venerdì 31 dicembre 2010

Bón An! - 2Dål cuncèrt dål 22 dicémbår å Sån Giòrg, lå Curàl "Cieli immensi" åd Sånåšà dirètå då lå nòså Ròšålìå int un bràno ch'ål gh à dai ål nòm å stu Grüp: "I Cieli Immensi".
E bón an å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dal concerto del 22 dicembre a San Giorgio Lomellina, la Corale di Sannazzaro "Cieli immensi" di Sannazzaro diretta dalla nostra Rosalia in un brano che ha dato il nome al Gruppo stesso "I Cieli Immensi".
E buon anno a tutti!

R. M.

sabato 25 dicembre 2010

Gnè in sa, gint!Bón Nådàl å tüti!

R. M.

martedì 7 dicembre 2010

Reading...in diålåt.Sàbåt 11 dicémbår, å 4 ur dål dòpdišnà, int lå Sàlå dål Cåmén dlå Bibliutécå åd Sånåšà, å lišårö ùnå quåi påràbulå e ùnå quåi stòriå 'd Nådàl trådùt int ål nòs diålåt. 'V å spéti!

Vérsión in Itåliån:

Sabato 11 dicembre, alle 16, nella Sala del Camino della Biblioteca di Sannazzaro, leggerò qualche parabola e qualche storia di Natale tradotte nel nostro dialetto. Vi aspetto!

R. M.