giovedì 2 ottobre 2008

Vidlén e vidlón.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'umå trådùt l'ültmå vòltå gh érå åncåsì "vidél", "vidlén" (me cul dål vìdéo...) e ... "vidlón", che pö l'è nò 'mmà ål vidél d'un an e pàså: l'è åncåsì... unå pårsónå gràså, pìgrå, cun vöiå åd fa gnìntå...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto l'ultima volta c'erano pure ""vidél" (vitello), "vidlén" (vitellino, come quello del video) e "vidlón" (vitellone), che poi non è solo il vitello di più di un anno: è anche...una persona grassa, pigra, con voglia di far nulla...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento