lunedì 27 ottobre 2008

Lå bårtürå.

E finålmént ål grüp dål nòs diålåt l'à finì då cumpilà ål vucåbulàri "Sånåšårén - Itåliån": l'érå ùrå!!!
Må 'l nòs låùr l'è nò 'ncùrå finì: ådès duvumå måt déntår i mòd åd dì ch'umå truà intånt che fàvåm ål vucåbulàri, tån me cuschì. p'r éšémpi:

"Tå m'è fai gni lå bårtürå!": "Mi hai fatto venire la [?]!",  ciuè un tårméntå spåvént (me cui intål filmà...). Già, må sich' lå sårìs lå "bårtürå"? Sùmå nò stai bón då gnin å iünå: un àltår rébus me "bårdügh"?

R. M.


Vérsión in itåliån:

E finalmente il  gruppo del nostro dialetto ha terminato la

compilazione del vocabolario "Sannazzarese - Italiano": era ora!!!
Ma il nostro lavoro non è ancora finito: ora dobbiamo inserire i modi di dire che abbiamo trovato durante la compilazione del vocabolario, come il seguente, ad esempio:
"Tå m'è fai gni lå bårtürå!": "Mi hai fatto venire la [?]!", cioè un terribile spavento (come quelli nel filmato...).
Già, ma cosa sarebbe la "bårtürå"? Non siamo stati capaci di venirne a capo: un altro rebus come "bårdügh"?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento