martedì 27 aprile 2010

Ål vàtér då cåmp."L'è bén cul ch'å finìså bén", iun di tånti mumént tårméntå divårtént  dlå cumédiå, cul Piétro Rivåbèlå e 'l Marco Tàiåcàrån in grån fùrmå.

Vérsion in Itåliån:

Da "L'è bén cul ch'å finìså bén" (È bene quel che finisce bene"), uno dei tanti momenti esilaranti della commedia, con Pietro Rivabella e Marco Tagliacarne in gran forma.

R. M.

martedì 20 aprile 2010

Tüti å téàtår!
Int ål vìdeo dål Pietro Gat, lå préšéntåsión dlå cumédiå in diålåt "L'è bén cul ch'å finìså bén", che lå Cumpågnìå Téåtràl "Arcobaleno" lå måtårà in scénå sàbåt 24 åprìl ål Sålón, cun lå régìå dlå nòså Làurå.
Månchè nò, å gh sårà då rid!

R. M.

Vérsión in Itåliån:Nel video di Pietro Gatti, la presentazione della commedia in dialetto "L'è bén cul ch'å finìså bén"  (E' bene quel che finisce bene), che la Compagnia Teatrale "Arcobaleno" metterà in scena sabato 24 aprile al Teatro SOMS, con la regia della nostra Laura.
Non mancate, ci sarà da ridere

R. M.

mercoledì 14 aprile 2010

Splà me 'l fånt då pich.

Al fånt då pich.


Dòp lå pàušå 'd Pàsquå sùmå 'ndài inån å riléš i påròl dål nòs disiunàri chi cuménciån pår "S", tra i qual gh érå åncåsì "spla", cul mòd åd dì "Splà me 'l fånt då pich". Ål lå dišùmå d'ùnå pårsónå tårméntå pòvrå e spiåntà, pårchè 'l fånt, sécónd ål "Devoto-Oli", l'è lå figürå ch'lå var méno di nòs cart e "pich" l  'è 'l seme ch'å var méno int i cart fråncéš...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dopo la pausa di Pasqua abbiamo ripreso a rileggere le parole del nostro dizionario che iniziano per "S", tra le quali c'era pure "spla" (spelato, spiantato), con il modo di dire "Splà me 'l fånt då pich" (spiantato come il fante di picche). Lo diciamo d'una persona poverissima e spiantata, perchè il fante, secondo il "Devoto-Oli", è la figura che vale meno nelle nostre carte e picche è il seme che vale meno nelle carte francesi...

R. M.


sabato 3 aprile 2010

Bónå Pàsquå! - 2
Incö dòpdišnà ål nòs grüp dål diålåt ås riünìså nò: l'è 'l sàbåt åd Pàsquå! Å  prupòšit:
"Vénå Pàsquå quånd gh à vöiå, che lå gàbå lå gh à lå föiå; vénå Pàsquå quånd sisìå, che lå séglå lå gh à lå spìå".
E ålùrå...Bónå Pàsquå å tüti i åmìs dål diålåt åd Sånåšà!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Oggi pomeriggio il nostro gruppo del dialetto non si riunisce: è il sabato di Pasqua! E a proposito:
"Vénå Pàsquå quånd gh à vöiå, che lå gàbå lå gh à lå föiå; vénå Pàsquå quånd sisìå, che lå séglå lå gh à lå spìå": "Venga Pasqua quando ha voglia, che il salice ha la foglia; venga Pasqua quando sia, che la segale ha la spiga".
E allora...Buona Pasqua a tutti gli amici del dialetto di Sannazzaro!


R. M.


" Venga Pasqua quando ha voglia, che il salice ha la foglia; venga Pasqua quando sia, che la segale ha la spiga.