sabato 23 aprile 2011

Bónå Pàsquå! - 3E nåtürålmént, Bónå Pàsquå åncåsì int ål nòs diålåt!

R. M.

lunedì 18 aprile 2011

Élésión Cumünàl 2011.

Ål Municìpi.


Å Sånåšà å cuménciå lå cåmpàgnå éléturàl. Trè list  i 's dårån båtàliå  fén'å mètà mag pår cunquistà ål Pålàsi Pulón. Ch'å vénciå pürå i miliùr, båstå ch'ås å sméntiån nò, tra i tånti àltår ròb, dål nòs diålåt e ch'ås dàiån ùnå mån quånd ås tråtårà då püblicà 'l nòs lìbår!...Å bón inténditùr...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

A Sannazzaro inizia la campagna elettorale. Tre liste si daran battaglia fino a metà maggio per conquistare Palazzo Pollone. Vincano pure i migliori, purchè non si dimentichino, fra il tanto altro, del nostro dialetto e ci diano una mano quando si tratterà di pubblicare il nostro libro!...A buon intenditor...

R. M.