mercoledì 28 gennaio 2015

Ål nòs meteo.


"Che témp å fa å Sånåsà" l'è un'app tårméntå sémplice pår téléfunén Android:
in pü d'"Ål nòs meteo" e då lå Web cam 'd lå Tur Cìvicå, cun "Dà då tra!" ås pö sintì å ògni tuch un pruèrbi sùrå 'l témp int lå disión diåletàl åd lå Tàtå (Rosalia Carpani).
 

sabato 17 gennaio 2015

Ùnå giurnà pårticulàr.


Incö, ål 17 åd génàr, lå sårìs lå Giurnà Nåsiunàl dål Diålåt e di Léngh Lucàl, må nüm ål lå célébrårùmå vånårdì 23, å 9 ur, in Bibliutécå. Månchè nò!

lunedì 12 gennaio 2015

Ma va???!


Génitùr, švigèv!!!

domenica 4 gennaio 2015

Fùmå lå puléntå, va!...


Dalla variante milanese a quella sannazzarese:

Int al cåldrén ås måtå quàtår lìtår d'àquå, sålà mich'ågh uà. 'Pénå lå bùiå, 's ågh tra déntår, tån' me s'å piuvìs, un chilo åd fårénå giàldå. Ås fa  cöš pr un'ùrå å “fögh viv”,sémpår måsiåndå cun lå sò måsculå. Quånd lå puléntå l'è còtå 'gh uà imbursàlå int ål sò åmšén åd lågn quåtà cun un måntén ümid pår nón ch'lå tàcå.
Lå puléntå l'ås mångiå insèmå ål stüfà, å lå càrn in ümid, åi sårvàdi e 's pödå mångiàlå cun i öv in cirighìn ò cun déntår ål bütìr, ål stråchìn, ål furmàg gråtà.