martedì 27 ottobre 2009

Pécà 'd brågåtå.Sì, pérò, gh uà nåncå éšågérà!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Sì, però non bisogna nemmeno esagerare!...

R. M.

lunedì 19 ottobre 2009

Üšé rar 'dré Pò.
Iér int lå "Pruvìnciå" ö lisü che int i riv e i giåròn dål Pò, å lå Såvòiå, ùnå nåtürålìstå, Vålériå Di Lucia, l'à scupèrt che å vìvån åncùrå di üšé tårméntå rar, tütélà då lå Cumünità Euròpéå, tån' me 'l "succiacapre", l'"averla" e l'"occhione". Già, må...mich'ås ciàmån, int ål nòs diålåt, cui üšé chi?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri sulla "Provincia pavese" ho letto che sulle rive e i ghiaieti del
Po, alla frazione Savasini, una naturalista , Valeria di Lucia, ha scoperto che vivono ancora uccelli assai rari, tutelati dalla Comunità Europea, come il "succiacapre", l'averla e l'occhione. Già, ma...come si chiamano, nel nostro dialetto, questi uccelli?

R. M.

sabato 17 ottobre 2009

Gårüvlå.


Umå cumincià å rilés i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "G". Tra i tånti, gh è åncåsì "gårüvlå" ( Melolontha melolontha), un insèt åd l'ùrdin di còléòtéri, fåmìliå di scåråbèidi. Pérò, då nüm, "gårüvlå" e "gårüvlón" i vörån dì åncåsì "sciòch", "luch", "nò tåntå fürb"... Chisà pårchè?

Vérsión in Itåliån:

Abbiamo cominciato la rilettura delle parole del nostro dizionario
"Dialetto sannazzarese-Italiano" che cominciano per "G". Tra le tante, c'è pure "gårüvlå" ( Melolontha melolontha), maggiolino, un insetto dell'ordine dei coleotteri, famiglia degli scarabeidi. Però, da noi, "gårüvlå" e "gårüvlón" vogliono dire anche "sciocco", "allocco", "non tanto furbo"...Chissà come mai?

R. M.

venerdì 16 ottobre 2009

Lå furbšåtå.


Tra i påròl ch'ùmå mis int ål nòs disiunàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" e ch'i cuménciån pår "F" truårì åncåsì "furbšåtå", ch'l'è nò ùnå fòrbis pìculå, må cul insèt che di vòlt ål sàltå förå...då un pèrsi. Lå furbšåtå (Forficula auricularia) ås ciàmå insì p'r i dü cérci åduminàl tårméntå švilüpà e, åpùnto, å furmå åd fòrbis.

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Tra le parole che abbiamo inserito nel nostro dizionario "Dialetto
sannazzarese-Italiano" e che iniziano per "F" troverete pure "furbsåtå" (forbicina), che non sono forbici piccole, ma quell'insetto che a volte salta fuori...da una pesca. La forbicina (Forficula auricularia) deve il suo nome ai due cerci addominali assai sviluppati e, appunto, a forma di forbici.

R. M.

martedì 13 ottobre 2009

Che figürå då ciculåtè!


Unå påròlå cun lå "F" dål nòs disiunàri "Diålåt sånåsårén - Itåliån": "figürå". Sübit ås vénå in mént ål mòd åd dì "Fa ùnå figürå då ciculåtè". Må...pårchè ås dìšå insì? Sich'ål gh éntrå ål pòvår ciculåtè, ål brav årtigiån ch'ås prépàrå insì di ròb bón? Bén , ùmå truà trè vérsión divèrs dlå spiégåsión dål mòd åd dì, indùå che 's pàrlå åd rè dål '800, åd cåròs e, nåtürålmént, åd ciculåtè! I pårticulàr? Prusimåmént int ål nòs libår!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Una parola con la "F" del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano": "figura". Subito ci ricordiamo del modo di dire "Fare una figura da cioccolataio". Ma...perchè si dice così? Cosa c'entra il povero cioccolataio, il bravo artigiano che ci prepara cose tanto buone? Bene, abbiamo trovato tre versioni diverse della spiegazione del modo di dire, dove si parla di re dell'800, di carrozze e, naturalmente, di cioccolattai! I particolari?  Prossimamente nel nostro libro!...

R. M.

domenica 11 ottobre 2009

Me compare Giacometo.


Ståsìrå in Sån Bårnårdén å gh sårà, me tüti i an,  'l cuncèrt dål Còro "I. Timallo", åd Vughérå, cu' i sò bèi cånt pupulàr dlå muntàgnå e di ålpén. L'an påsà åm érå piåšü cul cånt chi, in diålåt vénét:
Me compare Giacometo Ål mè åmìs Giåcumén

Me compare Giacometo
el gaveva un bel galeto,
quando el canta el verze el beco
che'1 fa proprio inamorar.Ma un bel giorno la parona
per far festa agli invitati
la ghe tira el colo al galo
e lo mette a cusinar,


Le galine tutte mate
per la perdita del galo
le rebalta el caponaro
par la rabia che le gà,

Ål mè åmìš Giåcumén ål gh àvå un bèl gålåt
quånd ål cåntå ål vèrå ål bèch
ch'ål fa pròpi inåmurà.
Må un bèl dì lå pådrónå
pår fa fèstå å i invidà
å gh tìrå ål còl ål gal e ål lå måtå å fal åndà.


I gåléen tüt mat
pår lå pèrditå dål gal
i ribàltån lå cåpunèrå
då lå ràbiå ch'i gh ån.


R. M.

Vérsión in Itåliån:

Stasera nella chiesa di San Bernardino ci sarà come tutti gli anni il

concerto del Coro "I Timallo" di Voghera, con i suoi bei canti popolari di montagna e degli alpini. L'anno scorso mi era piaciuto questo canto, in dialetto veneto:
Me compare Giacometo Il mio compare Giacomino.

Me compare Giacometo
el gaveva un bel galeto,
quando el canta el verze el beco
che'1 fa proprio inamorar.Ma un bel giorno la parona
per far festa agli invitati
la ghe tira el colo al galo
e lo mette a cusinar,


Le galine tutte mate
per la perdita del galo
le rebalta el caponaro
par la rabia che le gà,
Il mio compare Giacomino
aveva un bel galletto,
quando canta apre il becco
che fa proprio innamorar.

Ma un bel giorno la padrona per far festa agli invitati
tira il collo al gallo
e lo mette da cucinare.Le galline tutte matte
per la perdita del gallo
ribaltano la stia
per la rabbia che hanno.
 


R. M.

lunedì 5 ottobre 2009

Unå stìvå...écunòmicå.

Unå stìvå... écunòmicå:

L'àltår dì, riléšåndå i påròl dål nòs vucåbulàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "E", ås sùmå imbåtü int l' "écunòmicå", lå stìvå å lågnå ò cårbón fórse püsè cumünå int i an '50 e '60. L'érå üšà tånt pår scaldà me pår fa då mångià. L'érå småltà in biånch, cun åd sùrå un piån in ghìšå cun di sérc cuncéntrich ch'ås tiràvån vìå pår pudé måt i pugnàt dirétåmént int ål fögh. Sémpår int ål piån gh érå ùnå pìculå cåldérå pår l'àquå càldå. Lå gh àvå 3 ò 4 spurtèl, cul pår lå lågnå, cun sùtå cul dlå sånår, e cul dål fùrån...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

L'altro giorno, rileggendo le parole del nostro vocabolario "Dialetto
sannazzarese-Italiano" che iniziano per "E", ci siamo imbattuti nell'"economica", la stufa legna o carbone forse più comune negli anni '50 e '60. Era usata sia per scaldare che per cucinare. Era smaltata di bianco, con sopra un piano in ghisa con dei cerchi concentrici che si toglievano per poter mettere le pentole direttamente sul fuoco. Sempre nel piano c'era una caldaietta per l'acqua calda. Aveva 3 o 4 sportelli, quello per la legna, con sotto quello della cenere, e quello del forno...

R. M.


domenica 4 ottobre 2009

I dùldår.


Riléšåndå i påròl dål nòs vucåbulàri "Diålåt sånåšårén-Itåliån" chi cuménciån pår "D", ùmå truà åncåsì lå..."dùldrå" (Streptopelia turtur), un üšé ch'ål fa part dlå sutfåmìliå di Columbinae. I dùldår i èn nò üšé in viå d'éstinsión, må l'inquinåmént e i tràpul p'r i püvión bén å gh fån nò...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Rileggendo le parole del nostro vocabolario "Dialetto sannazzarese-
Italiano" che cominciano per "D", abbiamo trovato anche la..."tortora" (Streptopelia turtur), un uccello che fa parte della sottofamiglia dei Columbinae. Le tortore non sono uccelli in via di estinzione, ma l'inquinamento e le trappole per i piccioni bene non fan loro...

R. M.

giovedì 1 ottobre 2009

Ål cåsü.

Ål cåsü. (Då Wikipédiå).

Int å cul pérìòdo chi sùmå 'dré å riléš i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåsårén - Itåliån" chi cuménciån pår "C". Rivà å "cåsü", sùmå nò stai bón då spiégà pårché ås dìšå "dà ål casü" quånd ùnå dònå lå s'årfüdå då bålà cun iün ch'ål l'à invidà (l'à 'ndài å piàlå sü å bålà). Sich'ål gh éntrå ål cåsü? Un témp l'érå ål sìmbul dlå dònå pådrónå dlå ca: pårchè iünå ch'lå vö nò bålà cun iün å gh dévå dà ål sìmbul dlå sò pådrunånså?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

In questo periodo stiamo rileggendo le parole del nostro
dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che cominciano per "C". Arrivati a "cåsü" (mestolo), non siamo stati in grado di spiegare perchè si dice "dare il mestolo" quando una donna rifiuta di ballare con uno che l'ha invitata a ballare. Cosa c'entra il mestolo? Un tempo era il simbolo della donna padrona, reggitrice della casa: perchè una che non vuol ballare con qualcuno gli deve dare il simbolo del suo potere?

R. M.