giovedì 24 dicembre 2009

Bón Nådàl! - 1


Un kåråòche åd "Biånch Nådàl" då pudé cåntà åncå int ål nòs diålåt? Tålchì!


Ti, név åt vén sü ‘ncù, léntå


Pår dà dlå giòiå åd ògni cör


Àlså i ög e guàrdå là insü


L’è Nådàl, åt dévi sufrì pü!


 


Ti, åt dìsi int ål gni sü, né-ev


Ål ciél åt dévi ringråsià


Àlså i ög e guàrdå là insü


L’è Nådàl, åt dévi sufrì pü!


E dål Grüp dål "Nòs diålåt" Bón Nådàl å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Un karaoke di "Bianco Natale" da poter cantare anche nel nostro dialetto? Eccolo!
E dal Gruppo del "Nòs Diålåt" Buon Natale a tutti!

R. M.

2 commenti: