martedì 29 settembre 2009

I cuclà.Quånd då fiö å giügàvåm ål "circuìto" (cun l'åcént int lå sécóndå i), cui bålén ò i bìi åd plàsticå cun déntår i fòto di curidùr, pår fai cur int lå pìstå å dàvåm di bèi "cuclà"!...Già, "cuclà": mich'ås pudrìs trådüv in itåliån? Ål "Devoto-Oli" ål prupónå "biscotto"...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Quando da ragazzi giocavamo al "circuìto" (con l'accento sulla
seconda i), con le palline o le biglie di plastica con dentro le foto dei corridori, per farle correre nella pista davamo delle belle "cuclà"!...Già, "cuclà": come si potrebbe tradurre in italiano? Il "Devoto-Oli" propone "biscotto"...

R. M.

lunedì 28 settembre 2009

AbacucIntånt, ål grüp dål "Nòs diålåt" ål va inån å riléš ål måtériàl trai åsèmå in cui an chi: sì, må...chisà quånd å finisårùmå! Quånd å sårùmå "vèg me 'l cucù"?  Ò "vèg båcüch"? Ò quånd órmài "fårùmå båch-båch"? Å prupòšit åd "vèg me 'l cucù": l'üšé ål gh éntrå me i vérš å måréndå: "cucù" ål vénå då "Abacuc", iün di prufétå minùr dål Vèg Téståmént, då suìns råpréšéntà cun ùnå bàrbå biåncå e lóngå (nò me int lå miniåtürå chi insìmå). Må "båch-båch"? D'indùå ål sàltå fórå? Åncùrå då "Abacuc"? E sich'ål vurìs dì, létérålmént, "fa båch-båch"? Gh è un quåidün ch'ån nå sa un quaicòs?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Intanto il gruppo del "Nostro dialetto" continua a rileggere il
materiale raccolto in questi anni: sì ma... chissà quando finiremo! Quando saremo "vecchi come il cucù"? O "vecchi bacucchi"? O quando ormai "faremo båch-båch"? A proposito di "vecchio come il cucù": l'uccello c'entra come i cavoli a merenda; "cucù" deriva da "Abacuc", uno dei profeti minori del Vecchio Testamento, spesso rappresentato con una barba bianca e lunga (diversamente dalla miniatura qui sopra). Ma "båch-båch"? Da dove salta fuori? Ancora da "Abacuc"? E cosa vorrebbe dire, letteralmente, "fa båch-båch"?C'è qualcuno che ne sa qualcosa?

R. M.

lunedì 21 settembre 2009

Foto e cårtuléen.


Finålmént å són in grad då ågiurnà ål blògh: l'érå ùrå! E m'è smià giüst ricumincià cul vidéo dlå inåügüråsión dlå bèlå mùstrå "Sånåšà vüst cui ög d'un årchìvi", mìså sü dål Pårtìd Démucràtich int ål sò cìrcul in vìå Nàšåro e Cèlso. L'è ùnå mùstrå 'd cårtulén, map e ducümént dål Sånåšà d'ùnå vòltå, pår lå mågiùr part mis å dispušisión dål siùr Fråncèsco Scüdéri, un culésiunìstå 'd Sånåšà tårméntå åpåsiunà dlå stòriå dål sò påìs d'ådusión (lü 'l vénå då lå Sicìliå!...).
Lå Mùstrå lå rèstå duèrtå fénå å d'mån.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Finalmente sono in grado di aggiornare il blog: era ora! E mi è
sembrato giusto ricominciare col video della inaugurazione della bella mostra "Sannazzaro vista con gli occhi di un archivio", allestita dal Partito Democratico nel suo circolo in via Santi Nazzaro e Celso. È una mostra di cartoline, mappe e documenti della Sannazzaro d'un tempo, per la maggior parte messi a disposizione dal signor Francesco Scuderi, un collezionista di Sannazzaro assai appassionato della storia del suo paese d'adozione ( egli proviene dalla Sicilia!...).
La Mostra resta aperta fino a domani.

R. M.