giovedì 12 luglio 2012

Timpuràl in Lümlénå."Timpuràl åd lå måtén, ål 'gh à mai nè cò nè fén; timpuràl dål dòpdišnà, 'l è pråst påsà".

mercoledì 11 luglio 2012

Bèlå Lümlénå.Vè che bèlå lå Lümlénå, lå tèrå dåmèš å tri fiüm!...