martedì 13 ottobre 2009

Che figürå då ciculåtè!


Unå påròlå cun lå "F" dål nòs disiunàri "Diålåt sånåsårén - Itåliån": "figürå". Sübit ås vénå in mént ål mòd åd dì "Fa ùnå figürå då ciculåtè". Må...pårchè ås dìšå insì? Sich'ål gh éntrå ål pòvår ciculåtè, ål brav årtigiån ch'ås prépàrå insì di ròb bón? Bén , ùmå truà trè vérsión divèrs dlå spiégåsión dål mòd åd dì, indùå che 's pàrlå åd rè dål '800, åd cåròs e, nåtürålmént, åd ciculåtè! I pårticulàr? Prusimåmént int ål nòs libår!...

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Una parola con la "F" del nostro dizionario "Dialetto sannazzarese-
Italiano": "figura". Subito ci ricordiamo del modo di dire "Fare una figura da cioccolataio". Ma...perchè si dice così? Cosa c'entra il povero cioccolataio, il bravo artigiano che ci prepara cose tanto buone? Bene, abbiamo trovato tre versioni diverse della spiegazione del modo di dire, dove si parla di re dell'800, di carrozze e, naturalmente, di cioccolattai! I particolari?  Prossimamente nel nostro libro!...

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento