domenica 4 gennaio 2015

Fùmå lå puléntå, va!...


Dalla variante milanese a quella sannazzarese:

Int al cåldrén ås måtå quàtår lìtår d'àquå, sålà mich'ågh uà. 'Pénå lå bùiå, 's ågh tra déntår, tån' me s'å piuvìs, un chilo åd fårénå giàldå. Ås fa  cöš pr un'ùrå å “fögh viv”,sémpår måsiåndå cun lå sò måsculå. Quånd lå puléntå l'è còtå 'gh uà imbursàlå int ål sò åmšén åd lågn quåtà cun un måntén ümid pår nón ch'lå tàcå.
Lå puléntå l'ås mångiå insèmå ål stüfà, å lå càrn in ümid, åi sårvàdi e 's pödå mångiàlå cun i öv in cirighìn ò cun déntår ål bütìr, ål stråchìn, ål furmàg gråtà.

Nessun commento:

Posta un commento