martedì 19 maggio 2009

Ål Mušéo dål Påišån.


Sàbåt påsà ål nòs grüp dål diålåt ål s'è nò truà pårchè mén e Ròšålìå s'éråm invidà å Fråscårö å ùnå préšéntåsión åd lìbår sùrå lå Lümlénå. Intånt ch'å s'éråm là, ùmå višità ål bèl "Mušéo dål Påišån". Cun nüm gh érå åncåsì ål Såntìno Gåüli: quåntå ricòrd in mèš å tüti cui ròb là d'ùnå vòltå!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sabato scorso il nostro gruppo del dialetto non si è riunito perchè

io e Rosalia eravamo invitati a Frascarolo a una presentazione di libri sulla Lomellina. Mentre eravamo là, abbiamo visitato il bel "Museo del Contadino". Con noi c'era pure Santino Gaulio: quanti ricordi fra tutte quelle cose di un tempo!...

R. M.

giovedì 14 maggio 2009

E brau ål Giuàn Magi!


Intånt che 'l nòs grüp ål va inån å riléš ål måtériàl fai sü fénå 'dès p'r ål lìbår-cd dål nòs diålåt, lå cåmpàgnå éléturàl p'r i cumünàl l'ås fa sémpår püsè càldå!...E l'àltrå sìrå, ùnå bèlå surpréšå, å lå préšentåsión dlå lìstå cìvicå "Ariå növå": ål cåndidà sìndich Giuàn Magi, un snåšårén dòch må luntån dål påìš då tånti an, l'à duèrt ål sò discùrs in diålåt: ùnå müšicå p'r i nòs uråg!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Mentre il nostro gruppo continua nel lavoro di revisione del

materiale fin qui raccolto per il libro-cd sul nostro dialetto, la campagna elettorale per le elezioni comunali si fa sempre più calda!...E l'altra sera, una bella sorpresa, alla presentazione della lista civica "Aria nuova": il candidato sindaco Giovanni Maggi, un sannazzarese doc ma lontano dal paese da tanti anni, ha aperto il suo discorso in dialetto: una musica per le nostre orecchie!...

R. M.

mercoledì 6 maggio 2009

Cån då càciå.


Fra i tånti ésprésión tìpich dål nòs diålåt ch'ùmå trai åsèmå p'r ål nòs lìbår-cd sùrå ål diålåt åd Sånåšà, gh è åncåsì "Fàciå då cü då cån då càciå". L'è pròpi cun cùlå ésprésión chi che ål grüp påvéš di "Fiö dlå nèbiå" l'à cuinvòlt ål püblich préšént ål cuncèrt dål Prìmo Màgio, ål Sålón. Unå cånsón tårméntå divårténtå pår finì un grån bèl cuncèrt.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Fra le tante espressioni tipiche del nostro dialetto che abbiamo

raccolto per il nostro libro-cd sul dialetto di Sannazzaro, c'è pure "Fàciå då cü då cån då càciå" (Faccia da culo di cane da caccia). È proprio con questa espressione che il gruppo pavese dei "Ragazzi della nebbia" ha coinvolto il pubblico presente  al concerto del Primo Maggio, al Teatro SOMS. Una canzone divertentissima per terminare un gran bel concerto.

R. M.
 

lunedì 4 maggio 2009

I Fiö dlå nèbiå e i cåntåstòri.


Fra i cånsón prupòst då "I Fiö dlå nèbiå" ål cuncèrt dål Prìmo Màgio ål Sålón, gh érå åncåsì "Fèstå", indùå ch'ås pàrlå di cåntåstòri e imbunitùr åd piàså Cålégàri e  Cåvålìni cun lå sò dònå Vincénsìnå, che ùnå vòltå då Trümé i giràvån p'r i dìdlåfèstå e i fér dlå pruvìnciå e åncå förå, p'r i sò éšibisión. I gh érån sémpår åncå å lå Férå dål mårtidì dål nòs dìdlafèstå e i érån cunsidérà fra i püsè génüìn éspunént dlå trådisión itåliånå di cåntåstòri.


I cantastorie tromellesi.

(Dal blog Circolo Pasolini Pavia)

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Fra i brani proposti da "I Fiö dla nebia" al concerto del Primo Maggio alla SOMS,  vi era anche "Festa", in cui si parla dei cantastorie e imbonitori di piazza  Callegari e  Cavallini con la moglie Vincenzina, che un tempo da Tromello raggiungevano le sagre e le fiere del Pavese e non solo, per le loro esibizioni. Erano sempre presenti anche alla Fiera del martedì della nostra sagra settembrina ed erano considerati fra i più genuini esponenti della tradizione italiana dei cantastorie.


I cantastorie tromellesi.


R. M.


venerdì 1 maggio 2009

Ål Prìmo Màgio cui "Fiö dlå nèbiå".


Åncùrå ùnå bèlå cånsón di "Fiö dlå nèbiå", "Ålùrå m'åndùmå", cun ål tìpich  "vu cumprà" sénégålèš årivà å Påvìå pår vénd i sò åcéndìni e  cåsåt, ch'l'à impårà un pò 'l diålåt påvéš, må cun int ål cör lå sò Africå...
Å ståsìrå, ål Sålón, cui "Fiö dlå nèbiå"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ancora una bella canzone dei "Ragazzi della nebbia", "Allora come

andiamo", con il tipico "vu cumprà" senegalese giunto a Pavia per vendere i suoi accendini e cassette,  che ha imparato un po' il dialetto pavese, ma con nel cuore la sua Africa...
A stasera, al Teatro SOMS, con i "Fiö dlå nèbiå"!

R. M.