venerdì 25 febbraio 2011

Lå "Pruìnciå" lå sårnìså...Che bèlå surpréšå! Ål blògh "Lå Pruìnciå lå sårnìså" , ål blògh dlå "Pruìnciå Påvéš" "ch'ål pàrlå di àltår blògh pår cüntà sü 'd Påvìå e dlå sò pruìnciå cui påròl, i butón e i figür dlå réd", l'à dédicà un pòst ål nòs blògh dål bårdügh.
Un gràsie å lå "Pruìnciå" då tüt ål grüp dål "nòs diålät"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Che bella sorpresa! Il blog "La Provincia sceglie", il blog della "Provincia Pavese" "che racconta gli altri blog per raccontare Pavia e la sua provincia con le parole, i tasti e le immagini della rete", ha dedicato un pòst al nostro blog "dål bårdügh".
Un grazie alla "Provincia" da tutto il gruppo del "nòs diålåt"!

R. M.

domenica 13 febbraio 2011

Då "Gòglå e migòglå" å "Ål nòs diålåt".Dål nòs mòd åd di "Åndà in gòglå e migòglå", ål punto sùrå ål låùr åd révišión ch'å sùmå 'dré fa p'r ål lìbår "Ål nòs diålåt", che éntro l'an (?) ål duvrìs gni fö...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dal nostro modo di dire "Andare in gogla e migogla", al punto sul lavoro di editing che stiamo facendo per il libro "Il nostro dialetto", che entro l'anno (?) dovrebbe essere pubblicato...

R. M.

mercoledì 9 febbraio 2011

Reading...in diålåt, cul fiö pròdigh.Lå påràbulå dål fiö pròdigh int ål nòs diålåt.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

La parabola del figliol prodigo nel nostro dialetto.

R. M.

martedì 8 febbraio 2011

I påràbul dål Signùr e i stòri 'd Nådàl (2).Lå påràbulå dål bón såmåritån int ål nòs diålåt.

R. M.

Vérsión i Itåliån:

La parabola del buon samaritano nel nostro dialetto.

R. M.

lunedì 7 febbraio 2011

I påràbul dål Signùr e i stòri 'd Nådàl (1).Chi gh è lå prìmå part dål vìdéo girà dål Piétro Gat å lå mè préšéntåsión di dü libråt cun lå trådüsión int ål nòs diålåt di påràbul dål Signùr e d'ùnå quåi stòriå 'd Nådàl. Séråm in Bibliutécå, int lå Sàlå dål Cåmén, ål 11 dicémbår påsà.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Qui c'è la prima parte del video girato da Pietro Gatti alla miapresentazione dei due libretti con la traduzione nel nostro dialetto delle parabole di Gèsù e di alcune storie natalizie. Eravamo in Biblioteca, nella Sala del Camino, l'11 dicembre scorso.

R. M.