lunedì 19 ottobre 2009

Üšé rar 'dré Pò.
Iér int lå "Pruvìnciå" ö lisü che int i riv e i giåròn dål Pò, å lå Såvòiå, ùnå nåtürålìstå, Vålériå Di Lucia, l'à scupèrt che å vìvån åncùrå di üšé tårméntå rar, tütélà då lå Cumünità Euròpéå, tån' me 'l "succiacapre", l'"averla" e l'"occhione". Già, må...mich'ås ciàmån, int ål nòs diålåt, cui üšé chi?

R. M.

Vérsión in Itåliån:

Ieri sulla "Provincia pavese" ho letto che sulle rive e i ghiaieti del
Po, alla frazione Savasini, una naturalista , Valeria di Lucia, ha scoperto che vivono ancora uccelli assai rari, tutelati dalla Comunità Europea, come il "succiacapre", l'averla e l'occhione. Già, ma...come si chiamano, nel nostro dialetto, questi uccelli?

R. M.

Nessun commento:

Posta un commento