martedì 28 maggio 2013

Cui åd lå Curàl "Cieli immensi"...


...i cåntån nò åmmà: i scrìvån åncåsì di puišìi in diålåt, tån' me cùstå:

Lå curàl sécóndå mén.


Cul ch’å són ‘dré pår cüntà

‘l è cul ch’ö pruà.

Å lå sìrå, quånd å fùmå i pröv,

ås nå vådå mìå  åd fac növ.

Sùmå in pòch, må ås vurùmå bén,

åncå se di vòlt ås rüšå un cicinén.

“Ågh sùmå tüti? Måncå ‘nå quåidünå?”.

“Åh, cui là i vénån sécóndå lå lünå!”.

“’L è nò insì ch’ås fa!”.

Må pö ås finìså sémpår pår pårdunà.

’L è insì bèl quånd ås cåntå insèmå:

tåntå vuš i vénån ùnå vuš sùlå

e l’émusión åt sèrå quàši lå gùlå.

Cåntùmå cul cör, sénså pågürå,

pårchè in fónd l’è un’åvéntürå:

tüti insèmå int ùnå bàrcå sùlå.

Lå müšicå l’è ùnå lénguå ünivérsàl

ch’lå pudrà mai fa dål mal.

E s’l’è vérå che chi ‘l è ch’å cåntå

ål prégå du vòlt,

cåntùmå åncùrå, cåntùmå püsè fòrt.

Cåntùmå pr i giùn, pr i vèg, pr i sån e i målà,

cåntùmå int i påìš e int i cità,

purtùmå å tüti un pò åd félicità.(Giuse)
  
 Ål làbår åd lå curàl fai då lå Pinùciå Pòsòli cun lå Ròšå Pénså:


lunedì 6 maggio 2013

Lå nònå in piàså.Cùlå 'd Beethoven...