lunedì 27 novembre 2006

Lå gibigiànå.

Unå...mudèrnå " gibigiånå "...

Sàbåt påsà sùmå åndài åvanti å ciårcà i påròl chi cuménciån pår "G": sùmå pårtì då "Giårlà" e sùmå rivà å "Gnàgå". Quånd ås sùmå imbåtü intlå påròlå "gibigiånå",  ås è gnü in mént ål giügåt ch'å fàvåm då fiö, riflétåndå lå lüš dål su cun un spigìn ò mågàri cun un tulén vöi dål lüstår...Ås dišivå åncå "fa lå vègiå". Già, "gibigiånå", "vègiå"...Chisà d'indùå i gnìvån cui påròl chi...Ciårcåndå in Intérnét, gh'è såltà fö che lå gibigiånå, ål riflès dål su, lå pudrìs gni då "giübigiånå", ò "giübiånå", ål fåntòc d'unå vègiå (èco lå "vègiå"!), d'unå strìå che åncùrå ål dì d'incö, in cèrti påìš, ål vénå brüšà l'ültim giuidì (giöbiå = giuidì in piémuntéš) åd génàr. Lå vègiå giübiånå lå brüšå e brüšåndå lå dà lùce e cålür: l'invèrån l'è quàši finì e pråst rivårà lå bèlå stågión , cun ål su cald e lüminùš. Pö das che "fa lå gibigiånå", "fa lå vègiå"  ål vöbiå dì rifà un pò i riflès di fiàm chi brušån lå strìå dl'invèrån? Mah!... Intånt, dès me dès, "Gibigiånå" l'è ål nom d'unå fåmùšå låmpådå då tàul...

Versiôn in itåliån:

Sabato scorso siamo andati avanti a cercare le parole che


cominciano per "G": siamo partiti da "Giårlà" e siamo arrivati a "Gnàgå". Quando ci siamo imbattuti nella parola "gibigiånå",  abbiamo ricordato il giochetto che facevamo da bambini, riflettendo la luce del sole con uno specchietto o magari con uno scatolino vuoto del lucido da scarpe. Si diceva anche "fare la "vecchia"...Cissà qual era l'origine di queste parole... Cercando in Internet, è uscito che la gibigiana, il riflesso del sole, potrebbe derivare da "giubigiana", o "giubiana", il fantoccio d'una vecchia (ecco la "vecchia"!), d'una strega che ancora oggi, in certi paesi, viene bruciato l'ultimo giovedì (giöbiå = giovedì in piemontese) di gennaio. La vecchia giubiana brucia e bruciando dà luce e calore: l'inverno è quasi finito e presto arriverà la bella stagione, con il sole caldo e luminoso. Potrebbe darsi che "fare la gibigiana", "fare la vecchia", voglia dire rifare un po'  i riflessi delle fiamme che bruciano la strega dell'inverno? Mah!...Intanto, ora come ora, "Gibigiana" è il nome d'una famosa lampada da tavolo...

R. M.

1 commento:

  1. W lå Béfànå!

    [..] Sö nò se chi då nüm gh'è mai stai l'üšånså då brüšà lå "Béfànå", ål séš åd génàr, å [..]

    RispondiElimina