, cercando di convincerlo di qualcosa. Ma...cosa c'entra il "due", tra l'altro al femminile? "Darla da due" che cosa, letteralmente? Mah!...

R. M.

mercoledì 24 dicembre 2008

Pìvå, pìvå...


Unå méludìå  'd Nådàl tårméntå cunusü in tütå lå Lumbårdìå:


In diålåt (nò ål nòs, pérò...):
In italiano:


Pìa, pìa, l'òli d'ulìva,

pìa, pìa, l'òli d'ulà!
L'è 'l Bambin che porta i belé
L'è la mama che spènd i dané.


Pia pia suna la pia

Pia pia suna 'l baghèt
Canta, canta bèla fiùr
l'è nassìt ol nòst Signùr:
l'è nassìt in Betleèm
tra 'l bö e l'asinèl.Gh'è gnà fassa, gnà panisèl
per fassà chèl Bambì bèl;
gh'è gnà fassa, gnà lensöl

per fassà chèl bèl fiöl
Piva, piva, l'olio d'oliva,
piva, piva, l'olio d'olà!
E' il Bambino che porta i regali
è la mamma che spende i denari.


Piva piva suona la piva
piva piva suona la zampogna
Canta, canta bel fiore
è nato Nostro Signore
è nato in Betlemme
tra il bue e l'asinello.


Non c'è né una fascia né un pannicello
per fasciare quel Bambino bello;
 non c'è nè una fascia, nè un lenzuolo
per fasciare quel bel figliolo.


Bón Nådàl å tüti då cui dål nòs diålåt!


R. M.

domenica 7 dicembre 2008

Tåià i pagn ådòs.


Un àltår mòd åd dì dål nòs diålåt ch'å sa fai gni mat iér dòpdišnà: "Tåià i pagn ådòs å un quaidün". Ål lå sùmå che ål vö dì "spårlà då brüt d'unå pårsónå", må...pårchè "tåià i pagn ådòs"? Fórse ål vurìs dì tåiàgh i pagn å un quaidün pår fa våd i mågàgn ch'ål gh à sùtå? Ópürå fa di pagn sü mšüra dlå pårsóna,  in unå månérå tålméntå précìšå då måt in évidénså pròpi tüti i sò difèt?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un altro modo di dire del nostro dialetto che ci ha fatto ammattire

ieri pomeriggio: "Tåià i pagn ådòs å un quaidün". Sappiamo che vuol dire "sparlare pesantemente di una persona", ma...perchè "tagliare i panni addosso"? Forse vorrebbe dire tagliare i vestiti a qualcuno così da mostrare le magagne che ha sotto? Oppure confezionare vestiti su misura della persona, in una maniera talmente precisa da mettere in evidenza proprio tutti i suoi difetti?

R. M.sparlare pesantemente degli altri con critiche attagliate alla loro persona? Tagliare i panni addosso può significare sia confezionare artigianalmente abiti sulle misure specifiche di una persona, evidenziandone anche i difetti, sia tagliare i vestiti indossati da qualcuno per mettere a nudo le sue magagne nascoste.

lunedì 1 dicembre 2008

Å l'àquå gråndå.


Sàbåt påsà, måtåndå å pòst di àltår mòd åd då insérì intål lìbår sùrå ål nòs diålåt, ùmå truà åncå cuschì:
"L'è sémpår méi åndà å l'àquå gråndå", ciùè: s'å gh ùmå unå målåtìå sériå, l'è méi åndà in un uspidàl impurtånt ò då un brav spéciålìstå, pütòst che cuntintàs dål dutùr dlå mùtuå; e dóncå, "å l'àquå gråndå". Må pårchè pròpi "å l'àquå gråndå"? Fórse che "àquå gråndå" l'è unå curüsión åd "Ca' gråndå", che p'r i Milånéš l'è ål "Niguàrdå", l'uspidàl püsè gròs åd Milån (e dlå Lumbårdìå)? Pö das, må ö nò truà un mòd åd dì sìmil inti sit on line sùrå ål diålåt milånéš...Chi l'è ch'ån nå sa un quåicòs?


R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sabato scorso, sistemando degli altri modi di dire da inserire nel

libro sul nostro dialetto, abbiamo trovato anche questo: "L'è sémpår méi åndà å l'àquå gråndå" (conviene sempre andare all'acqua grande), cioè: se abbiamo una malattia seria, è meglio andare in un ospedale importante o da un bravo specialista, piuttosto che accontentarsi del medico della mutua; e dunque, all'"acqua grande". Ma perchè proprio "all'acqua grande"? Forse che "acqua grande" è una corruzione di "Ca' grande", che per i Milanesi è il "Niguarda", l'ospedale più grande di Milano (e della Lombardia)? Può darsi, ma non ho trovato un modo di dire simile nei siti on line sul dialetto milanese...Chi ne sa qualcos?

R. M.