sabato 11 novembre 2006

Sån Mårtén.

Ål must (fòto pià då Wikipédìå).

"Å Sån Mårtén, ål must l'è vén":¶mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\provsanmarten.mp3" "A San Martino il mosto è vino".

Cus' chi lè iün di quàtår pruèrbi ch'ùmå truà intål nòs diålåt sü Sån Mårtén, ål vündås 'd nuvémbår, må l'è fàcil ch'ågh nå sìå 'd i àltår, pårchè, unå vòltå, cul dì chi l'érå tårméntå impurtånt. Éntro Sån Mårtén, difàti, ås fàvå...sånmårtén, ciuè ås tråšlucàvå. Tånti fåmìli i cåmbiàvån ca e pòst åd låùr, pårchè i cuntràt i scådìvån pròpi ål 11 åd nuvémbår e ålùrå, p'r i stra, gh'érå un åndà e gni åd cåråt pén åd ròbå e åd gint ch'å så spustàvå då unå cåsénå å l'àltrå, då un påìš å l'àltår. P'r un sånmårtén gh'åndàvå åd sòlit dü cåråt, intål tèrs gh'érå 'l gugnìn. Insìmå di cåråt, såtà int'un quài sach åd fårénå, gh'érå i vèg e lå spùšå, mågàri cun un quài fiö in bràså. I àltår dlå fåmìgliå i stàvån in pé...Ål Càrlo Årigón, intål sò bèl libår "I stågión dål påišån" (Édisión Clémàtis, Vigévån, 2000), ål cüntå bén i sånmårtén d'unå vòltå, inti nòs påiš åd lå Lümlénå...

Versión in itåliån:"Å Sån Mårtén, ål must l'è vén":¶mp3Play "C:\alnosdialat\Rosalia\provsanmarten.mp3" "A San Martino

il mosto è vino".

Questo è uno dei quattro proverbi che abbiamo trovato nel nostro dialetto su San Martino, l'undici di novembre, ma è facile che ce ne siano degli altri, perchè, una volta, questo giorno era importantissimo. Entro San Martino, infatti, si faceva...sanmartino, cioè si traslocava. Tante famiglie cambiavano abitazione e posto di lavoro, perchè i contratti scadevano proprio l'11 di novembre e allora, per le strade, c'era un andirivieni di carri pieni di roba e di gente che si spostava da una cascina all'altra, da un paese all'altro. Per un trasloco ci volevano di solito due carri, sul terzo c'era il maiale. Sopra i carri, seduti su qualche sacco di farina, c'erano i vecchi e la sposa, magari con qualche figlio in braccio. Gli altri della famiglia stavano in piedi...Carlo Arrigone, nel suo bel libro "Le stagioni del contadino" (Edizioni Clematis, Vigevano, 2000), racconta bene i traslochi d'una volta, nei nostri paesi della Lomellina...

R. M.

2 commenti: