martedì 29 dicembre 2009

Ål råsiådù.


Incö dòpdišnà sùmå 'ndai åvånti å riléš i påròl dål nòs diålåt chi cuménciån pår "R", sémpår p'r ål disiunàri "Diålat sånåšårén - Itåliån" che sùmå 'dré pripårà. Tra i àltår påròl, gh érå åncåsì "råsiådù" (segantino). Må quånd å dišùmå che iün  "L'à fai ål råsiådù tütå lå nòt", vurùmå nò dì 'd sicür ch'l'à råsià lå lågnå invéci då drumì!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi pomeriggio abbiamo proseguito nella rilettura delle parole del nostro dialetto inizianti per "R",sempre per il dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che stiamo preparando. Tra gli altri vocaboli, c'era anche "råsiådù" (segantino).Ma quando diciamo che qualcuno "Ha fatto il segantino tutta la notte", non vogliamo certo dire che ha segato la legna invece di dormire...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento