giovedì 23 ottobre 2008

Vulp, vulpén e vulpón.

Tra i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "V" ch'ùmå trådùt l'ültmå vòltå, gh érå åncåsì "vulp", cun "vulpén" e "vulpón", che pö l'è nò 'mmà unå vulp gròså, må un tårméntå fürbón. Difàti dišùmå: "Målìgn me un vulpón vèg"...
E lå vulp dål filmà? Gràmå béstiå...s' lå vö mångià, ågh tùcå gni fénå inti giårdén in cità!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Tra le parole del nostro dialetto inizianti per "V" che abbiamo

tradotto l'ultima volta, v'era pure "vulp" (volpe), con "vulpén" (volpino) e "vulpón" (volpone), che poi non è solo una grossa volpe, ma un gran furbacchione. Infatti diciamo: "Målìgn me un vulpón vèg" (Furbo come un vercchio volpone)...
E la volpe del filmato? Povera bestia...se vuol mangiare, le tocca venire fin nei giardini in città!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento