venerdì 31 dicembre 2010

Bón An! - 2Dål cuncèrt dål 22 dicémbår å Sån Giòrg, lå Curàl "Cieli immensi" åd Sånåšà dirètå då lå nòså Ròšålìå int un bràno ch'ål gh à dai ål nòm å stu Grüp: "I Cieli Immensi".
E bón an å tüti!

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Dal concerto del 22 dicembre a San Giorgio Lomellina, la Corale di Sannazzaro "Cieli immensi" di Sannazzaro diretta dalla nostra Rosalia in un brano che ha dato il nome al Gruppo stesso "I Cieli Immensi".
E buon anno a tutti!

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento