sabato 29 marzo 2008

I dü Gibèlå e 'l nòs diålåt (3).

Un àltår éšémpi åd diàlugh fra i dü prutågunistå dål libår "Ålpinìstå såvåtón", i Gibèlå 'd Sånåšà che, in vilégiåtürå ål lagh d'Òrtå, i vån å pèrdås dòp unå sålìdå in muntàgnå. Püsè che in diålåt sånåšårén, i dü tåpén å smìå chi pàrlån unå spécie 'd milånéš!... L'è un pécà, pårchè p'r ål rèst, ål libår dål Càgnå l'è tårméntå divårtént!

" — Sem fora de strada! — riflettè Martina.
Fora del mond a dirittura! — gridò Gaudenzio.
E pura là gh’era el senter.
Gh'era un corno te disi! — sclamò il droghiere irritato; — mi sont un asen, ma ti, va la,... che talentona!

I "vér" Gibèlå i åvrìsån dì:

" — Sùmå förå då stra! — riflettè Martina.
Förå dål mónd ådritüra/ — gridò Gaudenzio.
Epürå là gh’érå ål sinté.
Gh'érå un còrån, åt dìši! — sclamò il droghiere irritato; — mén són un àšu, må ti, va là,... che tårméntå spèrtå! ...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un altro esempio di dialogo fra i due protagonisti del libro
"Alpinisti ciabattoni", i Gibella di Sannazzaro che, in villeggiatura al lago d'Orta, finiscono col perdersi dopo una salita in montagna. Più che in dialetto sannazzarese, i due tapini sembra che parlino una specie di milanese!... E' un peccato, perchè per il resto il libro del Cagna è veramente divertente!

" — Sem fora de strada! — riflettè Martina.
Fora del mond a dirittura! — gridò Gaudenzio.
E pura là gh’era el senter.
Gh'era un corno te disi! — sclamò il droghiere irritato; — mi sont un asen, ma ti, va la,... che talentona!

I "veri" Gibella avrebbero detto:

" — Sùmå förå då stra! — riflettè Martina.
Förå dål mónd ådritüra/ — gridò Gaudenzio.
Epürå là gh’érå ål sinté.
Gh'érå un còrån, åt dìši! — sclamò il droghiere irritato; — mén són un àšu, må ti, va là,... che tårméntå spèrtå! ...".


R. M.

venerdì 28 marzo 2008

I dü Gibèlå e 'l nòs diålåt (2).

Décišåmént, ål Càgnå, l'åutùr dål libår "Ålpinìstå såvåtón", l'è nò gnü å 'ršintà i sò pagn å Pò: quånd ål fa pårlà i Gibèlå, i dü prutågunistå dål libår, åd Sånåšà, ål scrìvå in un diålåt che åd lümlén ål gh'à tårméntå pòch!... Èco un àltår éšémpi:

"...I Gibella intanto disputavano sul modo più decente di ritirare il loro bagaglio dall'Albergo del Persico.
Te vet la — diceva Martina -— se paga el conto, e se porta via la roba.
E se ciaman dove vo? — obbiettò Gaudenzio.
Oh bela! cosa han da savè lor?... Vò dove me fa piasè! ...".

I "vér" Gibèlå i åvrìsån dì:

Åt vè là, ås pàgå ål cünt e 's pòrtå vìå lå ròbå.
E si ciàmån indùå å vón?
Oh bèlå! Sich'i ån då såvè lur?... Vón indùå åm par e piàs! ...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Decisamente, il Cagna, l'autore del libro "Alpinisti ciabattoni", non

è venuto a risciacquare i suoi panni in Po: quando fa parlare i Gibella, i due protagonisti del libro, di Sannazzaro, scrive in un dialetto che di lomellino ha pochissimo!... Ecco un altro esempio:

"...I Gibella intanto disputavano sul modo più decente di ritirare il loro bagaglio dall'Albergo del Persico.
Te vet la — diceva Martina -— se paga el conto, e se porta via la roba.
E se ciaman dove vo? — obbiettò Gaudenzio.
Oh bela! cosa han da savè lor?... Vò dove me fa piasè! ...".

I "veri" Gibella avrebbero detto:

Åt vè là, ås pàgå ål cünt e 's pòrtå vìå lå ròbå.
E si ciàmån indùå å vón?
Oh bèlå! Sich'i ån då såvè lur?... Vón indùå åm par e piàs! ...".

R. M.

giovedì 27 marzo 2008

I dü Gibèlå e 'l nòs diålåt.

Àvå giåmò pårlà chi dål libår "Ålpinìstå såvåtón", dl'Åchìle Giuàn Càgnå, cun i dü prutågunìstå principàl ch' i èn dü sånåšårén, che å lå fén dål '800 i vån in vilégiåtürå ål lagh d'Ortå. L'åutùr ål fa pårlà i dü Gibèlå in diålåt divèrsi vòlt, må ås vådå ch'l'érå nò tåntå pràtich dål diålåt åd Sånåšà... Guårdùmå cul ésémpi chi: sùmå å l'inìsi dål libår e l'åutùr ål déscrìvå lå siùrå Gibèrnå:


"...Cappello a tese larghe, alto conico, e sopra fiori, grappoli, piumetti, tutto annuvolato in un velo di tulle; una montagna piena di sporgenze che urtavano da ogni parte, tenendola in un disagio che dava malinconia.
Leva quela cavagna che te ghet in testa, — le disse il marito, — ghe n’è ancura per un’ora!...".


Ål "vér" siùr Gibèlå l'åvrìs dì:

Càvåt cùlå cåvàgnå ch'å tå gh'è in cò, ... Ågh n’è åncùrå p'r un’urå!...".

R. M.

Vérsión in itåliån:

Avevo già parlato qui del libto "Alpinisti ciabattoni", di Achille

Giovanni Cagna, con i due protagonisti principali che sono di Sannazzaro, che alla fine dell'800 vanno in villeggiatura al lago d'Orta. L'autore fa parlare i due Giberna in dialetto diverse volte, ma si vede che non era tanto pratico del dialetto di Sannazzaro... Vediamo questo esempio: siamo agli inizi del libro e l'autore descrive la signora Gibella:

"...Cappello a tese larghe, alto conico, e sopra fiori, grappoli, piumetti, tutto annuvolato in un velo di tulle; una montagna piena di sporgenze che urtavano da ogni parte, tenendola in un disagio che dava malinconia.
Leva quela cavagna che te ghet in testa, — le disse il marito, — ghe n’è ancura per un’ora!...".

Il "vero" signor Gibella avrebbe detto:

Càvåt cùlå cåvàgnå ch'å t'ågh'è in cò, ... Ågh n’è åncùrå p'r un’urå!...".

R. M.


domenica 23 marzo 2008

Åugùri!! - 2

Unå Bónå Pàsquå å tüti i åmìš dål blògh cun ål vìdéo dl'Ing. Michéle Cüsón, ch'ål gh'à déntår di imàgin di Cåtédràl åd tüti i Capòluògh di Régión d'Itàliå e d'unå quai Cåtédràl éuròpéå. In sutfónd, l'"Agnus Dei" åd Bizet sunà pròpi då l'Ing. Cüsón å l'òrgån.  Cåntån  ål  sòpràno Pruf.så Gårdèli e 'l ténùr Pruf. Gårdèli. Å lå fén unå Sunàdå å Distéšå: 5 cåmpån Fa#3 'd S. Càrlo Buruméo åd Turàså Còste.
Åugùri!!

R. M.

Vérsión in itåliån:


Una Felice Pasqua a tutti gli amici del blogh con il video

dell'Ing. Michele Cuzzoni, che contiene immagini delle Cattedrali di tutti i Capoluoghi di Regione d'Italia e di alcune Cattedrali europee. In sottofondo, l"Agnus Dei" di Bizet eseguito dallo stesso Ing. Cuzzoni all'Organo.
Cantano il Soprano Prof.ssa Gardelli e il Tenore Prof. Gardelli. Al termine Suonata a Distesa: 5 campane Fa#3 di S. Carlo Borromeo di Torrazza Coste.
Auguri!!!

R. M.

venerdì 21 marzo 2008

I båtü.

Intål vìdéo, lå purtisión di "båtü" å Vèrbicàr, in pruìnciå 'd Cušénså. Unå vòltå, åncåsì då nüm gh'érå lå Cunfråtèrnitå di Båtü, å lå céšå åd Sån Bårnårdén. Såvrìs nò se å lå purtisión dål Vånårdì Sånt i rivàvån åncå lur å cui écès chi...Spéri 'd nò!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, la processione dei "battenti" a Verbicaro, in provincia di

Cosenza. Un tempo, anche da noi c'era la "Confraternita dei Btttui", presso la chiesa di San Bernardino. Non saprei se alla processione del Venerdì Santo arrivassero anch'essi a questi eccessi...Spero di no!...

R. M.

mercoledì 19 marzo 2008

Ålpinìstå såvåtón.


"Chi cuménciå lå létürå" l'è un prugèt dål Fèstivållétéråtürå åd Måntuå: tüt i an, vénå prupòst un libår, che pår dü méš ål finìså pår vès ål céntro d'incóntår e ucåšión åd vàri ånimåsión cultüràl. St'an, ål libår prupòst l'è "Ålpinìstå såvåtón", dl'Åchìle Giuàn Càgnå: l'è un libår ch'ås riguàrdå pròpi då prèså, nüm åd Sånåšà. Pårchè? Må pårchè i dü prutågunìstå principàl...i èn dü sånåšårén, che å lå fén dål '800 i vån in vilégiåtürå ål lagh d'Ortå e ån nå cumbénån då tüti i culùr!...In Cumün i èn drè stüdià di inisiåtìv pår pårtècipà ål prugèt åd Måntuå, dòp Pàsquå ån nå såvrùmå püsè. Intånt, ch l'è ch'ål vö cumincià å léš ål libår, ål lå pö scårgà då chi.

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Qui comincia la lettura" è un progetto del Festivalletteratura di

Mantova: ogni anno, viene proposto un libro, che per due mesi si pone al centro di incontri e occasione di varie animazioni culturali. Quest'anno, il libro proposto è "Alpinisti ciabattoni", di Achille Giovanni Cagna: è un libro che ci riguarda proprio da vicino, noi di Sannazzaro. Perchè? Ma perchè i due protagonisti principali...sono due sannazzaresi, che alla fine dell'800 vanno in villeggiatura al lago d'Orta e ne combinano di tutti i colori...In Comune stanno studiando delle iniziative per partecipare al progetto di Mantova, dopo Pasqua ne sapremo di più. Intanto, chi vuol cominciare a leggere il libro, lo può scaricare da qui.

R. M.

sabato 15 marzo 2008

"Fòrså gnè in sa gint!".

Locandina dello spettacolo.

"Fòrså gnè in sa gint" å våd ål bèl spétàcul che i fiö dl'uråtòri i ån mis sü pår bénéficénså! In bùcå ål lu, fiöi, e bón divértimént å tüti

R. M.

Vérsión in itåliån:

"Forza venite gente" a vedere il bello spettacolo che i ragazzi

dell'oratorio hanno allestito per beneficenza! In bocca al lupo, ragazzi, e buon divertimento a tutti!

R. M.

domenica 9 marzo 2008

Bucik e Bårbiéri.

Intål vìdéo, unå part dl'intérvént dål pitùr Pino Zånchìn, ch'l'à cürà 'l lìbår sü Erminiå Bårbiéri préšentà iér dopdišnà in Bibliutécå. Ås pàrlå dål pitùr Bucik, che p'r un quai an l'è stai un pò me un måèstår åd pitürå pår lå nòså "signòrìnå Bårbiéri"...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, una parte dell'intervento del pittore Pino Zanchin, che

ha curato il libro su Erminia Barbieri presentato ieri pomeriggio in Biblioteca. Si parla del pittore Bucik, che per qualche anno è stato un po' come un maestro di pittura per la nostra "signorina Barbieri"...

R. M.

I "nåtür viv" d'Ermìniå Bårbiéri.

Sémpår då lå "Fèstå dlå Dònå" d'iér dòpdišnà in Bibliutécå, ål vìdéo indùå lå stòricå e crìticå d'arte Fråncèscå Pòrrécå lå pàrlå dlå "signòrìnå Bårbiéri" e di sò bèi quàdår åd nåtürå...vìvå...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Sempre dalla "Festa della Donna" di ieri pomeriggio in Biblioteca, il

video in cui la storica e critica d'arte Francesca Porreca parla della "signorina Barbieri" e dei suoi bei quadri di natura...viba...

R. M.

"Fèstå dlå dònå" in bibliutécå.

Intål vìdéo, lå Gråsièlå Invårnìš, åsésùr ålå cultürå, lå duèrå lå "Fèstå dlå dònå", iér dòpdišnà, in bibliutécå, cun lå préšèntåsión dål lìbår surå lå "signòrìnå Bårbiéri" e i sò quàdår, tårméntå cunusü å Sånåšà e åncåsì förå.
Dèspö, di àltår vìdéo sü lå bèlå månifèståsión.

R. M.

Vérsión in itåliån:

Nel video, Graziella Invernizzi, assessore alla cultura, apre la

"Festa della donna", ieri pomeriggio, in biblioteca, con la presentazione del libro sulla "signorina Barbieri" e i suoi quadri, assai conosciuti a Sannazzaro e non solo.
Più avanti, altri video sulla bella manifestazione.

R. M.

sabato 8 marzo 2008

8 mars in bibliutécå.

Locandina dell'evento.

Incö dòpdišnà ål nòs grüp dål diålåt ås riünìså nò pårchè å quat'r ur, in Bibliutécå, gh'è lå préšéntåsión dål libår sùrå lå nòså "signòrìnå Bårbiéri" e i sò bèi quàdår åd nåtürå...vivå, mich' lå dìšå lå lucåndénå: un'ucåsión pår féstégià ål vòt åd mars in mèš å fiur pitürà e...fiur vér, pårchè ågh sårà åncåsì unå mustrå d'urchidée!...
Åugùri, dònn!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio il nostro gruppo del dialetto non si riunisce

perchè alle 16, in Biblioteca, c'è la presentazione del libro sulla nostra "signorina Barbieri" e i suoi bei quadri di natura...viva, come dice la locandina: un'occasione per festeggiare l'8 marzo fra fiori dipinti e...fiori veri, perchè ci sarà pure una mostra di orchidee!...
Auguri, donne

R. M.

venerdì 7 marzo 2008

Mimùšå... vårgugnùšå.

Dumån l'è lå Fèstå dlå Dònå e lå sårà lå giurnà dlå mimùšå...Må fórse nò tüti i sån che gh'è unå piåntå dlå stéså fåmìgliå (fåbàcee) ch'l'è tårméntå pårticulàr, mich'ås vådå intål filmà: lå mimùšå pudicå.

E pår dumån, åugùri å tüti i dònn! Åi mè du: Anå e Måtìlde (trånquìl: lå mè fiölå e mè 'nvudå...); åi dònn dål grüp dål nòs diålat, Làurå, Fràncå e Ròsålìå; åi car Råfåèlå e Sušy e tüti i àltår åmiš dal blògh.. Vivå i dònn ( e vivå lå difårénså...)!

R. M.

Domani è la Festa della Donna e sarà la giornata della

mimosa...Ma forse non tutti sanno che c'è una pianta della stessa famiglia (fabacee) che è assai particolare, come si vede nel filmato: la mimosa pudica.

E per domani, auguri a tutte le donne! Alle mie due: Anna e Matilde (tranquilli: mia figlia e mia nipote...); alle donne del gruppo del nostro dialetto, Laura, Franca e Rosalia; alle care Raffaella e Susy e a tutte le altre amiche del blog...Viva le donne (e viva la differenza...)!

R. M.

mercoledì 5 marzo 2008

Fàciå då bàmbulå.


Lå "Fèstå dlå Dònå" l'è pråst chi (sàbåt 8 mars), ån nå ripårlårùmå; intånt chi gh'è un vìdéo tårméntå bèl e intrigånt sü l'àltrå mità dål ciél: un måchinàri pütòst inquiétånt, cun unå fàciå då dònå, guårdåndå lå téle, lå vö fas åncù püsè bèlå, må ålå fén...

R. M.

Vérsión in itåliån:

La "Festa della Donna" si avvicina (sabato 8 marzo), ne

riparleremo; intanto qui c'è un video molto bello e intrigante sull'altra metà del cielo: una macchina piuttosto inquietante, con un viso di donna, guardando uno schermo, vuole farsi ancora più bella, ma alla fine...

R. M.

lunedì 3 marzo 2008

Lå šgàršå.

Un àltår üšé åncù che intål nòs diålåt ål cuménciå pår "S" l'è lå šgàršå, ò bèrtå šgàršå (Pica pica). L'è un üšè tårméntå cumün di nòs part, dlå fåmigliå di còrvidi, cun i pånn biånch e négår. I šgarš i fån ål ni insìmå di piånt e i èn numinà me làdår, må diš ch'l'è unå bàlå ch' i ròbån: pütòst ågh piàš i ròb chi lüšån...Lå šgàršå l'è tårméntå intiligìntå e l'è iünå di pòch bésti in grad då ricunùsås int un spég. Må intånt ch'å scrìvi chi ròb chi, mén å gh'ö intl'urågiå lå sinfunìå dlå "Sgàrsa làdrå" 'd Rossini...Che bèlå!

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un altro uccello ancora che nel nostro dialetto inizia per "S" è la

gazza (Pica pica). E' un uccello assai comune dalle nostre parti, della famiglia dei corvidi, con piume bianche e nere. Le gazze fanno il nido sopra gli alberi e sono rinomate come ladre, ma pare che non sia vero che rubino: piuttosto amano gli oggetti che luccicano... La gazza è assai intelligente ed è uno dei pochi animali in grado di riconoscersi allo specchio. Ma mentre scrivo queste note, ho nell'orecchio la sinfonia della "Gazza ladra" di Rossini...Che bella

R. M.

domenica 2 marzo 2008

Lå šgnèpå.

Un àltår üšé che intål nòs diålåt ål cuménciå pår "S" l'è lå šgnèpå (Gallinago gallinago). L'è un üšè dlå fåmìgliå di Sculuòpàcid, cul bèch lóngh e sütìl. Ål rìvå å unå lungåså 'd 28 cm e un péš åd 250 g. Gh'à di pånn våriégà, scür, rusìc e crémå. Ål préférìså i šòn pålüdùs, pra ümid e rišèr, indùå l'è bón då mimétišàs tårméntå bén, dàto i sò culùr.

Vérsión in itåliån:

Un altro uccello che nel nostro dialetto comincia per "S" è il

beccaccino
(Gallinago gallinago). E' un uccello della famiglia delle Scolopacidae, col becco lungo e sottile. Raggiunge una lunghezza di 28 cm e un peso di 250 g. Ha un piumaggio variegato, bruno, rossiccio e crema. Predilige le zone paludose,  prati umidi e risaie, dove riesce a mimetizzarsi assai bene, dati i suoi colori.

R. M.

sabato 1 marzo 2008

Che šgòlgiå!...

Incö dòpdišnà, åndåndå åvånti a trådüv i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "S", ås sùmå imbåtü intlå ...šgòlgiå, üšé d'àcquå cumün inti nòs rišèr, dlå fåmìgliå di Årdèidi, cun di såmp tårméntå lóngh, ål bèch lóngh e å póntå, i pånn biånch, ò rus, òpürå sånår. Må...pår nüm, l'è ùnå "šgòlgiå" åncåsì ùnå dònå màgrå e dål còl lóngh!...


R. M.

Vérsión in itåliån:

Oggi pomeriggio, proseguendo nella traduzione delle parole del

nostro dialetto inizianti per "S", ci siamo imbattuti ...nell'airone, uccello acquatico comune nelle nostre risaie, della famiglia degli Ardeidi, con zampe assai lunghe, becco lungo e a punta, piume bianche, o rosse, oppure cinerine. Ma...per noi, è un "airone" pure la donna magra e dal collo lungo!...

R. M.