mercoledì 27 giugno 2007

L'òcå.


domenica 24 giugno 2007

Ål tåbàch dål Mòru.

Schiàv chi låùrån ål tåbàch (quàdår dål 1670).

Iér, intånt ch'å séråm dré å trådüv in itåliån i påròl dål nòs diålåt, s'à gnü in mént cul mòd åd dì chi:
"Åt lå dón mén ål tåbàch dål Mòru!", tån' me dì: "Ådès åt lå fón våd mén!...Åt lå dón mén!... ". Ciårcåndå in Intérnét, pàre che cul'éspréssión chi lå vénå dål fråncéš: "passér a tabac" ål vurìs dì påstà, picà un quàidün åd såntå råšón. In diålåt gh'è stai giuntà åncåsì lå màrcå d'un tåbàch då nåšà tårméntå bón, åpùnto ål "Tåbàch dål Mòru", che intlå scàtulå ål gh'àvå lå figürå dlå tèstå d'un négår, iün di schiàv chi låuràvån inti piåntågión åd tåbàch in Åméricå...Invéci, å Cåširà, in pruìnciå åd Bèrgåm, ås dìšå:
"Ta 'l dó mé al tabàr da 'l Moro - ti do io il tabarro del moro ( ciuè un sach åd bòt). "Tåbàr", nò "tåbàch"; e 'l Mòru l'érå iün ch'ål purtàvå sémpår un båstón scuš sutå 'l tåbàr!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Ieri, mentre eravamo intenti a tradurre in italiano le parole del

nostro dialetto, ci siamo ricordati di questo modo di dire:
"Te lo dò io il tabacco del Moro!", come dire "Adesso te lo faccio vedere io!... Te lo dò io!...". Cercando in Internet, pare che questa espressione derivi dal francese: "passér a tabac" vorrebbe dire pestare, picchiare qualcuno di santa ragione. In dialetto è stata aggiunta pure la marca di un tabacco da fiuto buonissimo, appunto il "Tabacco del Moro", che sulla scatola aveva la figura della testa di un negro, uno degli schiavi che lavoravano nelle piantagioni di tabacco in America...Diversamente, a Casirate, in provincia di Bergamo, si dice: "Ta 'l dó mé al tabàr da 'l Moro - ti do io il tabarro del moro ( cioè un sacco di botte). "Tabarro", non "tabacco"; e il Moro era un tale che portava sempre un bastone  nascosto sotto il tabarro!...

R. M.

domenica 17 giugno 2007

"O che bèl piåšì!..."


sabato 16 giugno 2007

Lå Sàgrå dål Riš.

Lå Sàgrå dål Ris.


E åncå st'an gh'è rivà lå Sàgrå dål Riš, l'àltår "dì dlå fèstå", che då quàši trént'an, prèsåpòch å métà giügn,  ås préšéntå å Sånåšà, püntuàl me l'I.C.I då pågà...E åncå st'an, dibàtit sü 'l riš, éspušisión, bal e tånti, tånti rišòt då sågià (chi gh'è 'l prugràmå cumplét). Å prupòšit åd rišòt, unå ricètå dlå nòså trådisión:

Ål rišòt cun lügànigå.

Pår quàtår pårsón: 3 èti åd riš "fino" ò "superfino"; 2 èti åd lügànigå; mèšå sigùlå; 2 cüciàr d'òli; 1 tòch åd bütìr; 1 lìtår åd bröd; furmàg grånå; mèš bicér åd vén biånch såch.

Tåiè fén lå sigùlå e fèlå rustì in òli e bütìr. Giuntègh lå lügànigå å tucåt e fè rušulà p'r un quai minüt. Giuntègh ål riš e låsèl tustà msiåndå. Vuiè ål vén e låsèl évåpurà; quårcè tüt cul bröd e fè cöš cun un bèl fögh, pår 15-20 minüt. Tirè viå ål rišòt dål fögh e fèl måntécà cul furmàg grånå gråtà.Bón åptìt!

R. M.


Vérsión in itåliån:

E anche quest'anno è arrivata la Sagra del Riso, l'altra "sagra",

che da quasi trent'anni, circa a metà giugno, si presenta a Sannazzaro, puntuale come l'I.C.I. da pagare...E anche quest'anno, dibattiti sul riso, esposizioni, danze e tanti, tanti risotti da assaggiare (qui c'è il programma completo)

A proposito di risotto, una ricetta della nostra tradizione:


Il risotto con la luganiga (salsiccia).

Per 4 persone: 3 hg di riso fino o superfino; 2 hg di luganiga; ½ cipolla; 2 cucchiai di olio; 1 noce di burro; 1 litro di brodo; formaggio grana; ½ bicchiere di vino bianco secco.Affettate finemente la cipolla e soffriggetela in olio e burro. Unite la luganiga a pezzetti e rosolate per alcuni minuti. Aggiungete il riso e lasciatelo tostare mescolando. Versate il vino e lasciatelo evaporare; coprite il tutto con il brodo e cuocete, a fuoco vivace, per 15-20 minuti. Levate il risotto dal fuoco e mantecatelo con il formaggio grana grattugiato.Buon appetito!


R. M.

mercoledì 13 giugno 2007

Ål nòs mulìtå.

Ål nòs mulìtå 'dré å låurà cun unå mölå dål '700.

Quånd, fåndå lå trådüsión di påròl chi cuménciån pår "M", ås sùmå imbåtü in "Mulìtå" (arrotino), lå nòså mént l'è sübit åndàiå ål siùr Càrlo Cåtåni, ål nòs "Mulìtå"...Ål "Mulìtå" l'è un'istitüsión å Sånåšà:  tårméntå simpàtich, sémp'r ålégår, grån låuråtùr, åncùrå ådès, dòp tånt an ch'l'à cidü lå sò åtività e butégå ål fiö, l'è sémp'r ådré å fåbricà un quài "ågégio", då brav årtigiån, pårchè, mich'ål dišå sémpår lü, l'è pròpi nò bón då sta fèråm!...
É dóncå un sålüt ål siùr Càrlo, ål nòs "Mulitå"!...

Vérsión in itåliån:

Quando, facendo la traduzione delle parole che iniziano per "M",

ci siamo imbattuti in "Mulìtå" (arrotino), il nostro pensiero è subito andato al signor Carlo Cattaneo, il nostro "Mulìtå"... Il "Mulìtå" è un'istituzione a Sannazzaro: estremamente simpatico, sempre allegro, gran lavoratore, ancora adesso, dopo tanti anni che ha ceduto attività e negozio al figlio, è sempre alle prese con la fabbricazione di qualche "aggeggio", da bravo artigiano, perchè, come dice sempre lui, non è proprio capace di stare fermo!...
E dunque un saluto al signor Carlo, il nostro "Mulìtå"!...

R. M.

domenica 10 giugno 2007

Ål cårillón di cåmpån.

Gràsie åncùrå unå vòltå å l'Ing. Michél Cüsón, sü YouTube gh'è 'l vìdéo dål cårillon åd nòt pià šü iér sìrå pår l'inåugüråsión  dl'inlüminåsión dål cåmpånén dlå nòså céšå påruchiàl. Sémpår å prupòšit åd céš, Dón Båtìstå, ål cüràt dlå céšå dlå "Mådònå dlå Funtånå", int un månifèst ål pàrlå di låùr åd réstàuro ch'ièn nécésàri p'r ål Såntüàri, insì car å tüti i sånåšårén: ciårcùmå då iütà Dón Båtìstå å purtà åvånti i låùr!...

Vérsión in itåliån:

Grazie ancora una volta all'Ing. Michele Cuzzoni, su YouTube è

 postato il video del carillon notturno ripreso ieri sera per l'inaugurazione dell'illuminazione del campanile della nostra chiesa parrocchiale. Sempre a proposito di chiese, Don Battista, il curato della chiesa della "Madonna della Fontana", in un manifesto parla dei lavori di restauro che sono necessari per il Santuario, così caro a tutti i sannazzaresi: cerchiamo di aiutare Don Battista a portare avanti i lavori!...

R. M.

domenica 3 giugno 2007

Ål "Munümént". - 1

Ål "Munümént", un témp e incö.

Iér, åncå s'l'érå lå fèstå dlå Répüblicå, sùmå 'ndai åvånti å ciårcà i påròl chi cuménciån pår "M", tra i qual gh'érå åncåsì "munümént". Å Sånåšà,  quånd ås pàrlå 'd "munümént" , l'è iün sul ch'intindùmå: ål Munümént åi Cådùti, intlå piàså dlå Céšå. Lå nòså Ròšålìå, un quai an fa, l'àvå fai una bèlå ricércå surå ål Munümént e lå sò stòriå. Intå culå pàginå chi dål mè sit sü Sånåšà, truårì 'l tèsto e l'élénch åd tüti i suldà sånåšårén ch'i ån dài lå vitå pår lå nòså Itàliå inti du guèr...


Vérsión in itåliån:

Ieri, anche se era la festa della Repubblica, abbiamo proseguito

nella ricerca delle parone che iniziano per "M", tra le quali c'era anche "munümént" (monumento). A Sannazzaro, quando si parla di "monumento", è uno solo che intendiamo: il Monumento ai Caduti, nella piazza della chiesa. La nostra Rosalia, qualche anno fa, ebbe modo di fare una bella ricerca intorno al Monumento e alla sua storia. A  questa pagina   del mio sito su Sannazzaro, troverete il testo e l'elenco di tutti i soldati sannazzaresi che hanno dato la vita per la nostra Italia durante le due guerre...

R. M.