martedì 29 dicembre 2009

Ål råsiådù.


Incö dòpdišnà sùmå 'ndai åvånti å riléš i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", sémpår p'r ål disiunàri "Diålat sånåšårén - Itåliån" che sùmå 'dré pripårà. Tra i àltår påròl, gh érå åncåsì "råsiådù" (segantino). Må quånd å dišùmå che iün  "L'à fai ål råsiådù tütå lå nòt", vurùmå nò dì 'd sicür ch'l'à råsià lå lågnå invéci då drumì!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo proseguito nella rilettura delle parole del nostro dialetto inizianti per "R",sempre per il dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che stiamo preparando. Tra gli altri vocaboli, c'era anche "råsiådù" (segantino).Ma quando diciamo che qualcuno "Ha fatto il segantino tutta la notte", non vogliamo certo dire che ha segato la legna invece di dormire...

R. M.

giovedì 24 dicembre 2009

Bón Nådàl! - 1


Un kåråòche åd "Biånch Nådàl" då pudé cåntà åncå int ål nòs diålåt? Tålchì!


Ti, név åt vén sü ‘ncù, léntå


Pår dà dlå giòiå åd ògni cör


Àlså i ög e guàrdå là insü


L’è Nådàl, åt dévi sufrì pü!


 


Ti, åt dìsi int ål gni sü, né-ev


Ål ciél åt dévi ringråsià


Àlså i ög e guàrdå là insü


L’è Nådàl, åt dévi sufrì pü!


E dål Grüp dål "Nòs diålåt" Bón Nådàl å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un karaoke di "Bianco Natale" da poter cantare anche nel nostro dialetto? Eccolo!
E dal Gruppo del "Nòs Diålåt" Buon Natale a tutti!

R. M.

martedì 22 dicembre 2009

Ål quåiårö.lunedì 21 dicembre 2009

Quach e šgòlgiå.


L'àltår dì ùmå finì då riléš i påròl dål nòs diålat chi cuménciån pår "Q", tra i qual gh érå åncåsì "quach", ch'ål duvrìs vès l'airone cenerino... E lå sgòlgiå, ålùrå? L'è un àltår nòm pår dì l'istés üšé? Vurìsåm nò fa dlå cunfüšión, l'è che ås n'inténdùmå nò tròp, in måtériå!...

R. M.

Vérsion in Itåliån:

L'altro giorno abbiamo terminato di rileggere le parole del nostro dialetto che cominciano per "Q", tra le quali c'era pure "quach", che dovrebbe essere l'airone cenerino...E la sgòlgiå, allora? È un altro nome per indicare lo stesso uccello? Non vorremmo far confusione, gli è che non ce ne intendiamo troppo, in materia!...

R. M.

mercoledì 16 dicembre 2009

Barbagianni 2.


Åncù du påròl sùrå i "barbagianni " e sü mich'ås ciàmån int ål nòs diålat: gh è chil'è ch'å dìšå "murición"; sécónd un quàidün d'àltår, "pòvròm" e di àltår åncù "pòvrå dònå". Chil'è ch'å gh åvrà råšón???

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Ancora due parole sui "barbagianni" e su come si chiamano nel nostro dialetto: c'è chi dice "murición"; secondo altri, "pòvròm" (pover'uomo) e altri ancora "pòvrå dònå" (povera donna). Chi avrà ragione???

R. M.

martedì 15 dicembre 2009

Ål püvrunén spågnö.

Fòto åd matteo_dudek.

Riléšåndå i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån", sùmå giüst  rivà å lå fén di påròl chi cuméncian pår "P" e pròpi l'ültimå l'è "püvrunén". Lå mént lå va sübit ål "püvrunén spågnö", nåtürålmént... Må åncå å cul mòd åd dì chi, un po'... picånt, dišùmå:

"'T å gh è lå tus? Frìåt ål cü cul püvrón rus!".

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo le parole del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano", siamo per l'appunto giunti alla fine delle parole che iniziano con "P" e proprio l'ultima è "püvrunén" (peperoncino). La mente va subito al "püvrunén spågnö" (peperoncino spagnolo), naturalmente. ma anche a questo modo di dire, un po'... piccante, diciamo:

"Hai la tosse, sfregati il sedere col peperone rosso!".

R. M.

lunedì 7 dicembre 2009

In Viå Cåiròli, spitåndå ål Nådàl.


Grån bèlå månifèståsión, iér dòpdišnà, in Vìå Cåiròli e in àltår vìi dål påiš, cun båncåt vari, mòto in éspušisión e i šbåndiéråtùr dål Pàlio d'Asti, tårméntå brav!
Lå Mònicå Månérå, dlå Prò Lòco, lå fa pö un bilånc dlå bèlå fèstå e lå ricòrdå  i pròsim åpuntåmént nåtålìsi.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Gran bella manifestazione, ieri pomeriggio, in Via Cairoli e in altre
vie del paese, con bancarelle varie, moto in esposizione e gli sbandieratori del Palio d'Asti, veramente bravi!
Monica Manera, della Pro Loco, traccia poi un bilancio della bella festa e ricorda i prossimi appuntamenti natalizi.

R. M.

sabato 5 dicembre 2009

Barbagianni e urlùch.Un àltår di nòs tånti dübi: må ål barbagianni (Tyto alba, dlå fåmìliå di  Titonidi), mich ås dìšå int ål nòs diålåt? Pårchè l'urlùch l'è l'allocco (Strix aluco, dlå fåmìliå di Strigidi).
Chil'è ch'ål lå sa, ch'ås lå dìšå, pår piåšì!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un altro dei nostri tanti dubbi: ma il barbagianni (Tyto alba, della
famiglia dei Titonidi), come si dice nel nostro dialetto? Perchè l'l'urlùch l'è l'allocco (Strix aluco, della famiglia degli Strigidi).
Chi losa, ce lo dica, per favore!...

R. M.