sabato 28 marzo 2015

E ÅL TÉMP ÅL VA...


Una poesia scritta dalla corista Giuseppina Serafini Rivabella in occasione del decennale della Corale Polifonica "Cieli immensi" di Sannazzaro:


E ÅL TÉMP ÅL VA

Ågh è påsà un quåi an…
Ål témp ål vòlå, åncå pår lå curàl.
Ùmå cåntà un pò dåpårtüt,
ån n’ùmå vüst åd bèi e åd brüt.
Ådès ågh ùmå ål nòs labaro me tüti i còr,
bén ricåmà célèst e òr.
Ådès sùmå pü pròpi piculén,
ås sùmå šlårgà un filinén:
ùnå quåidünå ‘l è gnü déntå pår simpåtìå,
e di àltår i èn gnü indrérå pår nustålgìå.
‘L è un åmbiént fåmiliàr,
‘ndùå ås fa fèstå quånd ås cumpìså i an;
ås féstégiån tüti i spuš
e i sò mam i èn urguliùš;
quånd å nàså un bèl fiulén,
tüti ågh vörån sübit bén.
Må cul ch’åm à piåšü püsè åd lå curàl,
‘l è stai un åvénimént pròpi écésiunàl:
ùmå cåntà å lå càrå Vèrgin, nòså suvrånå,
pår i tåršént an dål Såntüàri åd lå Funtånå.
Ùmå cåntà cun tåntå émusión
e åncå cun un pò åd mågón.
Ò càrå Vèrgin, Mådònå càrå,
ti åt sårè sémpår lå nòså màmå.
Ténås pår mån, mùstrås lå vìå,
quånd å cåntùmå l’Ave Mårìå!

Giuse