sabato 29 settembre 2012

Che bèlå sìrå... då tånåvlén.


Å part ål pc cui cåprìsi e lå sàlå tròpå pìculå, ùnå grån bèlå fèstå pr ål nòs diålåt: gràsie å tüti!
Må àvåm nò 'ncù tirà 'l fià e 'gh érå giåmò i cuntéståsión :)) . Nüm ùmå trådùt tånåvlén cun: 1. chiavistello; 2. succhiellino. 'Gh érå chi 'lè ch'å dišìvå che invéci i tånåvlén i érån i mulåt di pagn: åv rišültå?

giovedì 27 settembre 2012

Ågh sùmå!...


'V å spitùmå dumån då sìrå å 9 ur in Bibliutécå!

giovedì 20 settembre 2012

"Ål nòs diålåt": un quåi åsàg (6).

(Click pår sintì 'l pruèrbi)

Méditè, gint! (S'ågh i di fiö pìcul...).

mercoledì 19 settembre 2012

martedì 18 settembre 2012

lunedì 17 settembre 2012

"Ål nòs diålåt": un quåi åsàg (3).

(Un click pår sintì)

Iün di pruèrbi ch'ùmå püblicà int ål nòs lìbår-cd.
 (Foto di Alessandro Vecchi).

sabato 15 settembre 2012

venerdì 14 settembre 2012

"Ål nòs diålåt": un quåi åsàg (1).

Un lèmå, ùnå vuš å cašo dål glusàri int ål lìbår-cd "Ål nòs diålåt". 
(Nò, cul'"èrbå" là, i nòs vèg ål lå cugnusìvån nò 'ncù!...).

giovedì 13 settembre 2012

"Ål nòs diålåt" 'l è 'dré rivà (2).

Lå cupértìnå dål lìbår ch'ål sårà préšéntà vånårdì 28 sétémbår in Bibliutécå.

mercoledì 12 settembre 2012

"Ål nòs diålåt" 'l è 'dré rivà.


Pròpi incö å va in ståmpå ål lìbår sùrå 'l nòs diålåt: si tüti invidà å lå préséntåsión, nåtürålmént!