giovedì 26 gennaio 2012

Che bèl mónd!...


"Va å girà l'Ulåndå, che l'Åméricå l'è gråndå!..."

Lå fòto dål mónd å lå risulüsión püsè àltå: 8000 x 8000.

mercoledì 25 gennaio 2012

Térémòt å Sånåsà.Ståmåténå, int i 9 ur, ùnå scòså 'd térémòt åncåsì å Sånåšà. E mén, ål l'ö sintü? Må nåncå 'd ràså!... (E lå ròbå åm préòcupå...).

martedì 24 gennaio 2012

Sånåšà l'è gnü cità.Ådès che Sånåšà 
l'è pü un påiš, l'è ùnå cità, 
sintùmå 'l Gaber e lå sò cånsón
e pö... ridùmå pår dåbón...

sabato 21 gennaio 2012

Ål pum pipén.


Lå "mela poppina" lå sårìs ål nòs "pum pipén"? Då lå déscrisión ål smiårìs nò un früt gram, e 'lùrå pårchè å dišùmå "våré un pum pipén" d'un quåicòs ch'ål var pòch?

Vérsión in Itåliån:

La "mela poppina" sarebbe il nostro "pum pipén"? Dalla descizionei non sembrerebbe un cattivo frutto, e allora perchè diciamo "valere un pum pipén" di qualcosa che vale poco?

giovedì 19 gennaio 2012

Bålà 'l tip-tap å 92 an!


92 year old tap dancer from Casey Neistat on Vimeo.


Å 92 an lå bàlå 'ncù ål tip-tap? Custå chi "l'à måsà la vègiå 'nt ål ni: Ha ammazzato la vecchia nel nido. Dicesi di persona che conserva un aspetto giovanile nonostante gli anni, perchè 'ha ucciso la (sua) vecchiaia' sul nascere, impedendole di avanzare".

mercoledì 18 gennaio 2012

Cån in céšå.


Vés furtünà me un cån in céšå: ål lå dišùmå pår di ch'ås gh à ùnå tårméntå sfurtünå, pårchè i cån in céšå, i èn mai stai  tåntå bén vüst... Me difàti:

Ål prévòst åd Gåmbulò
i cån in céšå å i å vö nò
pårchè i pìsån tàcå i mür
e fån åndà šü tüt ål pitür!

Må Zack, un cån ingléš åd 7 an, tüti i giuidì e i dumìnch ål va å måså. Ås sètå int un bånch in mèš i fédél e 'l séguå lå funsión tüt citu citu... E ninsünå ål lå càciå vìå, ånsi...

Vérsión in Itåliån:

Essere fortunati come un cane in chiesa: lo diciamo per dire che si ha una terribile sfortuna, dal momento che i cani in chiesa non sono mai stati tanto ben visti... E difatti:

Il prevosto di Gambolò
i cani in chiesa non li vuole
perchè pisciano contro i muri
e fanno andar giù tutto il colore.

Ma Zack, un cane inglese di 7 anni, tutti i giovedì e le domeniche va a messa. Si siede in una panca tra i fedeli e segue la funzione in assoluto e religioso silenzio. E nessuno lo caccia via, anzi...

martedì 17 gennaio 2012

Ål gugnìn åd Sånt'Åntòni.


Incö l'è Sånt'Åntòni, cul di bésti e dål fögh... åd Sånt'Åntòni. Ål lå si pårchè in tånti figür ål Sånt l'è cumpågnà då un gugninén? Int 'l årtìcul riciåmà chi dådsùrå, ål Liunàrd Tundèl ål cüntå lå stòriå...

Vérsión in Itåliån:

Oggi è Sant'Antonio, quello delle bestie e del fuoco... di Sant'Antonio. Sapete

Lå cràvå biciumbèlå.


"Mén són lå Cràvå Biciumbèlå,
cui dént åd fèr, cui dént åd sas,
s'åt véni déntår, mén åt mas!".


 "Io sono la Capra Ferrata,
coi denti di ferro, coi denti di sasso,
se vieni dentro, io t'ammazzo!".


Mich'lå fårà lå vigiåtå å sfuråtàsån 'd lå cràvå biciumbèlå? Lå rispòstå int ål lìbår-cd "Ål nòs diålåt", åd pròsimå püblicåsión!

lunedì 16 gennaio 2012

Vìå Cåiròli cui gåléen.


Via Cairoli prima del 1913.
(Dalla Sez. "Sånåsà d'ùnå vòltå" del libro-cd "Ål nòs diålåt", di prossima pubblicazione).

venerdì 13 gennaio 2012

I bigàt.


Då lå Sésión "Imàgin - Ròb d'ùnå vòltå" dål cd "Ål nòs diålåt": i bigàt.

Dalla Sezione "Immagini - Cose d'un tempo" del cd "Ål nòs diålåt": i bachi da seta.

giovedì 12 gennaio 2012

Ål cåråt.


Ùnå scårmàdå då lå Sésión "IMÀGIN - Ròb d'ùnå vòltå" tirà fö dål CD "Ål nòs diålåt".

Una schermata dalla Sezione "IMMAGINI - Cose di un tempo" tratta dal CD "Ål nòs diålåt".

mercoledì 11 gennaio 2012

Un aneddoto: Sùtå l'ómbrå dål murón.Sùtå l'ómbrå dål murón.

Gh érå ùnå fiölå, nò tåntå fürbå, ch'lå stàvå int ùnå cåsénå prèså Sånåšà.
Quånd l'è 'ndàiå ål prim dì å mundà riš, l'à låurà p'r un pàrå d'ur int lå rišèrå e i sò cumpàgn å gh mustràvån miche fa. Må lé lå dàvå nåncå då tra, pårchè lå siguitàvå å guårdà ål pådrón che in pé, sùtå l'ómbrå d'un murón, ål cuntrulàvå i sò mundéen.
 Tüt int un bòt, l'à šmis då mundà, l'è 'lvà sü e lå 's è pårà dåvånti ål pådrón, ål l'à ciåpà p'r un bras e gh à dì:

Sich'å gh à di?
Lå rispòstå int ål lìbår-cd "Ål nòs diålåt" (Sezione Aneddoti)...

Vérsión in Itåliån:

martedì 10 gennaio 2012

Tràtå büràtå...


Tràtå büràtå.

Tràtå büràtå,
lå cóncå d'insålàtå
l'insålàtå biåncå
tüt ål mónd ål cåntå:
canta il gallo,
risponde la gallina,
mådàmå Tumåšìnå
lå va å lå finèstrå
cun trè curón in tèstå
cun trè curón in mån
sùtå lå pòrtå di Milån.
Sùtå lå pòrtå di Turtónå
i påstàvån l'èrbå bónå,
l'èrbå bónå l'è giåmò påstà,
quàtår dòn int ål mårcà:
iünå lå cüšå, l'àltrå lå tàiå,
l'àltrå lå  fa 'l cåpé di pàiå,
l'àltrå lå fa 'l cåpé di fiùr,
lå püsè bèlå lå fa l'åmùr
lå fa l'åmùr cul siùr dutùr.
'l siùr dutùr l'à fai lå süpå
sò muié 'l l'à mångià tütå,
l'à fai pår di i sò råšón,
's è limpì åncå i cålsón,
l'à fai pår di i sò rispèt,
l'à limpì åncå 'l sò lét.
   

"Tratta buratta"
la conca dell'insalata
l'insalata bianca
tutto il mondo canta:
canta il gallo,
risponde la gallina,
madama Tommasina
va alla finestra
con tre corone in testa
con tre corone in mano
sotto la porta di Milano.

Sotto la porta di Tortona
pestavano l'erba buona,
l'erba buona è già pestata,
quattro donne nel mercato:
una cuce, l'altra taglia,
l'altra fa i cappelli di paglia,
l'altra fa i cappelli di fiori,
la più bella fa l'amore
fa l'amore con il signor dottore.

Il signor dottore ha fatto la zuppa
sua moglie l'ha mangiata tutta,
ha cercato di dire le sue ragioni,
s'è riempito anche i calzoni,
ha cercato di dire i suoi rispetti,
ha riempito anche il suo letto.
(Dalla Sez. "Nenie" del libro-CD "Ål nòs diålåt" di prossima pubblicazione).

lunedì 9 gennaio 2012

Chi l'è ch'à trai lå lòfå?


Chi l'è ch'à trai lå lòfå,
lå tifå e lå tòfå,
ch'lå sa 'd cårsént,
ch'lå mòrbå lå gént?
fórse l'è stai un fiö
ch'l'è pròpi un lufón!

Chi è che ha buttato il peto,
la tifa e la toffa,
che sa di lievito,
che ammorba la gente?
Forse è stato un ragazzo
che è proprio un "petone"!

(Dalla sezione "Conte" del libro/cd "Ål nòs diålåt", di prossima pubblicazione).


domenica 8 gennaio 2012

Induénå induinèl.Induinèl.

L'è gròs me un bucón åd pån
gh à tåntå fnèstår me 'l dòm åd Milån.


È grosso come un boccone di pane
ha tante finestre come il duomo di Milano.


Sich'lè?

(Dalla Sez. Indovinelli del libro/cd "Ål nòs diålåt" di prossima pubblicazione).

sabato 7 gennaio 2012

Invèrån in Lümlénå."Lå prénå lingérå, lå fuschìå e i nèbi, i fiüm e i fòs ch'i tråvèrsån lå cåmpàgnå, e i åmìš üšé ch'i rèstän chi, lutåndå int l'invèr'n (å) šlà 'd lå Lümlénå.
Védüd d'ùnå quåi giurnà d'invèrån, tra Vålåg, Dùrån e i riv dål Tårdùbi...".
(Dål Fråncèsco Sisti, åd Dùrån).

Vérsión in Itåliån:

"La brina leggera, la foschia e le nebbie, i fiumi ed i fossi che attraversano la campagna, e gli amici uccelli che restano, lottando nel gelido inverno della Lomellina.
Scorci di qualche giornata invernale, tra Valeggio, Dorno e le rive del Torrente Terdoppio...".
 (Di Francesco Sisti, di Dorno).

venerdì 6 gennaio 2012

Bónå Påsquåtå!Nò, ö nò sbålià: un pò dåpårtüt chi ål nòrd l'Epifånìå in diålåt ås ciàmå "Påsquåtå", che dóncå 'l'è nò åmmà ål lünédì dòp Pàsquå. E ålùrå... Bónå Påsquåtå å tüti!

giovedì 5 gennaio 2012

Bibì Bibò.


"Bibì e bibò,
tüt ål mal l'è 'l tò
e 'l mè 'l l'è nò.

Bibì e bibò,
tutto il male è il tuo
e il mio non è.


Si dice per consolare un bambino che piange perchè si è fatto male; intanto si accarezza la parte dolorante".

(Dalla sez. "Filastrocche" del libro/cd "Ål nòs diålåt", di prossima pubblicazione).

mercoledì 4 gennaio 2012

Che årgnà!...Un vìdéo tüt fai d'årgnà (cadute rovinose all'indietro), åd bågià (cadute rovinose sulla pancia), cråpåtón (gran capitomboli), dårnà (botte sulla zona lombare della schiena in seguito a cadute) e ròbå sìmilå...

martedì 3 gennaio 2012

"Gh ö ùnå mòlå int i gåmb!...".


Å cùlå lì, å gh vénå nò šü 'd sicür l'uvèrå!...: A quella lì, non le viene giù di sicuro l'ovaia!... È una sfaticata: non fa nessuno sforzo.
(Dalla sez. "Modi di dire" del libro-cd "Ål nòs diålåt" di prossima pubblicazione).

lunedì 2 gennaio 2012

Å génàr int ål pulè.Å génàr int ål pulè, å cuminciå ål cucudè: A gennaio nel pollaio comincia il coccodè. Dopo un periodo di scarsa produzione, a gennaio le galline riprendono a fare le uova.
(Dalla sez. "I pruèrbi" del libro/cd "Ål nòs diålåt", di prossima pubblicazione).