martedì 20 aprile 2010

Tüti å téàtår!
Int ål vìdeo dål Pietro Gat, lå préšéntåsión dlå cumédiå in diålåt "L'è bén cul ch'å finìså bén", che lå Cumpågnìå Téåtràl "Arcobaleno" lå måtårà in scénå sàbåt 24 åprìl ål Sålón, cun lå régìå dlå nòså Làurå.
Månchè nò, å gh sårà då rid!

R. M.

Vérsión in Itåliån:Nel video di Pietro Gatti, la presentazione della commedia in dialetto "L'è bén cul ch'å finìså bén"  (E' bene quel che finisce bene), che la Compagnia Teatrale "Arcobaleno" metterà in scena sabato 24 aprile al Teatro SOMS, con la regia della nostra Laura.
Non mancate, ci sarà da ridere

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento