giovedì 1 ottobre 2009

Ål cåsü.

Ål cåsü. (Då Wikipédiå).

Int å cul pérìòdo chi sùmå 'dré å riléš i påròl dål nòs disiunàri "Diålåt sånåsårén - Itåliån" chi cuménciån pår "C". Rivà å "cåsü", sùmå nò stai bón då spiégà pårché ås dìšå "dà ål casü" quånd ùnå dònå lå s'årfüdå då bålà cun iün ch'ål l'à invidà (l'à 'ndài å piàlå sü å bålà). Sich'ål gh éntrå ål cåsü? Un témp l'érå ål sìmbul dlå dònå pådrónå dlå ca: pårchè iünå ch'lå vö nò bålà cun iün å gh dévå dà ål sìmbul dlå sò pådrunånså?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

In questo periodo stiamo rileggendo le parole del nostro
dizionario "Dialetto sannazzarese - Italiano" che cominciano per "C". Arrivati a "cåsü" (mestolo), non siamo stati in grado di spiegare perchè si dice "dare il mestolo" quando una donna rifiuta di ballare con uno che l'ha invitata a ballare. Cosa c'entra il mestolo? Un tempo era il simbolo della donna padrona, reggitrice della casa: perchè una che non vuol ballare con qualcuno gli deve dare il simbolo del suo potere?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento