venerdì 31 ottobre 2008

Mundundón.

Móndundón (Foto Mariano66)

"D'indùå åt véni, då Mundundón?!?" L'è cul ch' ågh dišùmå cun un quaidün nò tròp...ågiurnà cui témp. Må chisà pårchè? Mundundón l'è unå bèlå fråsión åd Cudvìlå, pugià sü unå culinåtå, cunusü fén dål 997: l'è nò 'd sicür å ca dål diàul, in mèš i brich!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

"D'indùå åt véni, då Mundundón?!?" ("Da dove vieni, da

Mondondone?
"). E' quello che diciamo a qualcuno non proprio...aggiornato coi tempi. Ma chissà perchè? Mondondone è una bella frazione di Codevilla, posta su un colle, conosciuta fin dal 997: non si trova certo a casa del diavolo, in mezzo ai dirupi!...

R. M.

martedì 28 ottobre 2008

Mångià då šbågütón.

Un àltår mòd åd dì ch'ås à dai di prublémå: "Mångià då šbågütón": ål significà l'è ciàr, ål vö dì mångià tårméntå švèlt e in prèsiå. Må "šbågütón" d'indùå 'l rivå???

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Un altro modo di dire che ci ha dato dei problemi: "Mångià då

šbågütón" (Mangiare da [?]): il significato è chiaro, vuol dire mangiare velocissimamente e in fretta. Ma "šbågütón" da dove arriva?

R. M.

lunedì 27 ottobre 2008

Lå bårtürå.

E finålmént ål grüp dål nòs diålåt l'à finì då cumpilà ål vucåbulàri "Sånåšårén - Itåliån": l'érå ùrå!!!
Må 'l nòs låùr l'è nò 'ncùrå finì: ådès duvumå måt déntår i mòd åd dì ch'umå truà intånt che fàvåm ål vucåbulàri, tån me cuschì. p'r éšémpi:

"Tå m'è fai gni lå bårtürå!": "Mi hai fatto venire la [?]!",  ciuè un tårméntå spåvént (me cui intål filmà...). Già, må sich' lå sårìs lå "bårtürå"? Sùmå nò stai bón då gnin å iünå: un àltår rébus me "bårdügh"?

R. M.


Vérsión in itåliån:

E finalmente il  gruppo del nostro dialetto ha terminato la

compilazione del vocabolario "Sannazzarese - Italiano": era ora!!!
Ma il nostro lavoro non è ancora finito: ora dobbiamo inserire i modi di dire che abbiamo trovato durante la compilazione del vocabolario, come il seguente, ad esempio:
"Tå m'è fai gni lå bårtürå!": "Mi hai fatto venire la [?]!", cioè un terribile spavento (come quelli nel filmato...).
Già, ma cosa sarebbe la "bårtürå"? Non siamo stati capaci di venirne a capo: un altro rebus come "bårdügh"?

R. M.

giovedì 23 ottobre 2008

Vulp, vulpén e vulpón.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'ùmå trådùt l'ültmå vòltå, gh érå åncåsì "vulp", cun "vulpén" e "vulpón", che pö l'è nò 'mmà unå vulp gròså, må un tårméntå fürbón. Difàti dišùmå: "Målìgn me un vulpón vèg"...
E lå vulp dål filmà? Gràmå béstiå...s' lå vö mångià, ågh tùcå gni fénå inti giårdén in cità!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto l'ultima volta, v'era pure "vulp" (volpe), con "vulpén" (volpino) e "vulpón" (volpone), che poi non è solo una grossa volpe, ma un gran furbacchione. Infatti diciamo: "Målìgn me un vulpón vèg" (Furbo come un vercchio volpone)...
E la volpe del filmato? Povera bestia...se vuol mangiare, le tocca venire fin nei giardini in città!...

R. M.

domenica 19 ottobre 2008

Bårbérå e chåmpàgn

L'àltrå sìrå ål Sålón gh è stai ål  bèl cuncèrt åd Dàvide Giåndrìni e ål sò grüp sùrå i cånsón åd Giorgio Gaber. Intål vìdéo, lå fåmùšå "Bårbérå e chåmpàgn", ål bis finàl dål spétàcul. Bén, un pò 'd nustålgìå di an '60 m'è gnü, pinsåndå åi tånti vòlt ch'ö vüst Gàber in pårsónå  ål Sålón, cui sò "Giullari", inti fèst då bal...Bèi témp cui là, bèi an i mìtich '60...

(Chi di àltår vìdéo dål spétàcul "Pår Giorgio Gaber")

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'altra sera al Teatro SOMS si è tenuto il concerto di Davide

Giandrini e il suo gruppo sulle canzoni di Giorgio Gaber. Nel video, la celebre "Barbera e champagne", il bis finale dello spettacolo. Beh, un po' di nostalgia degli anni '60 m'è venuta, pensando alle tante volte che ho visto Gaber in persona al Salone, coi suoi "Giullari", nelle feste da ballo...Bei tempi quelli, begli anni i mitici '60...

(Qui altri video dello spettacolo "Per Giorgio Gaber)

R. M.

domenica 12 ottobre 2008

Lå viscàrdå.

Viscàrdå: Tordella o Cesena?

Unå dumåndå å chi l'è ch'ås n'inténdå d'üšé: lå "viscàrdå", mi ch'ås ciàmå in itåliån? "Tordella" ò "Cesena"?

R. M.

Vérsión in itåliån:

Una domanda agli intenditori di uccelli: la "viscàrdå", come si

chiama in italiano? "Tordella" o "Cesena"?

R. M.

giovedì 9 ottobre 2008

I vårtìš.

I vårtìs (Foto: Ithunn)

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'ùmå trådùt intå cui dì chi gh érå åncåsì "Vårtìš" (Humulus lupulus), tårméntå bón inti rišòt e i frità. Lå piånténå ål lå ciàmån blaudin in Friuli, lupari in Umbriå , lepone in Cålàbriå , bruscandolo intål Férårés, in Piémónt l'è ål Luartin, in Emiliå l' è....vartis...Se pö vurì lå ricètå dlå "frità cui vårtìš", chi gh n'è iünå.


R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto in questi giorni c'era pure "Vårtìs" (Humulus lupulus), luppolo selvatico, ottimo in risotti e frittate. La piantina è chiamata
blaudin in Friuli, lupari in Umbria , lepone in Calabria , bruscandolo nel Ferrarese, in Piemonte è il Luartin, in Emiliå  è....vartis...Se poi volete la ricetta della "frittata cui vårtìs", qui ce n'è una.

R. M.

lunedì 6 ottobre 2008

W i Ålpìni!...Me tüti i an, ål Grüp di Ålpìni 'd Sånåšà l'à sårà sü i månifèståsión dål "Sétémbår Sånåšaréš" cun un bèl cuncèrt åd cånt dlå muntàgnå, cul Còro "I.Timallo" 'd Vughérå, in "Sån Bårnårdén". Tra i tånti cånt prupòst, åncå cul dål vìdéo, in diålåt vénéto: "Me compare Giacometo", tårméntå divårtént.
E dóncå...W i Ålpìni!...

(Di àltår vìdéo dål cuncèrt chi)

R. M.

Vérsión in itåliån:

Come tutti gli anni, il Gruppo Alpini di Sannazzaro ha chiuso le

manifestazioni del "Settembre Sannazzarese" con un bel concerto di canti di montagna, con il Coro "I. Timallo" di Voghera, in "San Bernardino". Tra i tanti canti proposti, anche quello del video, in dialetto veneto: "Me compare Giacometo", assai divertente.
E dunque...Viva gli Alpini...

(Altri video del concerto qui)

R. M.

domenica 5 ottobre 2008

Ciàpå ål tréno A.

Un tårméntå bèl cuncèrt åd jazz vånårdì då sìrå å lå SOMS, cun un'urchèstrå åd sunådù giun må bén åfiåtà: lå "Monday Orchestra", dirètå då Lucå Missiti, cun unå bràvå e bèlå cåntåntå, Simónå Sévérìni. Intål vìdéo, iün di bràni püsè fåmùš dl'urchèstrå åd Duke Ellington: "Take The A Train" (Ciàpå ål tréno A), ch'l'érå ultrétüt lå sìglå dl'urchèstrå dål Dücå.
Ünicå nòtå stunà dlå sìrå: gh érå pòcå gint!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Un bellissimo concerto jazz venerdì sera alla SOMS, con

un'orchestra di musicisti giovani ma affiatati: la "Monday Orchestra", diretta da Luca Missiti, con una brava e bella cantante, Simona Severini. Nel video, uno dei brani più famosi dell'orchestra di Duke Ellington: "Take The A Train" (Prendi il treno A), che era oltretutto la sigla del'orchestra del Duca.
Unica nota stonata della serata: c'era poca gente!...

R. M.

venerdì 3 ottobre 2008

Lå "vénésiånå".E lå "vénésiånå"? Nò lå téndå då fnèstrå cun cui listén, må culå bónå bròsc cón insìmå i grånén åd sücår che då fiö åm piåšìvå insì tånt!...Sì, pö gh è rivà 'l "Buondì Motta", må vurì måt?!...
(Chi lå ricètå).

R. M.

Vérsión in itåliån:

E la "veneziana"? Non la tenda da finestra con quelle listarelle, ma

quella buona brioche con sopra le granelle di zucchero che da bambino mi piacevano così tanto!...Sì, poi è aarivato il "Buondì Motta", ma volete mettere?
(Qui la ricetta).

R. M.

giovedì 2 ottobre 2008

Vidlén e vidlón.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'umå trådùt l'ültmå vòltå gh érå åncåsì "vidél", "vidlén" (me cul dål vìdéo...) e ... "vidlón", che pö l'è nò 'mmà ål vidél d'un an e pàså: l'è åncåsì... unå pårsónå gràså, pìgrå, cun vöiå åd fa gnìntå...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto l'ultima volta c'erano pure ""vidél" (vitello), "vidlén" (vitellino, come quello del video) e "vidlón" (vitellone), che poi non è solo il vitello di più di un anno: è anche...una persona grassa, pigra, con voglia di far nulla...

R. M.

mercoledì 1 ottobre 2008

Ål diålåt che 'l sa tüt.

L'àltår dì ö fai unå sèrie 'd 8 filmà, indùå che 'l pitùr åd Sånåšà Pino Zånchìn ål cuméntå i quàdår püsè impurtånt dlå sò Mustrå pårsunàl fàiå p'r ål "Sétémbår Sånåšåréš 2008". Iün di quàdår, cul dål filmà chi 'd sùrå, l'è intitulà "Ål diålåt che ål sa tüt". Cui sò fùråm  e i sò culùr tårméntå viv, Zånchìn ål mustrå tütå lå fòrså ésprésìvå dål "vèg diålåt che tüt ål sa" (A. Zanzotto).

(Chi i vòt filmà).

R. M.

Vérsión in itåliån:

L'altro giorno ho realizzato una serie di 8 filmati, in cui il pittore di

Sannazzaro Pino Zanchìn commenta i quadri più importanti della sua Mostra personale allestita per il "Settembre Sannazzarese 2008". Uno dei quadri, quello del filmato qui sopra, è intitolato "Il dialetto che tutto sa". Con le sue forme e i suoi colori così accesi, Zanchin mostra tutta la forza espressiva del "vecchio dialetto che tutto sa" (A. Zanzotto).

(Qui gli 8 filmati).

R. M.