martedì 27 dicembre 2011

Mòrt ål blogh dål bårdügh, W 'l blògh dål bårdügh!


Ål blògh dål bårdügh ål duìvå sårà sü, invéci l'à fai åmmà såmmårtén: då Splinder l'à påsà å Blogger, gràsie å Marco ch'l'à fai ål tråšlòch. Ådès å gh ùmå då sistémà un pò lå ca növå... Purtè påsiìnså!...

R. M.

Vérsión in itåliån:

Il blògh dål bårdügh avrebbe dovuto chiudere, invece ha fatto solo San Martino (si è trasferito): da Splinder è passato a Blogger, grazie a Marco che ha curato il trasloco. Adesso dobbiamo sistemare un poco la nuova casa... Portate pazienza!...

R. M.

venerdì 9 dicembre 2011

Sùmå å lå fén!...Cuschì l'è l'ültim pòst ch'å püblichi int ål Blògh dål Bårdügh, blògh che, me tüti i àltär blògh dä Splindér, ål 31 génàr ål spårisårà då lå Réd, pårchè lå piåtåfùrmå lå sårårà sü. Gh ö nò vöiå då spustàl då un'àltrå part, pårchè tånt ål sò scòpo l'é finì: ål lìbär sùrå 'l diålåt åd Sånåšà l'è pråticåmént finì e å sétémbår dål 2012, p'r ål dì dlå fèstå,ål sårà püblicà.
Grasie å tüti i višitåtùr che int å cui 5 an chi i ån séguì 'l blògh: grasie åd cör e...
W ål nòs diålåt!!!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Questo è l'ultimo post che pubblico sul Blog del bårdügh, blog che, come tutti gli altri blog di Splinder, il 31 gennaio sparirà dalla Rete, perchè la piattaforma chiuderà. Non mi va di spostarlo da un'altra parte, perchè tanto il suo scopo è venuto meno: il libro sul dialetto di Sannazzaro è pressochè terminato e a settembre del 2012, per la sagra, sarà pubblicato.
Grazie a tutti i visitatori che in questi 5 anni hanno seguito il blog; grazie di cuore e...
W il nostro dialetto!!

R. M.

mercoledì 14 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå (3).Lå tèrså e ültimå  part 'd lå préšéntåsión di "Ålpinìstå såvåtón", trådüsión int ål nòs diålåt dål lìbår dål 'Chìle Giuàn Càgna "Alpinisti ciabattoni". Préšéntåsión dål cd-ròm ålégà å lå trådüsión.

Vérsión in Itåliån:

La terza e ultima parte della presentazione di "Ålpinìstå såvåtón", traduzione nel nostro dialetto del libro di Achille Giovanni Cagna "Alpinisti ciabattoni". Presentazione del cd-rom allegato alla traduzione.

R. M.

martedì 13 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå (2).Lå sécóndå part 'd lå préšéntåsión di "Ålpinìstå såvåtón", cun lå létürä int ål nòs diålåt d'un quåi tòch äd lå stòriå.

Vérsión in Itåliån:

La seconda parte della presentazione di "Alpinisti ciabattoni", con la lettura nel nostro dialetto di qualche brano della storia.

R. M.

lunedì 12 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå (1).Lå préšéntåsión in Bibliutécå di "Ålpinìstå såvåtón", trådüsión int ål nòs diålåt di "Alpinisti ciabattoni", scrit int ål 1888 dål 'Chìle Giuàn Càgnå: prìmå part, cun i intérvént intrudütìv åd l'åsésùr å lå cultürå Gråsièlå Invårnìš e cul (quàši) tüt in diålåt  dål sìndich Giuàn Magi. Vìdéo dål Pédår Gat, p. g. c.

Vérsión in Itåliån:

La presentazione in Biblioteca di "Ålpinìstå såvåtón", traduzione nel nostro dialetto di "Alpinisti ciabattoni", scritto nel 1888 da Achille Giovanni Cagna: prima parte, con gli interventi introduttivi dell'assessore alla cultura Graziella Invernizzi e quello (quasi) tutto in dialetto del sindaco Giovanni Maggi. Video di Pietro Gatti, p. g. c.

R. M.

domenica 4 settembre 2011

Ålpinìstå såvåtón in Bibliutécå. - 1 - 1Vånårdì 9 sétémbår (å 9 ur åd sìrå) å préšénti in Bibliutécå lå trådüsión int ål nòs diålåt dål lìbår "Ålpinìstå såvåtón", dål 'Chìle Giàn Càgna. L'è lå stòriå 'd dü sånåšårén dlå fén dål '800 ch'i vån in våcånså int ål lagh d'Ortå, ùnå våcånså un pò å lå Fåntòzzi: l'è pròpi un lìbår divårtént e ål gh à ålégà un cd-ròm cun i du vérsión itåliån-diålåt e l'àudio pår sintì tütå lå stòriå lišü då mén. In diålåt sånåšårén, uviåmént!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Venerdì 9 settembre (alle 21) presento in Biblioteca la traduzione nel nostro dialetto del libro "Alpinisti ciabattoni", di Achille Giovanni Cagna. È la storia di due sannazzaresi di fine '800 che vanno in vacanza al lago d'Orta, una vacanza un po' alla Fantozzi: è proprio un libro divertente e ha allegato un cd-rom con le due versioni italiano-dialetto e l'audio per ascoltare tutta la storia letta da me. In dialetto sannazzarese, ovviamente...

R. M.

martedì 21 giugno 2011

I pettirossi: e in diålåt?Robins: 4 Eggs, 4 Weeks from Fred Margulies on Vimeo.
 Belli i pettirossi, eh? Må mich'ås ciàmån int ål nòs diålåt? Påtrùs? Péc-rùs? Chil'è ch'ål lå sa?

R. M.

sabato 14 maggio 2011

L'ültim åpèl.L'ültim åpèl å i élétùr sånåšårén di tri cåndidà å sìndich Sücå, Magi e Bélìni, må, giüståmént, in diålåt!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'ultimo appello agli elettori sannazzaresi dei tre candidati a sindaco Zucca, Maggi e Bellini, ma, giustamente, in dialetto!

R. M.

sabato 23 aprile 2011

lunedì 18 aprile 2011

Élésión Cumünàl 2011.

Ål Municìpi.


Å Sånåšà å cuménciå lå cåmpàgnå éléturàl. Trè list  i 's dårån båtàliå  fén'å mètà mag pår cunquistà ål Pålàsi Pulón. Ch'å vénciå pürå i miliùr, båstå ch'ås å sméntiån nò, tra i tånti àltår ròb, dål nòs diålåt e ch'ås dàiån ùnå mån quånd ås tråtårà då püblicà 'l nòs lìbår!...Å bón inténditùr...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

A Sannazzaro inizia la campagna elettorale. Tre liste si daran battaglia fino a metà maggio per conquistare Palazzo Pollone. Vincano pure i migliori, purchè non si dimentichino, fra il tanto altro, del nostro dialetto e ci diano una mano quando si tratterà di pubblicare il nostro libro!...A buon intenditor...

R. M.

domenica 27 marzo 2011

L'èrbå åd iér sìrå.

Attribuzione: Presidenza della Repubblica.


Sùmå 'dré 'ndà innån å riléš i måtériàl fai sü p'r ål lìbår "Ål nòs diålåt". Iér ùmå sticusà sùrå ål mòd åd di "Éh, l'è pü åd l'èrbå åd iér sìrå!...", pår di che un quåidün l'è un pò in là cui an (me la Móntålcìni, pår di...). Må...sich'ål gh éntrå l'"èrbå åd iér sìrå"? Pårchè ås dìšå insì?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stiamo proseguendo nella rilettura dei materiali raccolti per il libro "Ål nòs diålåt". Ieri abbiamo discusso sul modo di dire "Éh, l'è pü åd l'èrbå åd iér sìrå!..." ("Eh, non è più dell'erba di ieri sera!..."), per dire che qualcuno è un po' in là con gli anni (come la Montalcini, ad esempio...). Ma...cosa c'entra l"erba di ieri sera"? Perchè si dice così?R. M.

giovedì 17 marzo 2011

Bón 17 mars!Åncåsì Sånåšà ål gh à 'vü i sò màrtir dål Risurgimént. I nòm i èn å scrit int ùnå làpidå dål 1860: i érån suldà sånåšårén mòrt int i guèr d'Indipéndénså e i ån dai lå vìtå pår ünì l'Itàliå. Gh åndrìs nò šmintiài.

Bón 17 mars å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Anche Sannazzaro ha avuto i propri martiri del Risorgimento. I nomi sono scritti su una lapide del 1860: erano soldati sannazzaresi morti nelle guerre di Indipendenza e hanno dato la vita per unire l'Italia. Non dovremmo dimenticarli.

Buon 17 marzo a tutti!

R. M.

venerdì 25 febbraio 2011

Lå "Pruìnciå" lå sårnìså...Che bèlå surpréšå! Ål blògh "Lå Pruìnciå lå sårnìså" , ål blògh dlå "Pruìnciå Påvéš" "ch'ål pàrlå di àltår blògh pår cüntà sü 'd Påvìå e dlå sò pruìnciå cui påròl, i butón e i figür dlå réd", l'à dédicà un pòst ål nòs blògh dål bårdügh.
Un gràsie å lå "Pruìnciå" då tüt ål grüp dål "nòs diålät"!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Che bella sorpresa! Il blog "La Provincia sceglie", il blog della "Provincia Pavese" "che racconta gli altri blog per raccontare Pavia e la sua provincia con le parole, i tasti e le immagini della rete", ha dedicato un pòst al nostro blog "dål bårdügh".
Un grazie alla "Provincia" da tutto il gruppo del "nòs diålåt"!

R. M.

domenica 13 febbraio 2011

Då "Gòglå e migòglå" å "Ål nòs diålåt".Dål nòs mòd åd di "Åndà in gòglå e migòglå", ål punto sùrå ål låùr åd révišión ch'å sùmå 'dré fa p'r ål lìbår "Ål nòs diålåt", che éntro l'an (?) ål duvrìs gni fö...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dal nostro modo di dire "Andare in gogla e migogla", al punto sul lavoro di editing che stiamo facendo per il libro "Il nostro dialetto", che entro l'anno (?) dovrebbe essere pubblicato...

R. M.

mercoledì 9 febbraio 2011

Reading...in diålåt, cul fiö pròdigh.Lå påràbulå dål fiö pròdigh int ål nòs diålåt.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

La parabola del figliol prodigo nel nostro dialetto.

R. M.

martedì 8 febbraio 2011

I påràbul dål Signùr e i stòri 'd Nådàl (2).Lå påràbulå dål bón såmåritån int ål nòs diålåt.

R. M.

Vérsión i Itåliån:

La parabola del buon samaritano nel nostro dialetto.

R. M.

lunedì 7 febbraio 2011

I påràbul dål Signùr e i stòri 'd Nådàl (1).Chi gh è lå prìmå part dål vìdéo girà dål Piétro Gat å lå mè préšéntåsión di dü libråt cun lå trådüsión int ål nòs diålåt di påràbul dål Signùr e d'ùnå quåi stòriå 'd Nådàl. Séråm in Bibliutécå, int lå Sàlå dål Cåmén, ål 11 dicémbår påsà.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Qui c'è la prima parte del video girato da Pietro Gatti alla miapresentazione dei due libretti con la traduzione nel nostro dialetto delle parabole di Gèsù e di alcune storie natalizie. Eravamo in Biblioteca, nella Sala del Camino, l'11 dicembre scorso.

R. M.