lunedì 27 novembre 2006

Lå gibigiànå.

Unå...mudèrnå " gibigiånå "...

Sàbåt påsà sùmå åndài åvanti å ciårcà i påròl chi cuménciån pår "G": sùmå pårtì då "Giårlà" e sùmå rivà å "Gnàgå". Quånd ås sùmå imbåtü intlå påròlå "gibigiånå",  ås è gnü in mént ål giügåt ch'å fàvåm då fiö, riflétåndå lå lüš dål su cun un spigìn ò mågàri cun un tulén vöi dål lüstår...Ås dišivå åncå "fa lå vègiå". Già, "gibigiånå", "vègiå"...Chisà d'indùå i gnìvån cui påròl chi...Ciårcåndå in Intérnét, gh'è såltà fö che lå gibigiånå, ål riflès dål su, lå pudrìs gni då "giübigiånå", ò "giübiånå", ål fåntòc d'unå vègiå (èco lå "vègiå"!), d'unå strìå che åncùrå ål dì d'incö, in cèrti påìš, ål vénå brüšà l'ültim giuidì (giöbiå = giuidì in piémuntéš) åd génàr. Lå vègiå giübiånå lå brüšå e brüšåndå lå dà lùce e cålür: l'invèrån l'è quàši finì e pråst rivårà lå bèlå stågión , cun ål su cald e lüminùš. Pö das che "fa lå gibigiånå", "fa lå vègiå"  ål vöbiå dì rifà un pò i riflès di fiàm chi brušån lå strìå dl'invèrån? Mah!... Intånt, dès me dès, "Gibigiånå" l'è ål nom d'unå fåmùšå låmpådå då tàul...

Versiôn in itåliån:

Sabato scorso siamo andati avanti a cercare le parole che

giovedì 23 novembre 2006

Ål giånén di gråfión.

Gråfión

Sàbåt påsà, åndåndå åvånti å ciårcà i påròl chi cuménciån pår "G" (sùmå pårtì då "Ghiribìs" e sùmå rivà å "Giårgiàtulå"), ùmå truà åncåsì "Giånén", ål vèråm ch'ås pö truà intlå frütå, tån' me inti gråfión. "Giånén" ål sårìs tån' me "Giuånén" (Giovannino), må pårchè ås ciàmå insì? Ciårcåndå in Internet, gh'è såltà fö che int'l'Àlto Réno e intål Pistuiéš i cüntån che, intlå nòt åd Sån Giuàn ( 24 giügn),  i vèråm ågh lå fàiån å 'ndà déntår i gråfión e che då Sån Giuàn in åvånti, åd gråfión l'è méi mångiàn pü mìå, pår nón fa di brüt incóntår...Chisà se cùlå stòriå chi lå circulàvå åncå då nüm...

Versiôn in itåliån:

Sabato scorso, proseguendo nella ricerca delle parole che

cominciano per "G" (siamo partiti da "Ghiribis" e siamo arrivati a "Giårgiàtulå"), abbiamo trovato anche "Giånén", il baco che si può trovare nella frutta, come nelle ciliegie. "Giånén" (Giannino) sarebbe come "Giuånén" (Giovannino), ma perchè si chiama così? Cercando in Internet, è uscito che nell'Alto Reno e nel Pistoiese raccontano che, nella notte di San Giovanni (24 giugno), i bachi riescano a penetrare nelle ciliegie e che da San Giovanni in avanti, di ciliegie è meglio non mangiarne più, per non fare dei brutti incontri...Chissà se questa storia circolava anche da noi...

R. M.

domenica 19 novembre 2006

Lå "fèstå åd l'òm".

Nåpuléón.

Tüti i sån che lå fèstå dlå dònå l'è ål vòt 'd mars, må fórse nò tüti i sån che cùlå åd l'òm l'è...ål dü d'ågùst!...Pårchè ål dü d'ågùst? In pòch påròl, mi ch'åm à cüntà l'àltår dì ål mè cuscrìt Piérluìgi Påtròni, lå stòriå l'è cùstå: quånd å séråm sùtå Nåpuléón e i Fråncéš, å l'Acådèmiå åd Mòdénå, i stüdént , å lå måténå, måtåndå sü cui cålsón tårméntå strénc dlå divìšå, i duìvån inguålàs bén i..."giuièl  åd fåmìgliå", sintåndå tüti i vòlt l'ùrdin:

"Les deux  (couillons) à gauche!",  "I dü (cuión) å snìstrå!".

"Deux à gauche" incó, "Deux à gauche" dumån, gh'è gnü fö in diålåt "Dü ågùst", lå fèstå di òm!...

Vérsión in itåliån:

Tutti sanno che la festa della donna è l'otto di marzo, ma forse non

tutti sanno che quella dell'uomo è...il due di agosto!...Perchè il due di agosto? In poche parole, come mi ha raccontato l'altro giorno il mio coetaneo Pierluigi Patroni, la storia è questa: quando eravamo sotto Napoleone  e i Francesi, all'Accademia di Modena, gli studenti, alla mattina, indossando quei calzoni strettissimi della divisa, dovevano sistemarsi bene i..."gioielli di famiglia", sentendo tutte le volte l'ordine:

"Les deux  (couillons) à gauche!",  "I due (coglioni) å sinìstrå!".

"Deux à gauche" oggi, "Deux à gauche" domani, è uscito "Dü ågùst" (Due agosto), la festa degli uomini!...

R. M.

giovedì 16 novembre 2006

"L'è unå géguå!...".

Unå cåvàlå.

Quånd sàbåt påsà ås sùmå imbåtü in "Géguå", ùmå pinsà che cùlå påròlå chi (ch'lå vö dì unå dònå vistùšå,  ch'ågh piàšå måtås in mustrå, tårméntå lingérå, pår nón dì unå pòch åd bón...), lå pudìvå vès unå påròlå d'urìgin spågnölå. Ål l'ùmå ciårcà intål disiunàri då spågnö, må ål l'ùmå nò truà. Pår fòrså: mi ch'åm à spiégà ål géòmétrå dål Cumün Àngélo Bénsi ståmåténå, lå påròlå då ciårcà l'èrå  "yegua", che in spågnö lå vö dì "cåvàlå". Pinsèlå: intål pårlà åd tüti i dì, "mujer yegua" l'è un pò me dì då nüm "gnòcå"...

Versión in itåliån:

Quando sabato scorso ci siamo imbattuti in "Géguå",  abbiamo
pensato che questa parola (che vuol dire una donna vistosa, cui piace mettersi in mostra, molto leggera, per non dire una poco di buono...) poteva essere una parola d'origine spagnola. L'abbiamo cercata sul dizionario di spagnolo, ma non l'abbiamo trovata. Per forza: come mi ha spiegato il geometra del Comune Angelo Bensi stamattina, la parola da cercare era "yegua", che in spagnolo vuol dire "cavalla". Pensate: nel linguaggio colloquiale, "muier yegua" è come dire da noi "gnocca"...

R. M.

mercoledì 15 novembre 2006

Lå ghirbå.

"Ål gh'à giuntà lå ghirbå!...".

In mèš å i àltår påròl chi cuméncian cun lå "G" ch'ùmå trådùt sàbåt påsà, gh'érå åncåsì "Ghirbå", ål sach åd pèl åd cràvå ch'åš dröbå in Africå pår purtàs ådrérå l'àquå. Pèrd lå ghirbå, intål déšèrt, ål vö dì låsàgh lå pèl, cùlå åd cràvå e cùlå vérå, e l'è fórse pròpi intlå guèrå 'd Lìbiå, intål 1911, che gh'è nåsü, tra i nòs suldà, cui mòd åd dì chi:

"Giuntàgh lå ghìrbå", ciuè: "Rimetterci la ghirba (e quindi la vita).

"Purtà å ca lå ghìrbå", ciuè: "Portare a casa la ghirba (e quindi sopravvivere a un grave pericolo, detto soprattutto di un reduce di guerra)".

E pinsàlå che ådès ås ciàmå  "ghìrbå"  un årtìcul då cåmpég, ch'ål ténå déntår l'àquå då fa lå dòciå...

Vérsión in itåliån:

Fra le altre parole che cominciano con la  "G" che abbiamo tradotto

sabato scorso, c'era anche "Ghirba", l'otre di pelle di capra che si usa in Africa per portar con sè l'acqua. Perdere la ghirba, nel deserto, vuol dire lasciarci la pelle, quella di capra e quella vera, ed è forse proprio nella guerra di Libia, nel 1911, che sono nati, tra i nostri soldati, questi modi di dire:

"Giuntàgh lå ghìrbå", cioè: "Rimetterci la ghirba (e quindi la vita).

"Purtà å ca lå ghìrbå", cioè: "Portare a casa la ghirba (e quindi sopravvivere a un grave pericolo, detto soprattutto di un reduce di guerra)".

E pensare che ora si chiama "ghirba" un articolo da campeggio, che contiene l'acqua per fare la doccia...

R. M.

domenica 12 novembre 2006

Pårchè..."giuntà i ghèti"?

Ghèti...mudèrån.

Iér dòpdišnà sùmå åndài åvånti å ciårcà i påròl chi cuménciån pår "G", pårtåndå då "Gårbüi" fénå å "Ghirbå". Insèmå åi tånti påròl ch'ùmå trådùt, gh'érå åncåsì "Ghèti" (Ghette), i gåmbàl bas che då chi 'n drérå ås måtivån insìmå di scàrp, pår bågnài nò quånd å piuvìvå ò fiucàvå: ådès ièn ròb p'r i spurtìv ò p'r i suldà...E å s'è gnü in mént che, d'ùnå pårsònå  ch'l'è mòrtå å dišùmå:

"Ål gh'à giuntà i ghèti!...", ciuè: "Ci ha perso, ci ha rimesso le ghette!...".

Chisà pårchè ås dišå insì, in diålåt: si ch'ål gh'éntrån i ghèti cul murì? Fórse pårchè, ål mòrt, å s'ågh måtå nò sü i ghèti, dàto che... intlå càså ièn inütil e lü dóncå ågh i å gióntå? Chi l'è ch'ås dà unå mån å ciarì cul dübi chi?

Versión in itåliån:

Ieri pomeriggio siamo andati avanti a cercare le parole che

cominciano per "G", partendo da ""Gårbüi" (Garbuglio), fino a "Ghirba". Insieme alle tante parole che abbiamo tradotto, c'era anche "Ghèti" (Ghette), i gambali bassi che un tempo si mettevano sopra le scarpe per non bagnarle quando pioveva o nevicava: ora sono cose per gli sportivi o per i militari...E ci siamo ricordati che, d'una persona che è morta, diciamo:

"Ål gh'à giuntà i ghèti!...", cioè: "Ci ha perso, ci ha rimesso le ghette!".

Chissà perchè si dice così, in dialetto: che ci azzeccano le ghette con il morire? Forse perchè, al morto, non si mettono su le ghette, dal momento che...nella cassa sono inutili e lui dunque ce le rimette? Chi ci dà una mano a chiarire questo dubbio?

R. M.

sabato 11 novembre 2006

Sån Mårtén.

Ål must (fòto pià då Wikipédìå).

"Å Sån Mårtén, ål must l'è vén":¶mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\provsanmarten.mp3" "A San Martino il mosto è vino".

Cus' chi lè iün di quàtår pruèrbi ch'ùmå truà intål nòs diålåt sü Sån Mårtén, ål vündås 'd nuvémbår, må l'è fàcil ch'ågh nå sìå 'd i àltår, pårchè, unå vòltå, cul dì chi l'érå tårméntå impurtånt. Éntro Sån Mårtén, difàti, ås fàvå...sånmårtén, ciuè ås tråšlucàvå. Tånti fåmìli i cåmbiàvån ca e pòst åd låùr, pårchè i cuntràt i scådìvån pròpi ål 11 åd nuvémbår e ålùrå, p'r i stra, gh'érå un åndà e gni åd cåråt pén åd ròbå e åd gint ch'å så spustàvå då unå cåsénå å l'àltrå, då un påìš å l'àltår. P'r un sånmårtén gh'åndàvå åd sòlit dü cåråt, intål tèrs gh'érå 'l gugnìn. Insìmå di cåråt, såtà int'un quài sach åd fårénå, gh'érå i vèg e lå spùšå, mågàri cun un quài fiö in bràså. I àltår dlå fåmìgliå i stàvån in pé...Ål Càrlo Årigón, intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clémàtis, Vigévån, 2000), ål cüntå bén i sånmårtén d'unå vòltå, inti nòs påiš åd lå Lümlénå...

Versión in itåliån:"Å Sån Mårtén, ål must l'è vén":¶mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\provsanmarten.mp3" "A San Martino

il mosto è vino".

Questo è uno dei quattro proverbi che abbiamo trovato nel nostro dialetto su San Martino, l'undici di novembre, ma è facile che ce ne siano degli altri, perchè, una volta, questo giorno era importantissimo. Entro San Martino, infatti, si faceva...sanmartino, cioè si traslocava. Tante famiglie cambiavano abitazione e posto di lavoro, perchè i contratti scadevano proprio l'11 di novembre e allora, per le strade, c'era un andirivieni di carri pieni di roba e di gente che si spostava da una cascina all'altra, da un paese all'altro. Per un trasloco ci volevano di solito due carri, sul terzo c'era il maiale. Sopra i carri, seduti su qualche sacco di farina, c'erano i vecchi e la sposa, magari con qualche figlio in braccio. Gli altri della famiglia stavano in piedi...Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), racconta bene i traslochi d'una volta, nei nostri paesi della Lomellina...

R. M.

giovedì 9 novembre 2006

I gåbårö.

I gåbårö.

E pårlåndå åd gàb, mich'ås fa å  šmintià i gåbårö, i nòs ciudén, i fónš püsè cumün di nòs part? I nàsån e i cråsån spéciålmént då c'lå stågión chi åi pé ò tàcå i såp di murón, di sàlås, di rubìni...Å fai åndà bén, ièn pròpi bón, p'r éšémpi  cun unå bèlå puléntå  e dål lómb... Må i gåmb l'è méi trai vìå: ièn tròp liscågn e lignùš: d'åltrónde...

"Chi l'è ch'å nàså 'd gàbå, ål spüså sémpår åd lågn!" e ciuè: " chi nasce di capitozza, puzza sempre di legno!"...

Vérsión in itåliån:

E parlando di capitozze, come si fa a dimenticare i gåbårö, i nostri

chiodini, i funghi più comuni delle nostre parti? Nascono e crescono specialmente di questa stagione ai piedi o presso i ceppi dei gelsi,  dei salici,  delle robinie....A cucinarli bene, sono  proprio buoni, ad esempio con una bella polenta e del lombo...Ma i gambi è meglio buttarli: sono troppo fibrosi e legnosi: d'altronde...

"Chi l'è ch'å nàså 'd gàbå, ål spüså sémpår åd lågn!" e cioè: "Chi nasce di capitozza, puzza sempre di legno!"...

R. M.

sabato 4 novembre 2006

Ål "Munümént".

Ål "Munümént", unå vòltå.

Incö l'è ål quàtår nuvémbår e me tüt i an ågh sårà lå cérimòniå dåvånti ål Munümént, pår ricurdà i cådü åd tüti i guèr. Åm vénå in mént che inti pruèrbi surå lå guèrå ch'ùmå truà intål nòs diålåt ågh'è åncåsì cust chi:
 

"Chi l'è ch'å pàrlå bén dlå guèrå, ål l'à nò vüstå in fàciå!" e ciuè: "Chi parla bene della guerra, non l'ha vista in faccia!".

Intå cui påròl chi, gh'è tüt ål bón séns di nòs vèg, ch'ås tiràvån nò indrérå då fa 'l sò duér, mågàri pågåndå cun lå vitå, me i sånåšårén éléncà intål Munümént, må ch' i àvån cåpì che lå guèrå, quålùnque guèrå, l'è tårmentå brütå... Må bšògnå bén dì che chi l'è ch'ål lå dichiàrå, lå guèrå, pö dificilmént ål lå vådå in fàciå, då prèså!...

Vérsión in itåliån:


Oggi è il quattro novembre e come tutti gli anni ci sarà la cerimonia

davanti al Monumento, per ricordare i caduti di tutte le guerre. Mi sovviene che tra i proverbi sulla guerra che abbiamo trovato nel nostro dialetto c'è anche questo:

"Chi l'è ch'å pàrlå bén dlå guèrå, ål l'à nò vüstå in fàciå!" e cioè: "Chi parla bene della guerra, non l'ha vista in faccia!".

In queste parole, c'è tutto il buon senso dei nostri vecchi, che non si tiravano indietro dal fare il loro dovere, magari pagando con la vita, come i sannazzaresi elencati sul Monumento, ma che avevano capito che la guerra, qualunque guerra, è bruttissima...Ma bisogna ben dire che chi la dichiara, la guerra, poi difficilmente la vede in faccia, da vicino...

R. M.