venerdì 30 gennaio 2009

Lå Mèrlå: un'àltrå stòriå.

Lå mèrlå.

Ö giåmò ricurdà dü an fa lå stòriå dlå mèrlå, må cunfèsi ch'å sàvå nò  ch'ål gh érå un'àltrå légéndå ch'lå spiégå " i tri dì dlå mèrlå", å lå fén åd génàr. Ål lå pudùmå truà int l'ültim nümår dål "Tam Tam", ål giurnàl åd Méd che tüti i méš lå Måriùciå Gatti ås pòrtå inti nòs ca. L'è cüntà dål siùr Giåmpiéro Cériànå e la pàrlå åd dü giun, di part då Strådélå, che ål 31 génàr i s'érån spušà. Dòp lå cérimòniå, i dü spuš i èn pårtì p'r åndà å Strådélå e i ån vurü tråvårsà Pò å pé pårchè, in cui dì lì, dato ch'ål fàvå tårméntå fråd, ål fiüm l'érå  tüt giåsà. Må å un cèrto punto ål gias ål s'è rut e lå spùšå (ch'lå fàvå Mèrlo 'd cugnòm) l'è nià. Ål spuš, p'r ål dispiåšì, dòp un quåi méš l'è mòrt åncå lü e då ålùrå, tüt i an, å lå fén åd génàr, lå gint lå ricurdàvå lå stòriå tristå dlå pòvrå spušå, lå "Mèrlå"...

R. M.

Vérsioón in Itåliån:

Ho già ricordato due anni fa la storia della merla, ma confesso

che non sapevo ci fosse un'altra leggenda che spiega "i tre giorni della merla", alla fine di gennaio. Possiamo trovarla nell'ultimo numero del "Tam Tam", il giornale di Mede che tutti i mesi Mariuccia Gatti porta nelle nostre case. E' raccontata dal signor Giampiero Ceriana e narra di due giovani, presso Stradella, che al 31 gennaio s'erano sposati. Dopo la cerimonia, i due sposi sono partiti per andare a Stradella e hanno voluto attraversare Po a piedi perchè, in quei giorni, dato che faceva un freddo tremendo, il fiume era tutto gelato. Ma ad un certo punto il ghiaccio si ruppe e la sposa (che faceva Merlo di cognome) annegò. Lo sposo, per il dolore, dopo qualche mese morì anche lui e da allora, tutti gli anni, alla fine di gennaio, la gente ricordava la triste storia della povera sposa, la "Merla"...

R. M.

martedì 27 gennaio 2009

Ål Dì dlå Mémòriå. - 1


Pårchè ninsünå l'àbiå då šmintià. Ò négà.


R. M.

Vérsión in Itåliån:

Perchè nessuno dimentichi. O neghi.

R. M.

lunedì 26 gennaio 2009

Åià e curmà.

L'åià e lå curmà di mundéen.

Finì ål disiunàri, ål grüp dål nòs diålåt l'à incumincià då ùnå quai smånå å riléš tütå lå råcòltå dål måtériàl ch'ùmå trai åsèmå in cui an chi, cuminciånd å cuntrulà i mòd åd dì. Riléšåndå lå spiégåsión ch'àvåm dai då cul mòd åd dì chi:
"L'è püsè l'åià che lå curmà"
ås è gnü un quai dübi. Ål séns l'è ciàr: lå fraš ås dìšå quånd å var nò lå pénå då fa ùnå ròbå, pårchè l'è püsè lå fådìå e 'l témp che duvùmå måt, che ål risültà ch'ås så spitùmå. L'è méno ciàr ål pårågón tra l'åià (sàlså fàiå cun ai trià, mòlå dål pån e åšéd) e lå curmà, ål dišnà che i mundéen i fàvån å lå fén dlå móndå (e i mürådùr å lå fén dål tåc, quånd i fàvån sü ùnå ca). Gh è un quàidün ch'ån nå sa un quàicòs?

Åd ògni mòdo, chi gh è lå ricètå dl' åià!...

R. M.


Vérsión in Itåliån:

Finito il dizionario, il gruppo del nostro dialetto ha incominciato da

qualche settimana a rileggere tutta la raccolta del materiale che abbiamo messo insieme in questi anni, iniziando a controllare i modi di dire. Rileggendo la spiegazioneche avevamo dato di questo modo di dire:


"L'è püsè l'åià che lå curmà" (È più l'agliata che il pranzo di fine lavori)


 
c'è venuto qualche dubbio. Il senso è chiaro: la frase si dice quando non val la pena di fare una cosa, perchè è più la fatica e il tempo che dobbiamo impiegare, che il risultato che ci attendiamo. Meno chiaro è il paragone tra l'agliata (salsa fatta con aglio tritato, mollica di pane e aceto) e il pranzo che le mondine facevano alla fine della monda ( e i muratori alla fine del tetto, quando costruivano una casa). C'è qualcuno che ne sa qualcosa?

Ad ogni buon conto, qui c'è la ricetta dell'agliata!...

R. M.


venerdì 16 gennaio 2009

Lå Piàså di Cåfé.

Piàså Cåiròli (Foto Enrico Ferri)

Piàså Cåiròli (disågn d'ùnå giùnå dål påìs)

Åncå st'an, ål Cumün l'à fai åvé å tüti i fåmìli dål påìš ål tåcuìn pår l'an növ. P'r ål 2009, ål témå dål tåcuìn l'è ål nòs påìš, pià šü in ùnå série åd fòto cumpågnà då riprudüsión åd quàdår dål cuncùrs åd pitürå éstémpurànéå ch'ås fa p'rål Sétémbår Sånåsåréš, cun un quai dišågn åd trè giùn årtìstå lucàl. Lå pàginå dål méš d'ågùst dål tåcuìn lå måtå å cunfrónt lå fòto dlå Piàså di Cåfè, fàiå dål fòtògråfo 'd Påvìå Enrico Ferri, cun un dišågn d'ùnå årtìstå åd Sånåšà, pérò ål nòm, chisà pårchè, ål gh è nò. Bén, å mén, åm piàšå püsè ål dišågn, pén åd vìtå e 'd muvimént, che 'm fa gni in mént Altan, pütòst che culå fòto lì, frådå e sénså vìtå!...Un quaidün ål sa chil'è ch'à fai ål dišågn?

R. M.

Vérsión in Itåliån:


Anche quest'anno, l'Amministrazione Comunale ha fatto avere atutte le famiglie del paese il calendario per l'anno nuovo. Per il 2009, il tema del calendario è il nostro paese, ritratto in una serie di foto accompagnate da riproduzioni di quadri del concorso di pittura estemporanea che si tiene per il Settembre Sannazzarese, con qualche disegno di tre giovani artiste locali. La pagina del mese di agosto del calendario mette a confronto la foto della Piazza dei Caffè, fatta dal fotografo di Pavia Enrico Ferri, con un disegno d'un'artista di Sannazzaro, però il nome, chissà perchè, non è riportato. Bene, io preferisco il disegno, pieno di vita e di movimento, che mi ricorda Altan, piuttosto di quella foto, fredda e senza vita!...Qualcuno sa chi ha fatto il disegno?

R. M.

lunedì 12 gennaio 2009

Ciàu, Faber!


Å déš an då lå sò mòrt, iünå di sò cånsón püsè bèi. Nåtürålmént, in diålåt.

CRÖSÅ DE MÄ

Umbre de muri muri de mainé
dunde ne vegnì duve l'è ch'anè
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
e a muntä l'àse gh'é restou Diu
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria
a a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria.
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
gente de Lûgan facce da mandillä
qui che du luassu preferiscian l'ä
figge de famiggia udù de bun
che ti peu ammiàle senza u gundun.
E a 'ste panse veue cose che daià
cose da beive, cose da mangiä
frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddià ai quattru tucchi
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi.
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä.MÜLÅTÉRÅ DÅ MAR


Ómbår åd fac fac då mårinàr
d'indùå å gni indùå l'è ch'åndè
då un sit indùå lå lünå ås mustrå biùtå
e lå nòt ås à puntà 'l curté ålå gulå
e å muntà l'a
šü 'gh è råstà Dìu
ål Diàul l'è in ciél e ål s'è 'gh à fai ål nì
gnùmå fö dål mar pår sügà i òs d'Åndréå
ålå funtånå di püvión intlå ca åd préiå.
E 'ntlå ca åd préiå chi l'è ch'ågh sårà
'ntlå ca dl'Åndréå ch'l'è nò mårinàr
gint åd  Lügån fac då bålòs
cui che dlå spìgulå i prèférìsån  l'àlå
fiöl åd fåmìgliå, udùr åd bón
ch'åt tiå pö guårdà sénså gundón.
E å cui påns vöi chi sich'ågh dårà,
che ròbå då bév, che ròbå då mångià
fritürå 'd påslén (vén) biånch åd Purtufén sårvél åd bicìn intål stés vén
šàgn då tåià åi quàtår sügh
påciügh in agrodolce åd légurå di cup.
E intlå bàrcå dål vén ågh nåvigårùmå inti scògli
émigrånt dål rid cun i ciòd inti ög
fénå che 'l måtén ål cråsårà då pudé cåtàl frådé di gåròfån e di fiöl
pådrón dlå còrdå màrså d'àquå e 'd sa
ch'ås lìgå e 's pòrta int unå mülåtérå 'd mar.R. M.

Vérsión in itåliån:

A dieci anni dalla morte, una delle sue canzoni più belle.
Naturalmente, in dialetto.

CREUZA DE MÄ

Umbre de muri muri de mainé
dunde ne vegnì duve l'è ch'an
da 'n scitu duve a l'ûn-a a se mustra nûa
e a neutte a n'à puntou u cutellu ä gua
e a muntä l'àse gh'é restou Diu
u Diàu l'é in çë e u s'è gh'è faetu u nìu
ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria
a a funtan-a di cumbi 'nta cä de pria.
E 'nt'a cä de pria chi ghe saià
int'à cä du Dria che u nu l'è mainà
gente de Lûgan facce da mandillä
qui che du luassu preferiscian l'ä
figge de famiggia udù de bun
che ti peu ammiàle senza u gundun.
E a 'ste panse veue cose che daià
cose da beive, cose da mangiä
frittûa de pigneu giancu de Purtufin
çervelle de bae 'nt'u meximu vin
lasagne da fiddià ai quattru tucchi
paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi.
E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi
emigranti du rìe cu'i cioi 'nt'i euggi
finché u matin crescià da puéilu rechéugge
frè di ganeuffeni e dè figge
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä
che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä.


MULATTIERA DI MARE


Ombre di facce facce di marinai
da dove venite dov'è che andate
da un posto dove la luna si mostra nuda
e la notte ci ha puntato il coltello alla gola
e a montare l'asino c'è rimasto Dio
il Diavolo è in cielo e ci si è fatto il nido
usciamo dal mare per asciugare le ossa dall'Andrea
alla fontana dei colombi nella casa di pietra.
E nella casa di pietra chi ci sarà
nella casa dell'Andrea che non è marinaio
gente di Lugano facce da tagliaborse
quelli che della spigola preferiscono l'ala
ragazze di famiglia, odore di buono
che puoi guardarle senza preservativo.
E a queste pance vuote cosa gli darà
cosa da bere, cosa da mangiare
frittura di pesciolini, bianco di Portofino
cervelle di agnello nello stesso vino
lasagne da tagliare ai quattro sughi
pasticcio in agrodolce di lepre di tegole.
E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli
emigranti della risata con i chiodi negli occhi
finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere
fratello dei garofani e delle ragazze
padrone della corda marcia d'acqua e di sale
che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare.R. M.

sabato 10 gennaio 2009

Quåntå név!


E chi gh è 'l filmà dlå grån fiucàdå 'd mårculdì, ripréš d'in màchinå p'r i vìi dål påìš. L'érå un pès ch'ås vådìvå nò di scén insì!...Då ch'indrérå, pérò, l'érå ùnå ròbå nurmàlå...

R. M.

Vérsión in Itåliån:


E qui c'è il video della grande nevicata di mercoledì, ripreso dall'auto per
le vie del paese. Era tanto che non si vedevano scene simili!...Un tempo, però, era una cosa normale...

R. M.

venerdì 9 gennaio 2009

Che fiucàdå!

Foto R. Cittadini. 

Méno màle che incö lå név s'à mis unå mån intlå cuscìnså!...Må iér,  "gnìvå šü i stras": "ån n' à mis chi unå gåmbà" e... sùtå cun pàlå e bådì å "fa lå cålà"!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Meno male che oggi la neve si è messa una mano sulla
coscienza!...Ma ieri, "gnìvå šü i stras" (venivan giù gli stracci, nevicava a larghe falde): "ån n' à mis chi unå gåmbà" (ne ha messa qui una gambata) e sotto con pala e badile a "fa lå cålà" (far la calata, aprire passaggi nella neve)!...

R. M.

martedì 6 gennaio 2009

Fiòcå pår dåbón!

Viå Mårcóni sùtå lå név (Foto Roberto Cittadini).


E insì, lå Béfànå s'à purtà lå név, cùlå vérå, nò cùlå dlå Råfinérìå... Spérùmå ch'ås fèrmå, sidnò...
"Ståvòltå ål lå mångiùmå d'in pé!"...

R. M.Vérsión in Itåliån:

E così, la Befana ci ha portato la neve, quella vera, non quella
della Raffineria... Speriamo si fermi, altrimenti..."Ståvòltå ål lå mångiùmå d'in pé!", questa volta la mangiamo d'in piedi!...

R. M.


venerdì 2 gennaio 2009

Un an in 40 sécónd!

One year in 40 seconds from Eirik Solheim on Vimeo.

Ål filmà l'è tårméntå bèl, må... un an in 40 sécónd!... I pàsån giåmò insì pråst, i an!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Il filmato è assai bello, ma... un anno in 40 secondi!... Passano già
così in fretta, gli anni!...

R. M.