martedì 27 dicembre 2011

Mòrt ål blogh dål bårdügh, W 'l blògh dål bårdügh!


Ål blògh dål bårdügh ål duìvå sårà sü, invéci l'à fai åmmà såmmårtén: då Splinder l'à påsà å Blogger, gràsie å Marco ch'l'à fai ål tråšlòch. Ådès å gh ùmå då sistémà un pò lå ca növå... Purtè påsiìnså!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Il blògh dål bårdügh avrebbe dovuto chiudere, invece ha fatto solo San Martino (si è trasferito): da Splinder è passato a Blogger, grazie a Marco che ha curato il trasloco. Adesso dobbiamo sistemare un poco la nuova casa... Portate pazienza!...

R. M.

venerdì 9 dicembre 2011

Sùmå å lå fén!...Cuschì l'è l'ültim pòst ch'å püblichi int ål Blògh dål Bårdügh, blògh che, me tüti i àltär blògh dä Splindér, ål 31 génàr ål spårisårà då lå Réd, pårchè lå piåtåfùrmå lå sårårà sü. Gh ö nò vöiå då spustàl då un'àltrå part, pårchè tånt ål sò scòpo l'é finì: ål lìbär sùrå 'l diålåt åd Sånåšà l'è pråticåmént finì e å sétémbår dål 2012, p'r ål dì dlå fèstå,ål sårà püblicà.
Grasie å tüti i višitåtùr che int å cui 5 an chi i ån séguì 'l blògh: grasie åd cör e...
W ål nòs diålåt!!!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Questo è l'ultimo post che pubblico sul Blog del bårdügh, blog che, come tutti gli altri blog di Splinder, il 31 gennaio sparirà dalla Rete, perchè la piattaforma chiuderà. Non mi va di spostarlo da un'altra parte, perchè tanto il suo scopo è venuto meno: il libro sul dialetto di Sannazzaro è pressochè terminato e a settembre del 2012, per la sagra, sarà pubblicato.
Grazie a tutti i visitatori che in questi 5 anni hanno seguito il blog; grazie di cuore e...
W il nostro dialetto!!

R. M.